Katastr nemovitostí

Kategorie: Technické - ostatní, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která v poznámkách velmi podrobně představuje základní pojmy, obsah katastru nemovitostí, evidence katastru nemovitostí a vlastnická a jiná práva k nemovitostem na základě zákona 344/1992 sb. (Katastrální zákon), dále pak zákona 265/1992 sb. (O zápisech vlastnických a různých věcných práv) a vyhlášky 190/1996 sb.

Obsah

1.
Katastr nemovitostí
2.
Základní pojmy
a) Katastr nemovitostí
b) Katastrální území
c) Nemovitost
d) Pozemek
e) Druh pozemku
f) Využití pozemku
g) Bonitovaná půdně ekologická jednotka ( BPEJ )
h) Zjednodušená evidence zemědělských a lesních pozemků (ZE )
i) Půdní fond
j) Parcela
k) Zbytková parcela
l) Stavební parcela
m) Pozemková parcela
n) Geometrické určení nemovitostí
o) Polohové určení nemovitostí nebo katastrálního území
p) Definiční bod
q) Budovy
r) Byty a nebytové prostory
s) Výměra parcely
t) Popisné číslo
u) Evidenční číslo
v) Intravilán
x) Extarvilán
y) Nádvoří
3.
Historie katastru
4.
Pozemkové knihy
a) Veřejné knihy
b) Předmět evidence nemovitostí
c) Co evidujeme o předmětech evidence
5.
Katastrální operát
a) Soubor geodetických informací (SGI)
b) Soubor popisných informací (SPI)
c) Souhrnné přehledy o půdním fondu z katastru nemovitostí
d) Dokumentace výsledku šetření a měření pro vedení a obnovu SGI
e) Sbírka listin
6.
Obnova katastrálního operátu
a) Obnova Katastrálního operátu novým mapováním
b) Obnova Katastrálního operátu přepracováním SGI (digitalizuje se mapa)
c) Obnova Katastrálního operátu na základě výsledků pozemkových úprav
7.
Geometrický plán
a) Účely pro zhotovení GP
b) GP se nevyhotovují v těchto výjimkách
c) Čím je GP jako technický podklad
d) Podklady pro vyhotovení GP
e) Formy jakým způsobem KÚ poskytuje údaje o GP
f) Nedílné součástí GP
g) Částí GP, jeho obsah a náležitosti
h) Přílohy GP
i) Měřické práce při GP
j) Geometrický základ ke stanoveným prostorům
k) Geometrický základ pro ostatní prostory
l) Identické prvky
8.
Záznam podrobného měření změn (ZPMZ)
a) Popisové pole
b) Náčrt
c) Zápisník měřených hodnot
d) Záznam výsledků výpočtů výměr parcel a dílů
e) Seznam souřadnic
f) Údaje o účasti vlastníků
9.
Vytyčování hranic
a) Podklady
b) Způsob vytyčení hranice (závislý na použitém podkladu)
c) Stabilizace bodů
d) Označení hranice obce
10.
Vlastnická věcná práva k vlastnictví a právním listům
a) Věcná práva
b) Zástavní právo
c) Pod zástavní právo
d) Předkupní právo
e) Právo věcného břemene
11.
Zápisy vlastnických a jiných věcných práv
a) Vkladem
b) Záznamem
c) Poznámkou
12.
Další zpráva - zápis jiných práv k nemovitostem
a) Právo hospodaření s majetkem státu
b) Právo trvalého užívání
c) Správa nemovitostí ve vlastnictví státu vykonávána Pozemkovým fondem ČR
d) Prozatímní správa národního majetku
e) Oprávnění městských částí statutárních měst hospodařit se svěřeným majetkem
13.
Údaje pro veřejnost (nahlížení do katastru)
a) Údaje pro geodety
b) Zeměměřické a katastrální orgány

Úryvek

"HISTORIE KATASTRU
Rok 1022
- 1. úřední soupisy
- první požadavky na placení daní
- platilo se částí úrody
- jednotka : lán (nebyla přesně stanovena velikost)……16 – 19 ha (neměřilo se všem stejně)

Rok 1250
- počátky daně pozemkové
- 1. požadavky na peněžité placení daní
- zůstává jednotka lán
Rok 1268
- rozlišení půdy podle kvality ( dobrá, střední, špatná )
- rozlišení druhu pozemku
- lán se dělil na : královský, kněžský, selský, panský
- Rustikální půda ( poddanská, selská )
- byla sepisována už od počátku
- Dominikální půda ( panská )
- nepodléhala dani

Rok 1654
- I. Berní rula ( I. Rustikální katastr )
- soupis rustikální půdy na základě rozhodnutí zemského sněmu v roce 1650 ( generální vizitace – kontrola soupisu půdy, zatím bez geodetů – pouze odhadem )
- půda začíná mít právní charakter

Rok 1684
- II. Berní rula ( II. Rustikální katastr )
- Zpřesnění I. Berní ruly ( nový soupis )

Rok 1706
- sněm českého království rozhodl o zdanění i dominikální půdy
- zatím účelem bylo požádáno panstvo aby se přiznání zapisovalo do knih FASÍ
- aspoň část majetku

Rok 1748
- III. Berní rula ( I. Tereziánský katastr ) za vlády Marie Terezie
- zavedl veřejnost katastrálního operátu ( rozsáhlé dílo co všechno katastr obsahuje )
- kdokoli mohl nahlédnout do operátu
- panstvo činilo nátlak aby nemuselo sepisovat majetek

Rok 1757
- IV. Berní rula ( II. Tereziánský katastr )
- soupis rustikálního majetku + panské vyrovnání ( dobrovolné )

Rok 1789
- Josefský katastr
- základ – císařský patent v roce 1785
- hlavní body :
- zaměřeny a sepsány budou všechny plodné pozemky v zemi
- pozemky budou rozlišeny podle druhu vzdělávání ( druhu pozemku )
- u pozemku bude stanovena jejich výnosnost ( kvalita půdy )
- pozemky budou zaměřeny, zobrazeny a označeny topografickým číslem ( parcelní )
- pod topografickým číslem napsán majitel
- pouze rozdělili obce na místní tratě
- při složitém rozměru zaměřeno metodou měřického stolu
- u jednoduchého rozměru selské měření ( provazem, řetězem )
- zakresleno do náčrtu Brouillon ( nešli na sebe napasovat )
- velice důsledně určili hranice obcí Katastrální obec ( více popsali slovně než zaměřením ) – dnešní katastrální území
- platil jenom jeden rok
- přínos:
- I. Katastrální mapování, rovnost v právním postavení půdy

Rok 1790
- na nátlak panstva nový katastr
- Tereziánsko – Josefský katastr
- pouze rustikální pozemky s tím že byly pozemky zaměřeny

Rok 1843
- Stabilní katastr
- málo peněz v královské pokladně na války ☺
- patent vydán v roce 1817
- důležité body:
1) katastr bude obsahovat všechny pozemky obdělávané i neobdělávané bez ohledu na panskou nebo poddanskou půdu ( rozdíl od Josefského katastru )
2) pozemky budou zaměřeny geometricky,zobrazeny, sepsány a popsány
3) pozemky budou rozlišeny podle druhu pozemku a užívání pozemku
4) bude provedeno utřídění pozemků do jakostních tříd ( dnešní BPEJ )
5) základ pro stanovení výše daně je čistý výnos z pozemku
měli geodetické i kartografické základy (Cassini Soldnerovo zobrazení válcové, příčné )
velké délkové zkreslení (10 souřadných soustav v KN) pro naše území Gustenberg (Čechy), sv. Štěpán (Morava)
- mapovací metoda : metoda měřického stolu
- měřítko map 1 : 2880 (požadavek že rozměr 1 jitra se musel zobrazit do mapy rozměrem 1 čtverečního palce)"

Poznámka

Psané formou poznámek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9476
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse