Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Historie a metody psychologie, psychika a činitelé psychického vývoje, psychické procesy poznávací, citové a volní

Historie a metody psychologie, psychika a činitelé psychického vývoje, psychické procesy poznávací, citové a volní

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Přehledné zápisky z přednášek psychologie se nejprve věnují vývojovým etapám psychologie a charakterizují současnou psychologii jako vědu. Poté seznamují se základními metodami psychologie a jejich principy od pozorování po sociometrii. Následující části se zabývají biologickým základem, dimenzemi, formami a obsahem psychiky a jejími determinanty v podobě dědičnosti a prostředí. Druhá polovina práce charakterizuje podstatu, druhy, zákonitosti a další souvislosti psychických procesů poznávacích, citových a volních. Nakonec je pozornost věnována psychickým stavům obecně a paměti.

Obsah

1.
Historie psychologie
1.1.
Psychologický atomismus a asocianismus, experimentální psychologie
1.2.
Tvarová psychologie
1.3.
Psychoanalýza a další směry hlubinné psychologie
1.3.1.
Sigmund Freud
1.3.2.
Alfred Adler
1.3.3.
Carl Gustav Jung
1.4.
Behaviorismus, humanistická psychologie
2.
Současná psychologie
2.1.
Hlavní teoretické koncepce současné psychologie
2.2.
Předmět a poslání psychologie
2.3.
Psychologie ve struktuře věd
2.4.
Význam psychologie pro manažery
3.
Metody psychologie a charakteristika jednotlivých vybraných diagnostických netestových metod
3.1.
Pozorování
3.1.1.
Charakteristika
3.1.2.
Druhy a hlediska pozorování
3.1.3.
Fáze pozorování
3.1.4.
Problémy a chyby pozorování
3.2.
Experiment
3.2.1.
Charakteristika a typy
3.2.2.
Základní kroky a předpoklady úspěšného experimentu
3.3.
Rozhovor a dotazník
3.3.1.
Rozhovor
3.3.1.1.
Plně standardizovaný a plně nestandardizovaný rozhovor
3.3.2.
Dotazník
3.3.2.1.
Typy dozaníku
3.3.2.2.
Druhy otázek
3.3.3.
Srovnání rozhovoru a dotazníku
3.4.
Psychologické testy
3.4.1.
Uplatnění, validita a reliabilita
3.4.2.
Škály
3.5.
Sociometrie
3.6.
Další metody uplatňované v psychologii
4.
Charakteristika, dimenze, determinace a funkce psychiky
4.1.
Centrální nervová soustava
4.2.
Psychika a její dimenze
4.3.
Základní formy psychiky a obsah psychiky
5.
Činitelé psychického vývoje
5.1.
Dědičnost
5.2.
Prostředí
5.2.1.
Socializace a socializační činitelé, rodina
5.3.
Způsob realizace psychického vývoje. zrání a učení
5.4.
Závěr
6.
Psychické procesy poznávací, citové a volní
6.1.
Psychické procesy a jejich podstata
6.2.
Psychické procesy poznávací
6.2.1.
Čití
6.2.1.1.
Charakteristika
6.2.1.2.
Druhy počitků
6.2.2.
Vnímání
6.2.2.1.
Charakteristika
6.2.2.2.
Rozdíly mezi počitkem a vjemem
6.2.2.3.
Znaky vnímání
6.2.2.4.
Poruchy vnímání
6.2.3.
Představivost
6.2.3.1.
Paměťová představa
6.2.3.2.
Fantazijní představa
6.2.3.3.
Dělení představ
6.2.3.4.
Asociace představ
6.2.3.5.
Primární asociační zákony
6.2.3.6.
Typy představivosti
6.2.4.
Myšlení
6.2.4.1.
Charakteristika
6.2.4.2.
Formy myšlení
6.2.4.3.
Myšlenkové operace
6.2.4.4.
Druhy myšlení
6.2.5.
Inteligence
6.2.5.1.
Vymezení
6.2.5.2.
Historie zkoumání inteligence
6.2.5.3.
Složky inteligence
6.2.5.4.
Měření IQ
6.3.
Psychické procesy citové
6.3.1.
City a jejich znaky
6.3.2.
Druhy citů
6.3.3.
Dělení citů z vývojového hlediska
6.4.
Psychické procesy volní
6.4.1.
Vůle a její složky
6.4.2.
Dělení volních procesů
7.
Psychické stavy
7.1.
Charakteristika psychických stavů
7.2.
Paměť
7.2.1.
Procesy paměti
7.2.2.
Dělení paměti

Úryvek

"Psychologický atomismus a asocianismus, experimentální psychologie

Rok 1879 – považován za rok vzniku vědecké psychologie,
- založen první Psychologický institut na Univerzitě v Lipsku (zakladatel německý psycholog Wilhem Wundt *1832 – 1920)
Wundt navazuje na psychofyziku,
- jako empirik se v experimentální Psy věnuje především poznávání základních prvků (elementů) duševního dění = požitků, emocí, pocitů, vnímání, řeči,
- jeho přístup bývá označován jako elementová psychologie či psychologický atomismus = najít psychické elementy, kterými je možné vysvětlit celek duševního života.
Mechanismem sdružování těchto elementů do vyšších psychických celků jsou asociace – vzájemné spojování jednotlivých elementů psychiky.
S psychologickým asocianismem je spojeno formulování tzv. asociačních zákonů zákon podobnosti, kontrastu, dotyku v prostoru a čase) jako výkladového principu pro zkoumání veškeré psychické činnosti.
Hermann Ebbinghaus (1850 – 1909) – experimenty německého psychologa původu s výzkumem paměti – jako učebního materiálu použil tzv. smysluprosté slabiky a prokázal, že množství zapamatované „látky“ je přímo úměrné jejímu obsahu, a tím i možnosti asociování jednotlivých prvků obsahu.
Vytvořil soubor 2300 nesmyslných slabik, které si zapsal na kartičky. Vždy mezi souhlásky vložil dvě samohlásky. Vzal si určitý počet kartiček, zapsal je do sešitu a celou řadu slabik se učil nazpaměť, zaznamenal, jak dlouho mu učení trvalo a za nějaký čas obvykle celý pokus s totožnou řadou zopakoval. Vytvořil tak Ebbinghausovu křivku zapomínání – nejvíce zapomínáme několik hodin po naučení dané informace. Kapacita krátkodobé paměti je 7 prvků.

Tvarová (celostí) psychologie (gestaltpsychologie)
- vznik koncem 19. stol v Německu
- reakci na atomismus tehdejší elementové Psy,
- Max Wetheimer, Kurt Kofka a Wolfgang Köhler – zakladatelé a hlavní představitelé tvarové psy
- Kurt Lewin – byl jakýmsi metodologem skupiny tvarových psychologů, který principy tvarové Psy později přenesl i do sociální Psy,
- výchozí myšlenkou tvarové Psy je předpoklad, že psychické celky (struktury) nejsou vytvářeny spojováním (asociováním) jednotlivých prvků (elementů), nýbrž to jsou celky strukturně uspořádané od samého počátku (Gestalt).
- tvaroví psychologové prokazovali, že člověk tíhne ke spojování rozpojeného, ve zcela náhodně umístěných bodech má tendenci vidět (nacházet) určitý význam, že je mu vlastní tendence k tzv. „dobrému tvaru, struktuře“;
- těmto „dobrým strukturám“ vně jedince pak mají odpovídat i určité struktury v jeho mozku: tzv. princip izomorfismu
- hlavní přínos tvarové psychologie spočívá ve zdůraznění celostnosti psychických procesů v protikladu k psychologickému atomismu


Psychoanalýza a další směry hlubinné psychologie

Sigmund Freud (1856 – Příbor na Moravě, 1939 – Londýn)
- tvůrce a zakladatel, vídeňský neurolog a psychiatr,
- v čem spočívá přínos psychoanalýzy (původně metody léčení psychických poruch) pro celkový rozvoj psychologie?
→ Freud v pojetí psychicky vytvořil zcela nový systém – především vnesl do Psy vývojový přístup:
- psychika není statickým, jednou provždy daným systémem, ale
- souborem dynamických, v čase proměnlivých a vyvíjejících se vlastností
Zásadní obohacení psychologické teorie představuje fenomén NEVĚDOMÍ.
Mezi „povrchovými“ vědomými a „hlubinnými“ nevědomými vrstvami psychiky „leží“ vrstva Předvědomých psychických obsahů. → Na řízení veškeré činnosti člověka (chování, resp. jednání a prožívání) se tak podílí nejen vědomé, ale i předvědomé a nevědomé složky (vrstvy) psychiky.
Původní přírodovědná orientace Freudova se projevila ve výkladu pudů: „jsou jim chápány jako jakási pružnost všeho živoucího, jako snaha obnovit dříve existující situaci, která byla zrušena zásahem zvenčí“
Energie směřující k sebezáchově a uchování druhu představuje pud sexuální – eros (Freudem nazývané libido), proti němu pak pracují síly destruktivní, pud smrti – thanatos.
Další přínos psychoanalýzy představuje – rozvrstvení osobností člověka v originálním strukturním modelu: Ono(ld) → Já (ego) → Nadjá (SuperEgo)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27206
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse