Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Financování neziskového sektoru

Financování neziskového sektoru

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, Ostrava

Charakteristika: Práce obsahuje detailně zpracovaný text na téma financování neziskového sektoru. Nejprve se zabývá charakteristikou neziskového sektoru a financováním veřejného neziskového sektoru. V další části se zabývá financováním neziskového soukromého sektoru.

Obsah

1.
Neziskový sektor
2.
Financování neziskového veřejného sektoru
3.
Financování neziskového soukromého sektoru
4.
Použitá literatura

Úryvek

"3/ Rozpočet územní samosprávy
- jeho tvorba a použití se plánuje
- bilancuje příjmy s výdaji, potřebnými k zajištění potřeb lokálního resp. regionálního veřejného sektoru.
Napojení hospodaření veřejnoprávní neziskové organizace (nejčastěji organizační složky nebo příspěvkové organizace) na veřejný rozpočet svého zřizovatele je velmi intenzivní. Finančními vztahy jsou napojeny na veřejný rozpočet více než soukromoprávní neziskové organizace. I ty však mohou získat z rozpočtové soustavy finance (viz. bod financování NNO).
- výše dotací z výdajů příslušného rozpočtu v rozpočtové soustavě, a tudíž i jejich podíl v celkových příjmech neziskových organizací, závisí tedy na tom, kdo je zřizovatelem, resp. zakladatelem příslušné neziskové organizace.


Veřejnoprávní NO a jejich financování ( organizační složky a příspěvkové organizace)
1. Organizační složky státu (Úřad vlády, kancelář prezidenta republiky, ministerstva apod.)
- hospodaří s prostředky státního rozpočtu
- její příjmy jsou příjmy SR a její výdaje jsou výdaji SR
- rozpočet OSS zahrnuje pouze příjmy a výdaje související s činnostmi vymezené ve zřizovací listině
- dále hospodaří s mimorozpočtovými zdroji, kterými jsou:
 Prostředky fondů OSS
 Zisk získaný hospodářskou činností
 Peněžité dary a prostředky poskytované ze zahraničí.

- OSS tvoří dva peněžní fondy:
a) Rezervní fond:
Zdrojem příjmů rezervního fondu jsou:
- nevyčerpané rozpočtové prostředky,
- přijaté peněžní dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí,
- příjmy z prodeje nemovitého majetku, který byl OSS darován.
- (prostředky RF lze použít pouze k úhradě provozních potřeb rozpočtově nezajištěných; na reprodukci majetku, k jiným mimořádným výdajům po schválení vlády)

b)Fond kulturních a sociálních potřeb:
Zdrojem příjmů FKSP je základní příděl z rozpočtu OSS (2% z objemu vyplacených mezd).
- (prostředky FKSP jsou určeny na zařízení sloužící kultur. a sociálnímu rozvoji, bezúročné půjčky pro z-ce při řešení bytové situace, dary při pracovních výročích, apod.)

Hospodaření OSS podléhá finanční kontrole ze strany zřizovatele, auditu a kontrole NKÚ.
2. Organizační složky územních samosprávních celků
- př. hasičské sbory, záchranná služba, městská police (obcí, krajů)
- OS hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou
- rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu zřizovatele, tzn. příjmy a výdaje organizační složky jsou obsaženy v rozpočtu zřizovatele (kraje,obce).
- volený orgán - zastupitelstvo dává v oblasti hospodaření OS oprávnění k dispozicím s rozpočtovými prostředky – dotacemi.
- zřizovatel přenáší na OS oprávnění disponovat s takovými peněžními prostředky, které souvisí s běžnou činností.
- hospodaření OS upravuje zákon č.250/ 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

3. Příspěvkové organizace státu
- využívají pro produkci veřejných statků zpravidla majetek, který jim zřizovatel dá do správy,
- hospodaří podle svého rozpočtu
- příjmy, které ze své činnosti dosahují zejména z uživatelských poplatků, si nechávají pro financování svých výdajů,
- jejich uživatelské poplatky nepokrývají ekonomicky nutnou výši nákladů, nejsou finančně soběstačné,
- dostávají z rozpočtu zřizovatele finanční prostředky ve formě příspěvků
- dále hospodaří s příspěvky svých peněžních fondů,
- mohou získat peněžní dary od různých subjektů,
- mohou pořizovat další majetek.
- hospodaření PO upravuje Zákon č. 218/2000Sb. (rozpočtová pravidla) a Zákon č.250/2000Sb. pozn.: výše zmíněné informace platí i pro PO krajů a obcí.
- příklad PO státu: Institut pro místní správu- vzdělávací instituce MV
- PO státu je povinna plnit určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a dodržovat finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. Mezi finanční vztahy stanovené zřizovatelem patří:
 Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu (nebo odvod)
 Individuální a systémová dotace na financování programů a akcí
 Návratná finanční výpomoc
 Odvod z odpisů
- finance může PO získat i z jiné než hlavní činnosti
- PO státu tvoří tyto peněžní fondy:
a) Rezervní fond
- tvořen ze zlepšeného hospodář. výsledku (na úhradu ztráty, sankcí..)
b) Fond reprodukce majetku
– tvořen ze zlepšeného HV, odpisů DH a DN majetku či účelových darů na pořízení majetku (na pořízení hmotn. a nehmotn. dlouhod. majetku)
c) Fond odměn
d) Fond kulturních a sociálních potřeb
– tvořen 2% z ročního plánovaného objemu mezd a platů."

Poznámka

V textu jsou použity tabulky, které zabírají cca jednu stránku v dokumentu. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27928
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse