Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Kombinace finančních produktů státního a soukromého sektoru pro zabezpečení se na stáří: abstrakt

Kombinace finančních produktů státního a soukromého sektoru pro zabezpečení se na stáří: abstrakt


Kategorie: Pojišťovnictví, Veřejná ekonomika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Práce obsahuje český a anglický abstrakt bakalářské práce na téma Kombinace finančních produktů státního a soukromého sektoru pro zabezpečení se na stáří.

Obsah

1.
Abstrakt česky
2.
Abstrakt anglicky

Úryvek

"ABSTRAKT
Pro svoji diplomovou práci jsem si vybral téma Kombinace finančních produktů státního a soukromého sektoru pro zabezpečení se na stáří. V teoretické části se převážně věnuji životnímu pojištění, které by se mělo stát nezbytnou součástí při tvorbě portfolia na důchodový věk. Poté se ve své praktické části zmíním o vývoji důchodové reformy v ČR. Pak přejdu k jednotlivým návrhům penzijní reformy, které mají politické strany zastoupené v parlamentu ČR. Popíši, k jakému závěru došel Výkonný tým, sestavený parlamentem ČR, zabývající se penzijní reformou. Přiblížím, jaké stanovisku mají některé členské státy EU k problematice důchodu a jak se zaváděla a v jaké stadiu je penzijní reforma u našich nejbližších sousedů na Slovensku. Na závěr se pokusím sestavit portfolio produktů pro různé věkové hranice, které by jim měli pomoci zabezpečit se na stáří a státnímu sektoru navrhnout doporučení ohledně připravované penzijní reformy v České republice.

Klíčová slova:
Penzijní reforma, penzijní připojištění, starobní důchod, třípilířový systém

Abstrakt
To my diploma work I choosed myself theme „Combination of financial performances of the state´s and private sector for provide against on age In theoretic part of my diploma work I apply to life insurance which would had to stand necessary component near formation of portfolio on retiring age. Then I mention in my practical part about evolution of retired reform in Czech republic. Afterwards I pass to particular proposals of pension reform that have political parties principal in parlament of Czech republic. I will describe conclusion that found operating team built – up from parlament of Czech republic which is corvensanting of pension reform. I try to draw near a position of some EU member states towards problematic of rent and which way and stage of penzion reforma is in our nearest neighbour – in Slovakia . On close I will try to compile portfolio of performances for variety of age limits, that would them have had assist in hedge in old age and state sector have had suggest recommendation respecting prepare pension reform in Czech republic.
Key Words:
Pension reform, pension additional insurance, old-age pension, tripilirovy system"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5214e754bdb14.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Kombinace_fin_produktu_zabezpeceni_stari_abstrakty.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse