Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kalkulace provozu těžební organizace

Kalkulace provozu těžební organizace

Kategorie: Ekonomie, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce si klade za cíl provést kalkulaci provozu těžební organizace Kámen Zbraslav. V teoretické části je popsána teorie kalkulací včetně jejich druhů. V praktické části je kalkulace přizpůsobena pro podmínky důlního podniku a je provedena předběžná kalkulace. Práce obsahuje i výpočet bodu zvratu jako součástí kalkulace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kamenolom Zbraslav
2.1.
Kámen Zbraslav
3.
Teoretická východiska kalkulace
3.1.
Kalkulační vzorec
3.2.
Metoda kalkulace
3.3.
Předmět kalkulace
3.4.
Kalkulace z pohledu řízení
3.5.
Kalkulace nákladů
4.
Praktická část - kalkulace provozu těžební a dopravní technologie
4.1.
Informační základna pro kalkulaci těžby
4.2.
Kalkulace nákladů automobilové dopravy
4.3.
Kalkulace nákladů nakládání
4.4.
Kalkulace odvozu produktu na výsypku
4.5.
Kalkulace nákladů úpravnické linky
4.6.
Přehled nákladů kamenolomu Zbraslav
4.7.
Teoretická základna k praktické části
4.8.
Analýza bodu zvratu a HV
4.9.
Matematická analýza bodu zvratu
5.
Závěr

Úryvek

"3.5 Kalkulace nákladů
Kalkulace nákladů představuje proces, při kterém se stanovuje výše nákladů, ceny, marže zisku, jiné hodnotové veličiny, na tzv. kalkulační jednici. Kalkulační jednice je elementární jednotka výkonu, např. 1 ks, 1 kg, 1 hodina apod. Jedná se tedy o takovou jednotku, na kterou má smysl zjišťovat náklady. [6]
Při sestavování kalkulace se pracuje s tzv. kalkulačními písemnostmi, mezi které patří kalkulační listy (kalkulační zápisy) a kalkulační doklady.
Význam a využití kalkulace se projevuje v celé řadě úloh:
A. při řízení hospodárnosti jednicových (případně i variabilních režijních) nákladů kalkulace umožňují porovnávat skutečné a předem stanovené náklady a kontrolovat hospodárnost při jejich vynakládání,
B. při tvorbě vnitropodnikových cen, na jejichž základě lze ocenit interní výkony a vyjádřit tak interní náklady a výnosy středisek,
1. při návrhu cen externím odběratelům;
2. při sestavování plánů a rozpočtů;
3. pro ocenění aktiv vytvořených vlastní činností;
C. časovým horizontem, ke kterému se vztahují, tj. zda kalkulace vyjadřuje skutečné náklady vynaložené na kalkulační jednici (výsledná kalkulace), nebo zda kalkulace stanovuje předpokládané náklady na jednotku výkonu a slouží jako nákladový úkol (předběžná kalkulace). [2], [3]
Kalkulace nákladů se v zásadě dělí na dvě základní skupiny, a to na:
A. Předběžné kalkulace jsou sestavovány před zahájením výroby a obsahují náklady pouze plánované. Podkladem pro její vypracování jsou technickohospodářské normy a rozpočty režijních nákladů. Vychází např. z norem spotřeby a norem pracnosti, ze zkušeností z minulých období, z odhadů, z rozpočtů nepřímých (režijních) nákladů apod. Hlavním cílem předběžné kalkulace je zjistit, jaké náklady budou vynaloženy na vznik (výrobu) kalkulační jednice a zda se tedy vůbec vyplatí např. výrobek vyrábět.
B. Výsledné kalkulace se sestavují po ukončení výroby a obsahují náklady skutečné. Výsledná kalkulace je nástrojem následné kontroly hospodárnosti. Vyjadřuje v podstatě skutečné náklady průměrně připadající na jednotku výkonu vyráběnou v určité sérii, zakázce či v celkovém množství výkonů vyrobených za období.
Do předběžné a výsledné kalkulace nelze zahrnout některé druhy nákladů,
tzv. nekalkulovatelné náklady, u kterých vedení společnosti nepředpokládá, že nastanou.
Mezi takovéto náklady patří pokuty a penále, manka a škody, mimořádné náklady, odpis pohledávky, kurzové ztráty. [3]
Předběžné kalkulace lze dále členit podle zdroje, z kterého se při sestavování kalkulace vycházelo, na:
A. propočtová kalkulace – sestavuje se u nových nebo inovovaných výrobků. Vyjadřuje předběžně stanovené náklady kalkulační jednice. Sestavuje se v podmínkách, kdy nejsou ještě k dispozici přesné normy, a kdy by jejich sestavení bylo nehospodárné;
B. plánová kalkulace – vyjadřuje průměrné náklady, jichž se má dosáhnout u určitého výrobku v plánovacím období. Vychází tedy z výrobních, technologických a organizačních podmínek známých v období sestavování plánu;
C. operativní kalkulace – vyjadřuje úroveň předem stanovených nákladů na kalkulační jednici v konkrétních technických, technologických a organizačních podmínkách daného podniku určených technickou přípravou výroby pro zhotovení výrobku. Ze všech typů je tato kalkulace nejpřesnější. [2], [3]

4 Praktická část – Kalkulace provozu těžební a dopravní technologie
Kalkulace provozu důlního podniku se zabývá především nákladovou stránkou těžby.
Náklady důlního podniku jsou složitou, výrazně strukturovanou kategorií podnikové ekonomiky, ovlivněnou řadou i protichůdně působících faktorů. Tomu odpovídají diferencované analytické postupy dané cílem analýzy i podklady, které jsou pro rozbor analýzy dostupné, včetně znalosti konkrétních věcných příčin vývoje, které jsou výkaznictvím zpravidla pouze zprostředkovaně zachycovány.
4.1 Informační základna pro kalkulaci těžby
Oprávnění k dobývání ložiska vzniklo stanovením dvou dobývacích prostorů. Ložisko Zbraslav je dobýváno více-etážovým způsobem ve stěnovém lomu. Etáže jsou označeny
č. 200, 220, 240, 260, 280, 300 a dvě etáže skrývkové. Odlesňovací práce a skrývání kulturní vrstvy půdy provádí externí firma. Skrývkové práce provádí pásové rypadlo Komatsu.
Vrtací práce provádí firma Explosive včetně dodávky trhavin. Samotné nabíjení vrtů provádí externí pracovník. Jedním odstřelem je možné rozpojit až cca 15 000 tun horniny. [5], [7]
Skrývkový materiál je zpracováván na semimobilní drtící lince a třídiči na frakce
0-32 mm, 0-63 mm a 32-63 mm na počvě lomu. [5], [7]"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky. Čistý text je v rozsahu cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24018
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse