Kriminalistika

Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úvod do kriminalistiky - předmět kriminalistiky, místo kriminalistiky v systému věd, systém kriminalistiky, metody kriminalistické vědy, společenská funkce kriminalistiky, , historie československé a české kriminalistiky. Kriminalistická charakteristika trestného činu - pojem kriminalistické charakteristiky trestného činu, komponenty kriminalistické charakteristiky trestného činu, význam kriminalistické charakteristiky trestného činu. Způsob páchání trestného činu - pojem způsobu páchání trestného činu, komponenty způsobu páchání trestného činu, utváření způsobu páchání trestného činu, význam způsobu páchání trestného činu pro kriminalistiku. Kriminalistické učení o pachateli - pachatel jako předmět zájmu kriminalistické vědy, vlastnosti typického pachatele určitého druhu trestných činů, vlastnosti pachatele ovlivňující tvorbu stop, vlastnosti pachatele ovlivňující průběh vyšetřování, pPsychologické profilování pachatele. Kriminalistické učení o oběti - oběť jako předmět zájmu kriminalistiky, role oběti v genezi deliktu, role oběti při vyšetřování trestných činů, oběť a prevence kriminality. Kriminalistická stopa - zákonitosti vzniku kriminalistických stop, jejich podstata a pojem, druhy kriminalistických stop, význam kriminalistických stop. Problematika poznání trestného činu - obecné vlastnosti procesu poznání trestného činu, zvláštnosti procesu poznání trestného činu. Vyšetřovací situace - pojem vyšetřovací situace, komponenty vyšetřovací situace, druhy vyšetřovacích situací, význam vyšetřovacích situací. Obecná metodologie kriminalistické praktické činnosti - podstata a druhy metod kriminalistické praktické činnosti, přípustnost metod kriminalistické praktické činnosti, některé obecné poznávací metody. Vybrané fyzikální, chemické a fyzikálně chemické metody v kriminalistice - charakteristika metod, fyzikální metody, chemické metody, fyzikálně chemické metody, kriminalistická fotografie. Kriminalistická identifikace - teoretická východiska kriminalistické identifikace, podstata, cíl a hlavní formy kriminalistické identifikace, typické případy a pojem kriminalistické identifikace, příprava a provedení znalecké kriminalistické identifikace. Kriminalistické metody identifikace osob - identifikace osob podle vnějších znaků, identifikace osob podle obrazců papilárních linií – daktyloskopie, kriminalistická biologie a antropologie, identifikace osob podle ručního písma, jazykové zkoumání písemných projevů, identifikace osob podle hlasu, identifikace osob a věcí podle pachu, trasologie. Kriminalistické metody identifikace věcí - zkoumání písma psacích strojů, kriminalistická grafická diagnostika, mechanoskopie, kriminalistická balistika, kriminalistické zkoumání pneumatik, skla a kovových materiálů, kriminalistická pyrotechnika, využití chemických metod v kriminalistice, zkoumání léčiv a drog, zkoumání mikrostop. Kriminalistická verze plánování a organizace vyšetřování - pojem, podstata a druhy kriminalistické verze, tvorba kriminalistických verzí, prověrka kriminalistické verze, pojem, podstat a zásady plánování a organizace vyšetřování, druhy, formy a technika plánování vyšetřování. Ohledání - pojem, druhy a význam ohledání, taktika a metodika ohledání, hodnocení výsledků ohledání, dokumentace průběhu a výsledků ohledání. Výslech - pojem, druhy a význam výslechu, příprava výslechu, taktika provedení výslechu, dokumentace průběhu výslechu. Rekognice - pojem, druhy a význam rekognice, obecná pravidla přípravy a provedení rekognice.

Obsah

1.Úvod do kriminalistiky
2.
Kriminalistická charakteristika trestného činu
3.
Způsob páchání trestného činu
4.
Kriminalistické učení o pachateli
5.
Kriminalistické učení o oběti
6.
Kriminalistická stopa
7.
Problematika poznání trestného činu
8.
Vyšetřovací situace
9
Obecná metodologie kriminalistické praktické činnosti
10.
Vybrané fyzikální, chemické a fyzikálně chemické metody v kriminalistice
11.
Kriminalistická identifikace
12.
Kriminalistické metody identifikace osob
13.
Kriminalistické metody identifikace věcí
14.
Kriminalistická verze plánování a organizace vyšetřování
15.
Ohledání
16
Výslech
17.
Rekognice

Úryvek

"II. Kriminalistická charakteristika trestného činu
§ 1. Pojem kriminalistické charakteristiky trestného činu
Pro kriminalistiku je trestný čin ústředním pojmem: chce-li kriminalistika poskytnout policejním a justičním orgánům účinné prostředky boje s kriminalitou, musí sama studovat zákonitosti trestné činnosti a jim přizpůsobovat metody odhalování, vyšetřování a prevence kriminality.
Popis kriminalisticky relevantních rysů trestného činu podává tzv. kriminalistická charakteristika trestného činu. Tím, že charakterizujeme trestný čin z hlediska kriminalistických potřeb, orientujeme pozornost kriminalistů na ty znaky, které jsou informačně nejcennější. Tím nikterak nepopíráme význam ostatních znaků trestného činu, stojících mimo rámec kriminalistické charakteristiky.
V kriminalistické charakteristice nám jde o vystižení hlavních rysů trestného činu, důležitých pro jeho poznání.
Kriminalistická charakteristika trestného činu je popisem těch kriminalisticky relevantních vlastností trestného činu, které podstatně ovlivňují proces tvorby stop a proces poznání trestného činu.
Podat kriminalistickou charakteristiku trestného činu lze na různých úrovních obecnosti. Kriminalistická teorie, která zkoumá trestnou činnost jako hromadný jev, vypracovává kriminalistickou charakteristiku na dvou úrovních:
1. na nejobecnější úrovni veškeré trestné činnosti
2. na druhové úrovni různých skupin trestných činů: lze např. sestavit kriminalistickou charakteristiku všech trestných činů proti životu a zdraví nebo všech vražd
Trestná činnost je po skutkové stránce velice různorodá a variabilní a její globální vystižení je nesnadné. Gnozeologicky je užitečné trestné činy utřídit do skupin a pro tyto skupiny shodných trestných činů vypracovat typové kriminalistické charakteristiky.


§ 2. Komponenty kriminalistické charakteristiky trestného činu
Mezi nejdůležitější elementy kriminalistické charakteristiky trestného činu patří tyto skutkové znaky:
1. způsob páchání trestného činu
2. kriminální situace, za níž je trestný čin páchán
3. osobnostní rysy pachatele
4. oběť trestného činu
5. motiv činu
Všechny tyto znaky nás však zajímají jen natolik, nakolik mají význam pro proces vzniku stop a pro poznání trestného činu.
Způsob páchání trestného činu
Způsob páchání silně ovlivňuje proces tvorby stop trestného činu a značně tím předurčuje možnosti poznání trestného činu. Velký význam způsobu páchání trestného činu vyžaduje, aby analýze tohoto jevu byla věnována přednostní pozornost jak v teorii, tak v praxi.


Kriminální situace
Jako kriminální situace se označuje souhrn vnějšího prostředí a podmínek, za nichž je páchán trestný čin. Mezi přírodním a sociálním prostředím na jedné straně a trestným činem na straně druhé existují četné oboustranné vztahy, které jsou velmi různorodé a variabilní.
Kriminální situace působí na vznik stop trestného činu zásadně dvěma různými způsoby:
a) prostřednictvím psychických stavů a vlastností pachatele, který sám je situačními okolnostmi determinován. Vnější faktory jsou psychickými procesy složitě transformovány a projeví se ve způsobu spáchání trestného činu, který se zobrazí ve stopách
b) přímo, bez přičinění pachatele. Některé z nich lze vyjádřit přírodními zákony a zákonitostmi, takže mechanismus vzniku stopy lze více či méně exaktně definovat a případně též matematicky vypočítat (tak lze např. vyjádřit v podobě složitých vzorců z oblasti mechaniky a nauky o materiálu vznik tvarových deformací při působení zločineckého nástroje na překážku).
Vliv některých situačních faktorů na vznik stop však za dnešního stavu poznání nedokážeme vyjádřit formou přísně deterministických zákonitostí. Někdy je to proto, že jde o faktory okrajové. Protože moderní vědecká metodologie dokáže převážnou část deterministických zákonitostí „dešifrovat“, lze dovodit, že principálně existuje možnost objasnit proces vzniku stop a tím poznat trestný čin.
Některé situační faktory ovlivňující tvorbu stop:"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5905
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse