Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kalkulace

Kalkulace


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na kalkulaci. Rozebírá kalkulaci vlastních nákladů, kalkulační metody a nakonec výsledky výroby.

Obsah

1.
Kalkulace vlastních nákladů
2.
Kalkulační metody
3.
Výsledky výroby

Úryvek

"- Význam kalkulací : - Jsou základním nástrojem analýzy a srovnávání
- Východiskem jsou normy, které určují spotřebu mat., energií, práce
- Slouží pro rozhodování o zaměření výroby
- Používají se při rozboru hospodaření
- Výsledkem srov. a analýzy by měl být návrh opatření odstranění nedostatků

- Sdělení kalkulací : 1) Předběžné = Sestavují se před zahájením výroby
2) Operativní = Sestavují se v průběhu výroby, reagují na změny při výrobě
3) Výsledné = Sestavují se po ukončení výroby, zjišťují se skutečné vlastní nákl.

Kalkulační metody

1) Kalkulace dělením : - Používá se při výrobě jednoho druhu výrobku

- VN/1ks =

2) Kalkulace poměrovými čísly : - Používá se v podnicích, které vyrábí několik stejnorodých výrobků
které se od sebe liší jen např. velikostí, hmotností, pracností
- Postup výpočtu : - Stanoví se poměrová čísla
- Vypočítáme přepočtený poměr výroby
- C. nákl. vydělíme C. přepočteným objemem výr.
- Přepočtené nákl. vynásobíme poměrovými čisly

3) Přirážková kalkulace : - Používá se tam, kde se vyrábí více různorodých výrobků
- Podíl režijních nákladů na kalk. j. vypočteme pomocí rozvrhové základny,
kterou mohou být nejčastěji přímé mzdy, přímý materiál, celk. přímé nákl.
- Postup výpočtu : - Zjistí se rozvrhová základna na celý objem výroby
- Vypočte se rež. přirážka v % ( RP = )
- Vypočtou se režijní náklady na kalkulační jendici

4) Metoda odečítací : - Používá se tam kde vzniká výrobek hlavní a výrobky vedlejší
- Vedlejší výrobky se oceňují stálými cenami

- Vzoreček : VN/KJ =Výsledky výroby

- Použitím výr. faktorů ve výr. procesu vznikají výrobky, které mají užitnou hodnotu a směnou hodnotu
- Výsledky výroby sledujeme ze 2 hledisek : 1) Hmotného : - Výsledky výroby označujeme jako
produkci a sledujeme ji ve fyz. jedn.
2) Peněžního : - Výsledky výroby se sledují v korunách

- Produkce : 1) Hrubá produkce : - Je součtem výstupů všech odvětvích v podniku
- HP dělíme na : a) Tržní : - Je to část produkce určená k realizaci
- Uvádí se v realizačních cenách
- Je základem tržeb podniku, slouží k
úhradě vstupů do výroby
- S tržní produkcí souvisí tržnost, která
vyjadřuje % podíl tržní produkce k HP
b) Meziprodukt : - Zahrnuje to část HP, která
neopouští výrobní proces a
slouží k další výrobě"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x542076c65c09b.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Kalkulace.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse