Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Geografie zemědělství

Geografie zemědělství


Kategorie: Geografie, Zemědělství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje přednášky o geografii zemědělství. Nabízí přehled funkcí zemědělství a typů zemědělských systémů. Poté zachycuje vývoj zemědělství a současné trendy v zemědělství. Následně seznamuje s jeho vlivem na životní prostředí a přibližuje stručně agrární politiku České republiky.

Obsah

1.
Vývoj předmětu studia
2.
Zásady diverzity
3.
Funkce zemědělství
4.
Rozdělení zemědělství
5.
Globální pohled
6.
Typy zemědělství
7.
Biologická podstata zemědělství
8.
Výnosnost plodin
9.
Ekologické optimum
10.
Intenzita výroby
11.
Lokalizační model
12.
Typologie zemědělství
12.1
Střídavé zemědělství
12.2
Kočovné pastevectví
13.
Cukrodárné plodiny
13.1.
Cukrovka
14.
Hlíznaté plodiny
14.1.
Brambory
14.2.
Maniok
14.3.
Batáty
15.
Pochutiny a koření
15.1.
Látky používané k přípravě nápojů
15.2.
Látky používané ke kořenění jídel
16.
Luskoviny a olejniny
16.1.
Luštěniny
16.2.
Olejniny
17.
Obiloviny teplých klimatických oblastí
17.1.
Rýže
17.2.
Proso
18.
Obiloviny mírného pásu
19.
Textilní plodiny a elastomery
20.
Ovoce a zelenina
21.
Živočišná výroba
22.
Rostlinná výroba
23.
Regionalizace zemědělství
23.
Přírodní podmínky
23.1.
Georeliéf
23.2.
Půdy
24.
Vliv zemědělství na životní prostředí
25.
Mořský a sladkovodní rybolov
25.1.
Činitelé ovlivňující rozmístění rybolovu
26.
Lesy
27.
Půdní fond
28.
Zemědělství po roce 1990
29.
Lesní hospodářství
30.
Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními
31.
Agrární politika ČR
32.
Výživa a hlad

Úryvek

" Biologická podstata zemědělství

- zemědělství vytváří umělé ekosystémy
- agrární ekosystémy tvoří - abiotické složky (voda, vzduch, půda)
- biotické složky (organismy)
- transfer energie a hmoty probíhá v potrav. řetězcích (pastevně kořistnický, dekompoziční, parazitivní)
- člověk jako součást pastevně kořistnického řetězce
- pastevně kořistnický řetězec:
- zelené autotrofní rostliny (producenti)- primární konzumenti (herbivores) -sekundární konz. (carnivores)
- člověk vstupuje jako všežravec (ommivores)
- potravní řetězec uzavírají dekompozitoři, kteří plní v agrárních ekosystémech důležitou úlohu (humus)
- v každé úrovni potravního řetězce dochází ke ztrátám energie (z důvodu životních procesů):
- množství potravin (energie), získaných z jednotky plochy se výrazně liší!!! (např. energie získaná z 1 ha pěstování nižších rostlin dá člověku více energie než chov zvířat na stejné ploše)
- produkce animálních potravin vyžaduje větší množství energie (větší plocha), jsou dražší, jejich konzumace je typická zejména pro vyspělé země
- v chudých a hustě zalidněných oblastech je dominantní pěstování plodin a produkce vegetabilních potravin (protože ze stejné plochy získáme větší kalorický/energický výnos)

Výnosnost plodin

- biomasa - hmota živočišného/rostlinného původu, kterou tvoří organické látky např. plevel, stonek, kořen, zrno
- hektarový výnos – množství využitelné/poživatelné části rostlin z jednotky plochy (sklizeň/sklizňová plocha – t nebo q /1ha)
- Ha výnosy kulturních plosin jsou rozdílné v závislosti na:
o Agroekologických podmínkách (teplo, vlhko, půda – ekologické optimum)
o Vnějších vstupech do systému (hnojení, odvodnění, zavlažování, apod.)
o Agrotechnických opatřeních (schopnost péče, sklizně, kolik je odpadu, jaké jsou stroje)
- kalorický výnos – množství energie získané z jednotky plochy
o rozdílné relace při srovnávání hektarových výnosů plodin nejsou totožné při porovnávání jejich kalorických výnosů:
• plodiny s nižšími ha výnosy mají často mnohem vyšší kalorickou hodnotu ze stejného váhového množství (proso X maniok)
• plodiny s nižšími ha výnosy mohou tedy dát srovnatelné množství kalorií (např. 100g prosa = 350 kalorií, 100g manioku = 105 kalorií)Ekologické optimum

- tj. oblast, kde jsou nejpříznivější podmínky pro rozvoj a růst určité plodiny
- rozpětí min/max teplot, srážek může být různé
1. absolutní limit – nevyhovující podmínky (plodina neroste), mohou být uměle člověkem částečně posouvány - nemusí být úplně fixní (zavlažování - bavlník v suchých oblastech)
2. ekonomický limit – není shodný s absolutním limitem (zde končí rentabilita), nejsou stálé, závisí na sociálně-ekonomických faktorech, což může v konečném důsledku vést ke změně struktury zemědělství

- kulturní plodiny mají rozdílné požadavky na kvalitu agroekologických podmínek – jejich ekologická optima a absolutní limity jsou velice variabilní (zejména teplota vzduchu je klíčovým faktorem pro vytváření šířkových a výškových hranic oblastí, v rámci kterých je možno plodiny úspěšně pěstovat). Plodiny mírného pásu přestávají růst při 6-C.
- plodiny úzkých areálů – většina typických plodin tropů (palma olejna, kaučukovník, kávovník)
- plodiny širokých areálů – zejména tradiční plodiny mírného i subtropického pásu (obiloviny, brambory, ovoce)
- Půda – základní výrobní prostředek v zemědělství, základní prostředek pro růst rostlin
o zásadní vlastnosti půdy:
- hloubka (výška půdního horizontu omezená mateční horninou)
- textura (skeletovitost)
- reakce (Ph)
- obsah minerálních látek a živin
o klíčovou otázkou v zemědělství je udržení půdní úrodnosti (např. zavlažování, agrotechnické zásahy (orba), střídání plodin(různě náročné na kvalitu), organická hnojiva, zelené hnojení (zaorávání posklizňových zbytků), nechání ladem.
a) tradiční způsoby
-úhorování (po určité době se nechá půda v klidu)
- střídání plodin (fixace dusíku v půdě - leguminózy = luštěniny dodávají N2)
- přír.hnojiva
- zelené hnojení (zaorávání meziplodiny, posklizňování zbytků)
- vypalování strnišť
- zavlažování (z řek - plaveniny, splaveniny)
- orba, kypření
b) moderní způsoby
- chem. hnojiva (dusíkatých, draselných, fosforečných)
o Edafonní optimum = půdní optimum (kvalita půdy.... se vzdál.od edaf.opt. se snižují vlastnosti a kvalita půdy)
o Rozdělení půd z hlediska kvality:
- 6% - permafrost
- 11% - pouze 11% půdy nemusí být udržováno z hlediska zachování kvality
- 28% - příliš suché půdy
- 23% - půd zeměd. postiženy (např. při zavlažován- přesolení), kontaminované
- 22% - příliš mělkých půd (nevyhovují plodinám s dlouhými kořeny)
- 10% - příliš vlhké"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku, mapu, schémata a kopie textů. Čistý text je cca 75 stran. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23814
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse