Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Kulturní centrum Semilasso a jeho propagace - bakalářská práce

Kulturní centrum Semilasso a jeho propagace - bakalářská práce

Kategorie: Propagace

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předmětem bakalářské práce je zhodnocení propagace brněnského kulturního centra KC Semilasso. Autor nejprve srovnává marketing v oblasti kulturního cestovního ruchu s obecným pojetím, poté charakterizuje destinaci centra od jeho počátků po současnost, včetně propagačních aktivit a plánu na rok 2011. Následně je popsáno vnitřní a vnější prostředí destinace, provedena je jeho SWOT analýza a vymezeny jsou aktuální trendy komunikačních metod. V poslední části je zhodnocena vhodnost propagačních aktivit kulturního centra a je uvedeno několik doporučení na zlepšení, včetně komplexního řešení nejzajímavějšího návrhu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1
Obecný marketing
2.1.1
Definice marketingu
2.1.2
Marketing management
2.1.3
Marketingová strategie
2.1.4
Nástroje marketingu
2.1.5
Reklama a propagace
2.1.6
Reklamní kampaň
2.1.7
Reklamní nosiče
2.1.8
Kontrola účinnosti reklamní kampaně
2.2
Marketing a propagace kulturních center
2.2.1
Kulturní centra a cestovní ruch
2.2.2
Podstatné aspekty kulturních center
2.2.3
Zvláštnosti marketingu kulturních center
2.2.4
Nástroje marketingu kulturních center
2.2.5
Reklama a propagace kulturních center
2.2.6
Public relations a publicita kulturních center
2.2.7
Internet a jeho význam pro marketingovou komunikaci
2.3
Shrnutí teoretické části
3.
Aplikace teorie do reálného prostředí
3.1
Charakteristika KC Semilasso
3.1.1
Profil KC Semilasso
3.1.2
Charakteristika provozovatele KC Semilasso
3.1.3
Dosavadní a plánovaná propagace KC Semilasso pro rok 2011
3.2
Analýzy vnitřních a vnějších aspektů KC Semilasso
3.2.1
Analýza makroprostředí KC Semilasso
3.2.2
Analýza mikroprostředí KC Semilasso
3.2.3
Analýza propagace
3.2.4
Analýza prvků komunikačního plánu KC Semilasso
3.3
Zhodnocení analytické části
4.
Vlastní návrhy a řešení
4.1
Kritický pohled na současnou činnost kulturního centra
4.2
Vlastní návrhy
4.2.1
Využití KC Semilasso v průběhu celého roku
4.2.2
Vlastní propagace GLANC a KC Semilasso
4.2.3
Využívání internetu jako nosné části vlastní propagace produkcí
4.2.4
Kontrola propagace KC Semilasso
4.3
Řešení konkrétního vlastního návrhu
4.3.1
Zhodnocení přínosu konkrétního vlastního řešení
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury
7.
Seznam příloh
7.1
Znázornění analýz a cyklu strategického plánování
7.2
– Profily hlavních typů médií
7.3
- Nové nástroje marketingového mixu
7.4
– KC Semilasso v obrazech
7.5
– KC Semilasso v roce 2010
7.6
– Makroekonomické predikce
7.7
– Statistika čtenosti deníků
7.8
– Statistika poslechovosti rozhlasových stanic
7.9
– Statistika návštěvnosti sociální sítě Facebook
7.10
– Řešení vlastního návrhu
7.11
Finanční kalkulace akce
7.12
Návrh reklamní kampaně akce v rozhlase a tisku
7.13
Návrh dotazníkového šetření přidružené soutěže

Úryvek

"1.1.3 Marketingová strategie
K souhrnu činností vedoucí marketing management k úspěchu patří tvorba marketingových strategií a plánů, spojování se zákazníky, budování silných značek, formování tržních nabídek, poskytování a sdělováním hodnoty, shromažďování marketingových informací, zlepšování funkčních vlastností a vytváření úspěšného dlouhodobého růstu. Tyto činnosti jsou vymezeny strategickými případně taktickými plány. Zabezpečují kvalitní chod podniku v krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých intervalech na základě aktuálních, vývojových či prognózovaných změn. Marketingové plány jsou v kontextu s komplexním strategickým plánem podniku, stejně tak jako korespondují s plány všech dalších sektorů podniku. Vytváří tak jednotný systém strategie.

Strategický plán obsahuje poslání a cíle podniku, externí a interní analýzu společnosti, souhrnnou analýzu a samotný strategický plán, který marketér zvolí pro zdárné dosažení vytyčených cílů. Pro zajištění kvalitního strategického plánu, je třeba definovat činnosti podniku, vymezit cíl podnikání, popsat firemní kulturu a její sociální odpovědnost. Dalším krokem je analýza vnějšího a vnitřního okolí společnosti.

Externí analýza společnosti se zabývá faktory vnějšího prostředí, které ovlivňují poptávku a působí na zisk organizace. Důležitými prvky vnějšího okolí podniku jsou makroekonomické činitele (ekonomický růst, úroková míra, směnný kurz, míra inflace), vývoj technologického prostředí, sociální klima (upevňování zdraví, životní styl a úroveň, zlepšování životního prostředí), demografické okolí (definování jednotlivých generací), politické a legislativní omezení (antitrustové zákony, ekologické a klimatické faktory, vládní sektor) a celosvětové postavení trhu (například rozvoj asijských ekonomik). Mnoho těchto činitelů se stále mění a procesy zvratů samy vytváří prostor pro nové příležitosti a hrozby. Nejužívanější analýzou vnějšího prostředí je PEST analýza, která dělí jednotlivá specifika na faktory politické, ekonomické, sociální a technologické. Známá je taktéž pod akronymem SLEPT, kdy je rozšířena o legislativu (původně součástí politického faktoru).

Interní analýza společnosti se zabývá jednotlivými prvky vnitřního prostředí, které dopomohou zjistit silné a slabé stránky organizace. Faktory jsou ovlivněny trhem, postavením společnosti, konkurencí a produkty. Trh je specifikován geografickou oblastí (kde), demografickými činiteli (kdo) a rysy chování (proč). Je brán ohled na individuální potřeby trhu, aktuální tržní trendy a růst trhu. Podstatnými prvky vnitřního okolí jsou konkurence a samotný produkt, které vzájemně korespondují. Snahou konkurentů je odlišit své produkty a učinit je jedinečnými, což se v dnešní době jeví spíše nereálně. Nejvíce užívanými rozbory vnitřního prostředí jsou strukturální analýza konkurenčního prostředí tzv. Porterova analýza, která bere ohled na konkurenty v odvětví, potencionálně nově vstupující podniky, dodavatele, odběratele a náhradní výrobky; SWOT analýza, zahrnující silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti podniku; a Bostonská analýza portfolia.

Strategický plán napomáhá splnit podstatu marketingu, kterou je uspokojování potřeb a přání spotřebitelů. Při výběru strategie je třeba brát ohled na vhodnost (ohled na budoucí vývoj), realizovatelnost (vlastnit příslušné zdroje pro aplikaci strategie) a akceptovatelnost (jaké jsou možnosti naplnění cílů strategie) , aby byly naplněny cíle podnikatelské činnosti.

1.1.4 Nástroje marketingu
Marketing užívá nástroje, které slouží k zefektivnění práce marketing managementu. Soubor nástrojů je nazýván marketingový mix, což je celosvětový standardizovaný komplex nástrojů marketingové komunikace, který pomáhá firmám dosáhnout stanovených marketingových cílů. Marketingový mix tvoří výrobková politika, tvorba cen, distribuční cesty a komunikace, díky kterým se rozšíří zájem o produkt a navýší se účinnost prodeje."

Poznámka

Práce obsahuje množství grafů, tabulek a několik fotografií. Rozsah čistého textu je cca 42 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21961
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse