Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Kultura a kulturní politika

Kultura a kulturní politika


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Stručné zápisky z přednášek podávají několik vymezení kultury, zdůvodňují zásahy státu do kultury a uvádějí principy a faktory kulturní politiky. Zmínka patří i modelům správy kultury.

Obsah

1.
Pojetí kultury
2.
Ekonomický systém kultury
3.
Zásahy státu do kultury
4.
Kulturní politika a faktory, které ji ovlivňují
5.
Modely správy kultury
6.
Kulturně politické priority Evropy

Úryvek

"Kultura a přístupy k jejímu pojetí
Definice pojmu „kultura“
Antropologické pojetí
- proces kulturní emancipace jedince a lidské bytosti
- specifická sféra společenského života
- vliv kultury na jedince: socializací, prostřednictvím tvorby hodnot, vzorů činností a jednání, modelů

Sociologické pojetí
- souhrn materiálních a duchovních hodnot vytvořených lidmi v historickém vývoji.
- člověk – příjemce, tvůrce, uchovatel a šiřitel kulturních hodnot.

Ekonomické pojetí - procesy a činnosti v oblasti umění a v péči o kulturní dědictví, které prostřednictvím spotřeby přinášejí uspokojení.

Definice UNESCO
- kultura musí být považována za soubor distinktivních duchovních a hmotných, intelektuálních i citových rysů, které charakterizují společnosti nebo společenskou skupinu, kultura zahrnuje vedle umění a písemnictví také způsoby života, způsoby soužití, hodnotové systémy, tradice a přesvědčení.

Dle Kulturní politiky ČR
- kultura je významným faktorem života občanské společnosti, který podstatnou mírou napomáhá její integraci jako celku. Přispívá k rozvoji intelektuální, emociální i morální úrovně každého občana a plní v tomto smyslu výchovně vzdělávací funkci. Propojuje Českou republiku s vnějším světem, zároveň ji však z něj i vyděluje, charakterizuje ji v porovnání s ostatními státy.

Ekonomický systém kultury
 kulturní procesy
 kulturní instituce
 kulturní produkty

Zásahy státu do kultury
 nedokonalá konkurence
 existence veřejných statků
 existence externalit
 nedokonalé informace
 další faktory"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514c5ef836366.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Kultura_kulturni_politika.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse