Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Klinická biochemie - maturitní otázky

Klinická biochemie - maturitní otázky

Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované maturitní otázky ze zdravotní školy shrnují poznatky o klinické biochemii. Věnují se preanalytickým vlivům, koncepci klinické biochemie, organizaci práce v biochemické laboratoři a referenčnímu rozmezí (hodnotám). Uvádí problematiku tvorby i fyzikálního a základního chemického vyšetření moče, funkčních zkoušek ledvin, hormonů pankreatu a nadledvin, vyšetření močových elementů, močových kamenů i významu plazmatických bílkovin. Sledují elektroforézu bílkovin, základy imunochemického stanovení, vyšetřování sekretů trávicího traktu a stolici. Rozebírají otázku hormonů hypothalamu, adenohypofýzy, štítné žlázy a příštitných tělísek. Zkoumají obecnou enzymologii, mozkomíšní mok (likvor) a laboratorní známky zhoubného novotvaru. Všímají si jednotlivých prvků - magnesia, fosforu, kalcia. Předkládají téma diabetes mellitus a oGTT. Nezapomínají na vztah moči a amoniaku, kyselinu močovou, clearence endogenního kreatininu, laboratorní diagnostiku infarktu myokardu, acidobazickou rovnováhu, lipidy, rizikové faktory aterosklerózy a laboratorní diagnostiku onemocnění jater s důrazem na enzymy.

Obsah

1.
Preanalytické vlivy
1.1.
Osoba pacienta - neovlivnitelné faktory
1.2.
Osoba pacienta - ovlivnitelné faktory
1.3.
Odběr vzorku
1.4.
Transport vzorku
1.5.
Příprava vzorků ke stanovení
1.6.
Uchovávání vzorků
1.8.
Smíšené poruchy ABR
2.
Koncepce oboru, organizace práce v biochemické laboratoři, modernizace
2.1.
Koncepce oboru, organizace práce
2.2.
Modernizace oboru
2.3.
Ochrana zdraví při práci
2.4.
Metabolická acidóza
2.4.1.
Klinické projevy metabolické acidózy
2.4.2.
Kompenzace
2.4.3.
Laboratorní projevy
3.
Referenční rozmezí (hodnoty)
3.1.
Způsoby stanovení referenčního rozmezí (přímá a nepřímá metoda)
3.2.
Stopové prvky
3.2.1.
Železo (význam, hyposiderinémie, hypersiderinémie)
3.2.2.
Měď (význam, nedostatek)
3.2.3.
Zinek (význam, nedostatek)
3.2.4.
Selen (význam)
3.2.5.
Další stopové prvky (chrom, fluor, jód, kobalt)
4.
Tvorba moče
4.1.
Význam ledvin
4.2.
Hydrolázy
4.2.1.
AMS – amyláza
4.2.2.
LPS – lipáza
4.2.3.
ALP – alkalická fosfatáza
4.2.4.
ACP – kyselá fosfatáza
4.2.5.
CHE – cholinesteráza
5.
Fyzikální vyšetření moče
5.1.
Odběr moče
5.2.
Konzervace
5.3.
Barva moče
5.4.
Zápach moče
5.5.
Pěna moče
5.6.
Zákal, hustota a pH moče
5.7.
Hemoglobin a jeho deriváty
5.7.1.
Deriváty Hb (patologické Hb)
5.7.2.
Methemoglobin, methemoglobinemie
5.7.3.
Karbonylhemoglobin
5.7.4.
Stanovení derivátů Hb
6.
Funkční zkoušky ledvin
6.1.
Koncentrační pokus (adiuretinový test)
6.2.
Zřeďovací pokus
6.3.
Acidifikační test
6.4.
Alkalizační test
6.5.
Natrium, kalium, chloridy
7.
Základní chemické vyšetření moče
7.1.
Obecné zásady pro práci s diagnostickými papírky
7.2.
Vyšetření poloautomaty a automaty
7.3.
Principy reakcí
7.4.
Hodnocení chemického vyšetření moče
7.5.
Laboratorní kontrola diabetika
7.5.1.
Stanovení minimální albuminurie
8.
Hormony pankreatu a nadledvin
8.1.
Pankreas - inzulin, glukagon
8.2.
Nadledviny
8.2.1.
Dřeň a kůra nadledvin
8.3.
Ochrana zdraví v laboratoři, dezinfekce, sterilizace
8.3.1.
Ochrana zdraví při práci
8.3.2.
Dezinfekce a sterilizace (dezinfekční prostředky, způsoby sterilizace, dekontaminace biologického materiálu - odmoření)
9.
Vyšetření močových elementů, močové kameny
9.1.
Hodnocení morfologického vyšetření moče
9.2.
Močové kameny
9.3.
Laboratorní diagnostika žloutenek
9.3.1.
Typy hyperbilirubinémií
9.3.2.
Dělení hyperbilirubinémií podle typu bilirubinu nalezeného v krvi
9.3.3.
Stanovení bilirubinu podle Jendrassika – Grofa
10.
Význam plazmatických bílkovin
10.1.
Analytické vlastnosti laboratorní metody, kontrola kvality
10.1.1.
Analytické vlastnosti - přesnost, správnost, citlivost a specifičnost
10.2.
Kontrola kvality
11.
Elektroforéza bílkovin
11.1.
Vitamíny
11.1.1.
Vitaminy rozpustné v tucích (A, D, E, K)
11.1.2.
Vitaminy rozpustné ve vodě (skupina B, vitamín C)
12.
Základy imunochemického stanovení
12.1.
Kvalitativní imunochemické metody
12.2.
Kvantitativní imunochemické metody
12.3.
Respirační poruchy ABR
12.3.1.
Respirační acidóza
12.3.2.
Respirační alkalóza
13.
Vyšetřování sekretů trávicího traktu, stolice
13.1.
Funkce GIT
13.1.1.
Sliny
13.1.2.
Žaludeční šťáva (yyšetřování žaludeční šťávy - pentagastrinový test)
13.1.3.
Vyšetřování duodenální šťávy
13.1.4.
Vyšetřování exokrinní funkce slinivky břišní
13.1.5.
Vyšetřování tenkého střeva
13.1.6.
Vyšetření stolice
13.1.7.
Průkaz okultního krvácení
13.2.
Transferázy
13.2.1.
AST – aspartátaminotransferáza
13.2.2.
ALT – alaninaminotransferáza
13.2.3.
CK – kreatinkináza
13.2.4.
GMT – gamaglutamyltransferáza
14.
Hormony hypothalamu a adenohypofýzy
14.1.
Hormony adenohypofýzy
14.1.1.
Glandotropní hormony
14.1.2.
STH
14.2.
Vnitřní prostředí a tělesná voda
15.
Obecná enzymologie
15.1.
Názvosloví enzymů
15.2.
Enzymy podle původu (sekreční a buněčné)
15.3.
Izoenzymy
15.4.
Makroenzymy
15.5.
Průběh reakce enzym - substrát
15.6.
Stanovení enzymů
15.7.
Diagnostické vlastnosti laboratorní metody
15.7.1.
Diagnostická citlivost (senzitivita) a diagnostická specifita (specifičnost)
15.7.2.
Vztah mezi diagnostickou senzitivitou a specifitou
16.
Hormony štítné žlázy a příštitných tělísek
16.1.
Štítná žláza
16.1.1.
Syntéza hormonů štítné žlázy
16.1.2.
Účinky hormonů štítné žlázy
16.2.
Příštitná tělíska
16.3.
Laboratorní vyšetřování v těhotenství, dětství a ve stáří
16.3.1.
Zvláštnosti laboratorního vyšetřování v těhotenství
16.3.2.
Zvláštnosti laboratorního vyšetřování u dětí
16.3.3.
Zvláštnosti laboratorního vyšetřování ve stáří
17.
Mozkomíšní mok (likvor)
17.1.
Základní chemické vyšetření likvoru
17.2.
Cytologické vyšetření likvoru
17.3.
Metabolismus žlučových barviv
17.3.1.
Typy hyperbilirubinémií
17.3.2.
Dělení hyperbilirubinémií podle typu bilirubinu nalezeného v krvi
17.3.3.
Stanovení bilirubinu podle Jendrassika – Grofa
18.
Laboratorní známky zhoubného novotvaru a magnesium, fosfor, kalcium
18.1.
Vápník a jeho význam
18.1.1.
Řízení metabolismu vápníku
18.2.
Magnesium
18.2.1.
Význam, vlastnosti, hypermagnesémie, hypomagnesémie
18.3.
Fosfor
19.
Diabetes mellitus a oGTT
19.1.
Diabetes mellitus 1. a 2. typu
19.2.
Laboratorní diagnostika diabetu o GTT
19.3.
Kreatinin
20.
Urea a amoniak
21.
Kyselina močová
21.1.
Metabolická alkalóza
21.1.1.
Kompenzace, klinický obraz, laboratorní obraz
22.
Clearence endogenního kreatininu
22.1.
Oxidoreduktázy
22.1.1.
LD - laktátdehydrogenáza
22.1.2.
GMD - glutamátdehydrogenáza
23.
Laboratorní diagnostika infarktu myokardu
23.1.
Osmolalita
23.1.1.
Měření a význam měření osmolality
24.
Acidobazická rovnováha (ABR)
24.1.
Kompenzace respiračních poruch
24.2.
Kompenzace metabolických poruch
24.3.
Patologické tekutiny
25.
Lipidy, rizikové faktory aterosklerózy
25.1.
Význam lipidů
25.2.
Metabolismus lipoproteinů
25.3.
HDL
25.4.
Laboratorní diagnostika onemocnění jater s důrazem na enzymy
25.4.1.
Ukazatelé obstrukce (uzávěru) žlučových cest
25.4.2.
Ukazatelé poškození hepatocytů - AST, ALT, GMD, LD, CHE

Úryvek

"PREANALYTICKÉ VLIVY

Výsledek laboratorního vyšetření je ovlivněn 3 fázemi:

1.) preanalytickou
2.) vlastní analýzou
3.) postanalytickou ( interpretace výsledků a přenos dat z laboratoře k lůžku pacienta

Jsou to faktory, které předcházejí vlastní analýze:

1.) osoba pacienta – neovlivnitelné
- ovlivnitelné
2.) odběr vzorku
3.) transport vzorku do laboratoře
4.) příprava vzorku ke zpracování
5.) uchovávání vzorku

OSOBA PACIENTA – NEOVLIVNITELNÉ FAKTORY
- věk pacienta
- pohlaví
- cyklické změny – denní a měsíční
- těhotenství
- současně probíhající jiná nemoc
VĚK – většina laboratorních testů vykazuje v dětském věku nižší horní hranici referenčního rozmezí než u dospělých. Např. močovina, kreatinin, celková bílkovina, cholesterol atd. Naopak vyšší jsou hodnoty látek, které souvisí s růstem kostry
(enzymy: ALP, ACP, P)

POHLAVÍ – k testům, jejichž hodnoty se liší podle pohlaví patří např. enzym CK, kreatinin, kyselina močová, GMT, HDL cholesterol, pohlavní hormony"

Poznámka

V textu se vyskytují překlepy. Práce má heslovitý charakter. Některá témata se v práci opakují.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11797
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse