Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Hesla z lidové kultury - přednášky slovensky

Hesla z lidové kultury - přednášky slovensky

Kategorie: Etnologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje druhou část souboru hesel z oblasti lidové kultury, která je řazena abecedně od L po Z. Všechna hesla (pojmy, jména) jsou detailně vysvětlena a popsána. První díl naleznete zde.

Obsah

1.
Lidová umělecká tvořivost
2.
Lidové divadlo
3.
Lidovost
4.
Luther Daniel
5.
Lyricko-epický žánr
6.
Melicherčík Andrej
7.
Městský folklór
8.
Místní pověsti
9.
Michálek Ján
10.
Mýtus
11.
Nadávka
12.
Realistické pohádky
13.
Obřadový folklór
14.
Ustálený výrok
15.
Paremiologie
16.
Psaný folklór
17.
Poetika
18.
Poezie
19.
Pohřební rozloučení
20.
Polofolklórní tvorba
21.
Podoba
22.
Pořekadlo
23.
Postavy folklórních děl
24.
Pověrový výrok
25.
Pověst
26.
Povídka
27.
Pozdrav
28.
Pranostika
29.
Přezdívka
30.
Přípitek
31.
Přísloví
32.
Próza
33.
Poezie
34.
Repertoár
35.
Reuss Ľudovít Adolf
36.
Říkanka
37.
Rizner Ľudovít Vladimír
38.
Holuby Jozef Ľudovít
39.
Dělnický folklór
40.
Rodinný obřadový folklór
41.
Vypravěč
42.
Vyprávění ze života
43.
Pohádka
44.
Pohádky o zvířátkách
45.
Scénický folklórismus
46.
Věta
47.
Slovanský folklór
48.
Slovanský folklórista
49.
Styl
50.
Tradice
51.
Úsloví
52.
Ústní slovesnost
53.
Ústnost
54.
Variační proces
55.
Možnost
56.
Přání
57.
Zaklínání
58.
Zaříkávání
59.
Záturecký Adolf Peter (Borovohájsky)
60.
Zbojnický folklór

Úryvek

"ľudovosť – mnohoznačný pojem odvodený od pojmu ľud, používaný v rôznych vedných disciplínach. 1. v etnografii a folkloristike sa prívlastok ľudový spájal s označením príslušnosti k nižším soc. vrstvám tvoriacim jadro národa. Vo feudalizme to boli okrem soc. príslušnosti aj kult. znaky soc. vrstvy stojacej mimo aristokracie, v kapitalizme sa týmto pojmom označovali prevažne fyzicky prac. vrstvy národa. 2. vedomý príklon k spôsobu života, kultúre a predstavám ľudu ako nositeľa zákl. etnických znakov.
Luther Daniel (21. 1. 1950 Bratislava) – etnograf, CSc. Štúdium na FF UK v Bratislave absolvoval 1973, kandidátsku dizertačnú prácu Dynamika vývoja obyčajovej tradície v období výstavby socializmu (Na príklade analýzy lokálneho spoločenstva) obhájil 1983. Od 1974 pracuje v NÚ SAV v Bratislave. Zaoberá sa štúdiom obyčajovej tradície v dedin. i mest. prostredí, ľud. divadlom, scénickým spracovaním prejavov ľud. kultúry a jej audiovizuálnou dokumentáciou. Dlhodobo spolupracuje na príprave programov folk. festivalov vo Východnej, v Myjave a Strážnici. Publikoval rad odb. štúdií, pripravil niekoľko programov na rôznych folk. festivaloch. Redaktor a spoluautor Etnografického atlasu Slovenska (1990) a knihy Taká bola Bratislava (1991).
lyricko-epické žánre – v ľudovej slovesnosti predovšetkým viaceré druhy piesní, ako aj niektoré druhy deklamačnej poézie (vinše, plače). Aj v lyrike sa bežne vyskytujú simultánne radené drobné epické motívy nesujetového charakteru (folklór). Za lyricko-epické sa považujú druhy, v kt. sú osobné postoje vyjadrené formou reflexie al. dialógu, kombinované s nerozvinutými dejovými pasážami, epizódami, kde sa uplatňuje dejová a situačná sukcesívnosť. Patria sem aj piesne opisujúce vlastné zážitky (princíp “ja”) s dejom. V ľud. poézii, iste aj vĎ aka prevahe spievaných, piesňových druhov, lyrický a epický princíp sa rozmanito kombinujú, čisto lyrické al. čisto epické druhy sú zriedkavé. Pri ich triedení rozhoduje kritérium prevahy príslušných prvkov.
Melicherčík Andrej (16. 1. 1917 Párnica, okr. Dolný Kubín – 30. 5. 1966 Ružomberok, okr. Liptovský Mikuláš) – folklorista, vysokošk. pedagóg, univ. prof., PhDr., CSc. Gymnázium absolvoval v Dolnom Kubíne, FFUK v Bratislave 1941. R. 1939–41 stredošk. prof. v Bratislave a Žiline, 1941–45 a 1952–66 pracovník FFUK v Bratislave, 1945–51 referent, neskôr tajomník Národop. odboru MS v Martine, 1951–52 riaditeľ Národop. odboru SAVU v Bratislave. R. 1947 doc., 1958 CSc., 1963 univ. prof. Člen viacerých kolégií, ved. rád ústavov a red. rád. Popredný slov. folklorista, žiak P. G. Bogatyriova. Už počas vysokošk. štúdia sa aktívne zapojil do vtedajšej teor. avantgardy. Vo vedecko-výsk. práci uplatňoval funkčnoštrukturálnu metódu. Bol členom spolku Ved. syntéza . Táto etapa jeho ved. práce vyvrcholila knihou Teória národopisu (1945). Postupne sa sústreĎ oval na bádanie v oblasti ľud. slovesnosti, ale venoval sa aj dejinám etnografie a folkloristiky a Ď alším problémom národopisu. Publikoval vyše 120 odb. štúdií v dom. a zahr. časopisoch a zborníkoch. Najvýzn. práce: Spoločenský spev na Slovensku (1944), Teória národopisu (1945), Slovenské ľudové príslovia (v spolupráci s E. Paulinym, zostavovateľ, 1953), Jánošíkovská tradícia na Slovensku (1952), Juraj Jánošík, hrdina protifeudálneho odboja slovenského ľudu (1956), Kapitán Opriškov. Ukrajinské rozprávky o Oleksovi Dovbušovi (1959), Pavol Dobšinský. Portrét života a diela (1959), Slovenský folklór. Chrestomatia (1959), Jánošík, junošík. Juraj Jánošík v ľudových piesňach a povestiach (1963), Písnì moje, písnì. Výbìr ze slovenské lidové poezie (zostavovateľ; 1968). Cena G. Pitrého, Palermo 1968.
mestský folklór – folklórne prejavy, ktoré vznikali alebo sa udomácňovali v mestskom prostredí. Špecifikum mesta, rôznorodosť spoloč. skupín i odlišnosti mest. kultúry sa prejavili v charaktere m. f. a folk. príležitostí. Štruktúra m. f. zahrňovala na Slov. v období stredoveku a renesancie časť trad. folklóru roľníkov, kt. ho pri osídľovaní miest prinášali z dedin. prostredia (piesne, obchôdzky), folklorizovali sa niektoré cirk. obrady, napr. Božie telo, púte a slávnosti, rozvíjali sa zvyky a folklór remeselníkov, združených v cechoch (prijatie za učňa, tovariša). Obohatil ho silný vplyv lat. vzdelanosti, kt. sa prejavil v prekladoch prísloví, hádaniek, exempiel a často sa aktualizoval. Osobitnú funkciu mal študentský folklór a zvyky (najmä piesne a dramatické prejavy). Samostatnú vrstvu m. f. utvárali potulní muzikanti a obchodníci, kočovníci a komedianti, kt. prispievali najmä k trhovej a jarmočnej atmosfére. Spoloč. život miest mal svoje stabilné pravidlá. O ich upevňovanie sa neskôr pričinili i rôzne spolky a združenia, kt. usmerňovali spoloč. život mládeže, termíny konania zábav a bálov, v rámci nich vznikali stolové spoločnosti, kde sa pestovalo rozprávanie a príležitostná veršovnícka tvorba. Na Slov. vznikala zaujímavá kult. tradícia v tých mestách, kde žili príslušníci viacerých etník (Nemci, MaĎ ari, Židia)."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1275
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse