Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > IrDa a Bluetooth

IrDa a Bluetooth


Kategorie: Informatika, Software

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu dat a hlasu. Detailněji popisuje a charakterizuje dvě nejčastěji používané, kterými jsou IrDa a Bluetooth. Seznamuje nejen s jejich principy činnosti, frekvenčními pásmy, rušením, ale také výkonem, verzemi, synchronním a asynchronním přenosem dat, i profily. V závěru autor seminární práce oba typy srovnává.

Obsah

1.
Úvod-Bezdrátový přenos dat pomocí Bluetooth a IrDa
2.
IrDa
2.1.
Stručné představení a historie produktu
2.2.
Princip činnosti IrDa
2.2.1.
Hardware
2.2.2.
IrDa 1.1
2.2.3.
IrDa 1.1
2.3.
Linkové vrstvy
2.3.1.
Vrstva IrLap
2.3.2.
Vrstva LmP
2.3.3.
IrDa Transport Protocol
2.4.
Rušení a problematika přenosu dat
3.
Bluetooth
3.1.
Stručné představení a historie produktu
3.2.
Frekvenční pásma a problematika ručení
3.3.
Topologie sítě
3.4.
Výkon Bluetooth
3.5.
Verze Bluetooth
3.6.
Přenosy bluetooth
3.6.1.
Přenos Hlasu
3.6.2.
Přenos dat
3.7.
Zabezpečení
3.8.
Hrozby pro bluetooth
3.8.1.
Bluejacking
3.8.2.
Bluesnafing
3.9.
Definice kanálu
3.10.
Synchronní a asynchronní přenos
3.10.1.
Komunikační profily a architektura přenosových protokolů
3.10.2.
Baseband, link layer kontrol
3.10.3.
Link manager protocol
3.10.4.
Host controller interface
3.10.5.
Logical link kontrol and adaptation protocol
3.10.6.
Radio frequency communications port
3.10.7.
Service discovery protocol
3.10.8.
Telephony – control binary
3.10.9.
Audio
3.10.10.
Telephony control – AT commands
3.10.11.
Point-to-point 11
3.10.12.
Protokol TCP/IP
3.10.13.
WAP
3.10.14.
Protokol OBEX
3.10.15.
Protokol OBEX
4.
Profily v Bluetooth
4.1.1.
Generic access profile
4.1.2.
Service discovery application profile
4.1.3.
Serial port profile
4.1.4.
Dial-up networking profile
4.1.5.
LAN access profile
4.1.6.
Generic object exchange profile
4.1.7.
File transfer profile
5.
Závěr

Úryvek

"1 Úvod-Bezdrátový přenos dat pomocí Bluetooth a IrDa
Bezdrátové technologie přenosu dat patří bezpochyby k trendům v oblasti informačních technologií.Ve své seminární práci se zabývám dvěma nejčastěji používanými a to IrDa a Bluetooth.Téma jsem si zvolil mimo jiné proto,že využívám služeb Bluetooth téměř každý den a chtěl jsem proniknout hlouběji do tajů této technologie.Obě technologie našly své uplatnění i v oblasti robotiky.Na internetu jsem našel také spoustu stránek,které laikovi radí,jak sestrojit vlastní zařízení obdobné IrDa.Mnohdy se také stává,že nemůže např. v historickém objektu pokládat kabely,a tak nám zůstává jediné východisko v podobě bezdrátových technologií.Celá problematika informačních technologii je značně komplikovaná,ale i přesto si myslím,že při současném rozvoji fyziky a dalších disciplín stojíme teprve na počátku a boom bezdrátové komunikace teprve nastane.

2 IrDa
2.1 Stručné představení a historie produktu
Pod tímto pojmem se skrývá infračervený port pro přenos dat z mobilního telefonu ,videokamery,PDA do osobního počítače nebo naopak.Produkt byl vyvinut konsorciem IrDa( Infared data Assositation) ve Spojených státech roce 1993.Konsorcium vzniklo spojením několika firem zabývajících se přenosem a zpracováním dat bez použití kabelu.V současnosti se na výrobě součástek pro IrDu podílejí nejrůznější firmy jako např. Hewlett-Pacard,IBM a Sharp nebo Canon.
Obr. 1 Logo konsorcia 1

2.2 Princip činnosti IrDa
2.2.1 Hardware
Zařízení využívá vlastností infračerveného světla(záření) o vlnové délce 875 nm.Jako vysílače se zpravidla používají LED diody popř.infračervené laserové diody.Jako přijímač se uplatňují fotodiody.Tyto PIN fotodiody pracují v tzv. generačním režimu.Při dopadu světla na přijímač světlo vyrazí elektrony,které proudí k filtru,který propustí jen ty frekvence,které jsou povoleny pro daný typ IrDa modulace.
Obr. 2 IrDa

2.2.2 IrDa 1.1
IrDa zařízení pracují podle norem IrDa 1.0 a 1.1 do maximální vzdálenosti 1m při bitové chybovosti BER (byt eror ratio),což je definováno jako poměr chybně přenesených bitů ku správně přeneseným bitům a při maximální úrovni osvětlení 10 lux,což odpovídá dennímu svitu slunce. Tyto hodnoty jsou jasně definovány pro nesouosost vysílače a přijímače 15°. Rychlost přenosu dat se pohybuje v rozmezí 2400-115200 kbsp(platí pro IrDa 1.0).U tohoto typu se jako prvotní rychlost pro komunikaci 9600 b/s , a proto je podpora této rychlosti oproti ostatním povinná povinná.Používá se pulzní modulace,přičemž doba vyzařování světelné energie odpovídá 3/16 délky trvání 1 bitu a pulsy odpovídají bitům s nulovou hodnotou.Tato metoda se označuje jako SIR.Formát dat je stejný jako při asynchronním přenosu,asynchronní slovo je uvozeno startovacím prvkem(startbit).

2.2.3 IrDa 1.1
Zdokonalená IrDa definuje rychlost až 0,576 Mbit/s a 1,152 Mbit/s s pulsní modulací ¼ délky trvání původního bitu.pro tuto metodu se vžilo označení MIR.Při těchto rychlostech je paket již vysílán synchronně a je uvozen startovací sekvencí(2*8 bitů).Následuje cílová adresa(8 bitů),data ukončená 16 bity ochranného kódu CRC a koncová sekvence (8 bitů),která se spolu s uvozovací sekvencí nemůže vyskytnout jinde v toku dat.Při rychlosti 4 Mb/s se používá impulsová polohová modulace PPM, v níž se zakódují 2 bity informace do pulzu v jedné ze čtyř časových pozic.Nositelem informace je tedy poloha pulzu na rozdíl od jiných modulací, v nichž se využívá samotné existence pulzu.Např.bity 00 se vyšlou jako sekvence 1001,bity 01 jako 0100.4PPM modulace se využívá kvůli tomu,že je potřeba 2* méně bliknutí LED diody než u předchozích modulacích. Lze tedy přenášet data 2x rychleji. Kromě toho se přijímači lépe udržuje úroveň ostatního osvětlení. Při 4PPM modulaci dopadá na přijímač konstantní počet optických pulzů za danou dobu. Vysílač při bitové rychlosti 4Mbps bliká frekvencí 2MHz. Pakety při této modulaci mají ovšem narozdíl od rychlosti 0.576Mbps a 1.152 Mbps použít kontrolní součet CRC-32.

2.3 Linkové vrstvy
2.3.1 Vrstva IrLap
Tato vrstva jak mezi sebou dvě zařízení komutovat.Vrstva obsahuje celou řadu procedur(zahájení přenosu,nastavení parametrů přenosu a další funkce).Přijímač nejprve sleduje,zda neprobíhá jiné spojení a to po dobu 500 ms.Hlavním úkolem vrstvy je výměna komunikačních protokolů mezi dvěma zařízeními.Přístup stanic je řízen tzv. Poll/final bitem v každém rámci.Inicátor spojení vyšle několikrát opakovaně broadcast obsahující jeho vlastní ID. Stanice mezi těmito broadcasty sleduje přenosový kanál. Stanice reagující na tento broadcast vyšlou zpět své vlastní ID. Pokud se vyskytne chyba, může se procedura opakovat. Procedura pro nastavení parametrů slouží ke zjištění a nastavení parametrů komunikace, kterým mohou vyhovět obě strany přenosu. Některé z těchto parametrů, jako například přenosová rychlost, musí být identické pro obě strany přenosu. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 11 stran. Práce obsahuje tabulku a grafiku.
Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bluesnarfing; autnt.fme.vutbr.cz/szz/2007/BP_Neuvirt.pdf; http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=28874.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15281
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse