Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kriminalita mládeže - slovensky

Kriminalita mládeže - slovensky

Kategorie: Sociologie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje pojmy delikvence, sociální patologie, kriminalita, kriminologie. Zabývá se vnitřními a vnějšími příčinami kriminality, vysvětluje přečin a zločin jako druhy trestných činů. Zamýšlí se nad rostoucí kriminalitou mládeže a jejími příčinami, objasňuje tento problém v souvislosti s negativními sociálními jevy. Zároveň rozebírá problematiku předcházení kriminalitě a úlohu policie v něm. Roli policie v tomto procesu dokládá konkrétními případy z praxe. Součástí práce je i analýza trestné činnosti mládeže ve třech slovenských okresech.

Obsah

1.
Vymezení základní terminologie
1.1
Teorie delikvence a kriminality
1.2
Příčiny kriminality
1.3
Druhy trestné činnosti
1.4
Pachatelé trestné činnosti
2.
Trestná činnost mládeže
2.1
Příčiny trestné činnosti mládeže
2.1.1
Osobnostní kriminogenní faktory
2.1.2
Sociální kriminogenní faktory
2.1.3
Vývojové zvláštnosti období dospívání
2.1.4
Volný čas
3.
Prevence kriminality
3.1
Systém a druhy prevence
3.2
Preventivní prostředky
3.3
Strategie prevence kriminality
3.3.1
Priority Strategie prevence kriminality na roky 2007 – 2010
3.4
Legislativní zabezpečení prevence kriminality
3.5
Preventivní programy
4.
Úloha Policie při realizování prevence kriminality
4.1
Oddělení prevence kanceláře prezidenta policejního sboru
4.2
Ministerstvo vnitra Slovenské republiky
4.3
Krajské ředitelství policejního sboru v Banské Bystrici
4.4
Okresní ředitelství policejního sboru v Žiaru nad Hronom
4.4.1
Preventivní aktivity Okresního ředitelství policejního sboru v Žiaru nad Hronom pro mateřské a základní školy
4.4.2
Preventivní aktivity Okresního ředitelství policejního sboru v Žiaru nad Hronom pro střední školy
4.4.3
Další aktivity
5
Preventivní programy realizované v okresech Žiar nad Hronom, Žarnovica a Bánská Štiavnica
5.1
Policista, můj kamarád
5.2
Poznávám a vím
5.3
Nebojme se prevence
5.4
Řekne nám to pohádka
5.5
Prevence – nové trendy
5.6
Společný den seznámení
5.7
Umím se chovat
6
Analýza trestné činnosti mládeže v okresech Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica
7
Projekt výzkumu
7.1
Předmět výzkumu
7.2
Cíl výzkumu
7.3
Úlohy výzkumu
7.4
Hypotézy výzkumu
7.5
Výzkumné metody
7.6
Charakteristika výzkumného vzorku

Úryvek

"3 TRESTNÁ ČINNOSŤ MLÁDEŽE

Rastúca kriminalita mládeže súvisí s absenciou autentického hodnotového systému, minimalizovaním možností voľnočasových aktivít. Ďalším faktorom je nepripravenosť mladej generácie na stratifikáciu spoločnosti. Mladí ju vidia iba ako sociálnu nerovnosť. V snahe vyrovnať sa dochádza ku kriminálnym činom. Kriminalita bezprostredne súvisí s rastúcou nezamestnanosťou, ale aj s benevolenciou sociálnej politiky. 14-15 roční mladí ľudia opúšťajú školy a radšej berú podporu. Grupujú sa do skupín, z ktorých vzniká kriminálne podhubie.
Platný trestný zákon č. 300/2005 uvádza v § 95, že mladistvý mladší ako pätnásť rokov, ktorý v čase spáchania činu nedosiahol takú úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný. V ustanovení § 94 vymedzuje vekovú kategóriu mladistvý ako „osobu, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku .“
V kriminologickej praxi sa okrem týchto vekovo vymedzených vekových kategórií rozlišujú kategórie deti (predškolského veku, mladšieho a staršieho školského veku) a termín mladí dospelí, čím sa myslia osoby, ktoré už dosiahli osemnásť rokov, ale nie sú staršie ako dvadsaťpät rokov. Nevhodne mravne vybavený mladý človek býva pri páchaní trestnej, či sociálno-patologickej činnosti často pod vplyvom silných skupinových mechanizmov. Nezriedka sa stáva, že páchateľ v určitej kriminogénnej situácií je vlastne súhrou okolností dovedený k uskutočneniu činu, ktorý by ho často samého ani nenapadol.
Trestná činnosť je často výrazne spojená s potrebou mladých ľudí prežívať svoj čas v skupine rovesníkov. Združovanie sa do priateľských skupín je prirodzená potreba mladých ľudí, ktorá napomáha k dotváraniu osobnosti mladého človeka v pozitívnom ale aj v negatívnom smere . Antisociálna činnosť mladistvých je vo veľkom množstve prípadov páchaná v skupinách alebo dvojiciach. Typickými rysmi trestnej činnosti mladistvých je nedostatočná plánovitosť prípravy deliktu, ako aj neadekvátnosť ich jednania, čo vyplýva na jednej strane z ich menších životných skúseností a výraznej mladíckej snahy dosiahnuť vytýčené ciele, nech už sú akejkoľvek podoby, na druhej strane z neschopnosti odložiť uspokojenie svojich potrieb na neskoršiu dobu. Medzi najčastejšie prejavy trestnej činnosti mládeže v modernej spoločnosti patrí vandalizmus. Ďalším agresívnym javom je šikanovanie, ktoré sa často vyskytuje u mladistvých, ale aj u ďalších vekových skupín mládeže v podmienkach určitých relatívne izolovaných prostredí (internáty, vojenské útvary, nemocnice a i.). Mladiství bývajú pomerne často stíhaní pre trestný čin lúpeže, ktorý do značnej miery vychádza z rovnakých potrieb ako šikanovanie, či vandalizmus. Typickým deliktom mladistvých v oblasti mravnostnej delikvencie je pohlavné zneužívanie."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14400
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse