Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Institut veřejné služby v intencích zákona o pomoci v hmotné nouzi (teorie a praxe)

Institut veřejné služby v intencích zákona o pomoci v hmotné nouzi (teorie a praxe)

Kategorie: Právo, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v základních rysech představuje současnou podobu institutu veřejné služby ve smyslu novelizovaného znění zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Pozornost je věnována definici pojmu veřejná služba pro účely tohoto zákona a jejímu odlišení od blízkých institutů veřejně a obecně prospěšných prací. Popsána je dále dosavadní praxe při organizaci veřejné služby a uvedeny další právní úpravy, které se institutu dotýkají. Ve zbývající části přibližuje autor postup a výstupy rozhovorů se subjekty ve vztahu s realizací veřejné služby, a to zástupcem MPSV ČR a vedoucí sociálního odboru MČ Praha 6.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení problému
2.1
Pojem veřejná služba
2.2
Veřejně prospěšné práce a obecně prospěšné práce (a veřejná služba)
2.3
Dosavadní praxe při organizaci veřejné služby
3.
Rekapitulace dosavadní úrovně poznání
3.1.
Legislativní rámec institutu veřejné služby
3.2
Dostupné materiály k tématu
4.
Teoretická východiska
5.
Charakteristika užitých metod
6.
Postup a výsledky zkoumání
6.1
MPSV ČR
6.2.
Obec (Praha 6)
6.3.
Osoby v situaci hmotné nouze, které do veřejné služby vstoupily
6.4
Komentář
7.
Závěr
8.
Přílohy
8.1
Příklad variability dávky příspěvku na živobytí s ohledem na veřejnou službu (tabulka)
8.2
Využití veřejné služby na území Hl. m. Prahy ve druhém pololetí 2009 (graf)
8.3
Písemný podklad k rozhovoru na MPSV
8.4
Obce (ne)organizující VS a způsob, jakým se případně VS v obci organizuje (tabulka)
8.5
Pasáže Pravidel pro výkon VPP a VS v podmínkách MČ Praha 6
8.6
Vzor smlouvy o výkonu veřejné služby

Úryvek

"2. Vymezení poznávacího problému
Problémem pojednávaným v této práci je proces implementace relativně nového nástroje sociálního zabezpečení. V souvislosti s tím jsou po mém soudu podstatné pohledy ze strany klíčových aktérů této policy. Jakožto klíčové tři typy subjektů (aktérů), kteří do procesu implementace veřejné služby vstupují jsem identifikoval:
1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR coby gestor implementace
2 obec, která veřejnou službu zřídila
3 osoby v situaci hmotné nouze, kteří do veřejné služby vstoupily

2.1 Pojem „veřejná služba“
Z hlediska správního je pojem veřejná služba chápán naprosto odlišně, nežli jak je míněn, resp. vymezen v zákoně o hmotné nouzi. Například Pěkná uvádí:4 „Pojem veřejná služba můžeme považovat za termín, který označuje právní postavení veřejných zaměstnanců. V současném pojetí se veřejná služba vztahuje hlavně k právnímu postavení civilních zaměstnanců veřejné správy.“ Tintěra dále rozvádí:5 „Veřejnou službu lze zařadit do skupiny klasických institutů evropského veřejného, především ústavního a správního práva. Postupem doby (především v souvislosti s konstituováním právního státu) se vytvářely různé systémy veřejné služby. V současné době se ve správně-právní teorii rozlišují dva základní systémy této veřejné služby, v oblasti správně-právní praxe lze hovořit o třech systémech:
1 kariérní systém (...)
2 smluvní systém, původně nazývaný též meritní nebo později poziční (...)
3 kombinace kariérního a smluvního systému (...)“

Konečně Čebišová vymezuje čtyři různé alternativy termínu veřejná služba:6
1 úloha, poslání veřejné správy; služba veřejnosti se v soudobých demokraciích stává principem a pojmovým znakem veřejné správy
2 předmět, náplň a činnosti veřejné správy – poskytuje (zajišťuje) veřejná služba
3 označení některých úřadů nebo úseků veřejné správy (např. BIS)
4 označení zaměstnance veřejné správy (sociální skupinu) a jejího právního postavení

Nabízí se otázka, zda byl termín „veřejná služba“ zvolen i s vědomím těchto skutečností a značně širokého sémantického pole termínu, což může v praxi působit značné terminologické komplikace, omyly a nedorozumění. Tyto terminologické nedostatky jsou dále umocňovány zavádějícími informacemi z některých veřejných zdrojů (např. zjevně zavádějící výklad pojmu na Wikipedii7, viz kap. 8). Pro dokreslení situace uveďme ještě jeden příklad, a to v podobě existence Soudu pro veřejnou službu (v rámci Evropského soudního dvora).8

2.2 Veřejně prospěšné práce a obecně prospěšné práce (a veřejná služba)
S předchozí subkapitolou úzce souvisí i problém s častou záměnou veřejné služby s jinými instituty. Namísto jazykové shody je v tomto případě problematická tematická blízkost. To může (a zpravidla i je) matoucí, a to zdaleka nejen pro laickou veřejnost. Ve výsledku je pak situace nepřehledná zejména pro potenciální klienty těchto sociálně-politických nástrojů, kteří v důsledku jejich četnosti a jazykové podobnosti nebo shody dost dobře ani nemohou chápat jejich vzájemné rozdílnosti a účel. Pro upřesnění tedy uveďme i základní definice veřejně prospěšných prací, resp. prací obecně prospěšných:

1. Veřejně prospěšné práce (VPP): Se dle § 112, odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který tyto upravuje, rozumí: časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů
o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek.

2. Obecně prospěšné práce (OPP) představují aktivitu, která s VPP a VS nesouvisí. Jejich výkon sice může být v zájmu obce, stejně tak ovšem i pro státní zařízení či neziskové organizace. Jedná se o jednu z forem alternativního trestu pachatelů trestné činnosti, tj. trestu nespojeného s odnětím svobody.9"

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce z předmětu Evropská sociální politika studijního oboru Veřejná a sociální politika na Katedře veřejné a sociální politiky Fakulty sociální věd UK.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Přílohy uvedené v desetinném obsahu nejsou s výjimkou podkladů k rozhovorům započítány do celkového rozsahu práce. Rozsah těchto příloh činí cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22391
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse