Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Kvartérní vývoj reliéfu Jablunkovské brázdy

Kvartérní vývoj reliéfu Jablunkovské brázdy

Kategorie: Historie, Geografie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je nastínit vývoj reliéfu v oblasti Jablunkovské brázdy během období kvartéru. Součástí práce je i vytvoření přehledné geomorfologické mapy Jablunkovské brázdy, která vznikla z podkladů terénního mapování a analýzy digitálního modelu reliéfu v grafickém prostředí ArcMap® Version 10.0. Zachycuje reálný geomorfologický stav krajiny v dnešní době. Dále je zde i datování vzorků z vybraných lokalit údolního dna a analýza dat z vrtné databáze České geologické služby – Geofondu. Tato data pomohla přiblížit a pochopit sedimentační vývoj řeky Olše i jejích přilehlých svahů.

Obsah

0
Úvod
1
Časové vymezení a charakteristika kvartéru
2
Zhodnocení poznatků o vývoji Vnějších Západních Karpat
2.1
Předkvartérní vývoj Vnějších Západních Karpat
2.2
Kvartérní vývoj Vnějších Západních Karpat
2.3
Vývoj vybraných geomorfologických forem během kvartérního období
2.3.1
Vývoj fluviálních teras v kvartéru
2.3.2
Vznik náplavových (proluviálních) kuželů v kvartéru
2.3.3
Vývoj svahových nestabilit v kvartéru
3
Vybrané fyzickogeografické charakteristiky zájmového území
3.1
Geografické vymezení
3.2
Geomorfologická regionalizace
3.3
Geologická stratigrafie
3.4
Klimatické poměry
3.5
Hydrologické poměry
4
Metody výzkumu
4.1
Geomorfologické mapování
4.2
Datování vzorků
4.2.1
Metoda radiokarbonového datování
4.2.1
Odkryv u Bystřice
4.2.2
Odkryv u Hrádku
4.3
Analýza dat z vrtné databáze ČGS – Geofondu
4.4
Analýza historických materiálů
5
Zhodnocení kvartérního vývoje Jablunkovské brázdy
5.1
Pleistocénní vývoj krajiny
5.1.1
Zhodnocení analýzy dat z vrtné databáze ČGS – Geofondu
5.2
Hranice pleistocén – holocén
5.3
Holocénní vývoj krajiny
5.3.1
Zhodnocení výsledků datování fluviálních teras
5.3.2
Zhodnocení vývoje stržové sítě
5.3.3
Vývoj průběhu toku Olše
5.3.4
Zhodnocení geomorfologického mapování a analýzy digitálního modelu terénu zájmové oblasti
6
Závěr

Úryvek

"2 ZHODNOCENÍ POZNATKU O VÝVOJI VNĚJŠÍCH ZÁPADNÍCH KAPRAT (S DŮRAZEM NA VÝVOJ ÚDOLNÍCH DEN)
2.1 Předkvartérní vývoj Vnějších Západních Karpat
Počátek formování flyšových Západních Karpat lze spatřovat již na přelomu svrchní křídy a terciéru, kdy probíhala mořská transgrese a ukládání sedimentačních vrstev. Czudek (1997) ve své práci uvádí a řadí počátek vývoje údolí ve Vnějších Západních Karpatech do období spodního badenu (miocén). Hlavní fáze vývoje Karpat pak probíhala během konce mesozoika a celého terciéru při alpinsko – himalájské orogenezi, kdy se karpatský oblouk nasunul rotačním pohybem na fundament Českého masivu. Vznikla tak typická příkrovová struktura Vnějších Západních Karpat, která je charakteristická svým pásovitým, zonálním uspořádáním. Je tvořená zejména křídovými a paleogenními sedimenty. Vnější struktury Karpat jsou ohraničeny od vnitřních tzv. bradlovým pásmem. Tektonicko - geologický profil Vnějšího flyšového pásma tvoří dvě základní tektonické jednotky vněkarpatských příkrovů, které nasedají na čelní miocenní předhlubeň: vnější Krosněnská jednotka a vnitřní Magurská jednotka. Přičemž Magurská skupina dílčích příkrovů je nasunuta na Krosněnskou skupinu (Menčík et al., 1983).
2.2 Kvartérní vývoj Vnějších Západních Karpat
Vývoj Vnějších západních Karpat během kvartéru je silně ovlivněn klimatickými fluktuacemi během pleistocénu a holocénu. Tyto teplotní výkyvy jsou archivovány v kvartérních uloženinách různého typu. Během chladných období docházelo k agradaci a ukládání seidmentů v depresích, kotlinách či brázdách, v průběhu interglaciálů pak převládá erozní aktivita nad sedimentací. V oblasti Vnějších Západních Karpat lze najít sedimenty různého genetického typu, od glaciálních, periglaciálních či svahových po splachové, fluviální nebo proluviální (Chlupáč et al., 2002). Starkel ve své práci (2003) také zdůrazňuje vliv vertikální změny vegetačních pásem, což mělo vliv na hydrologický režim řek a množství unášeného materiálu. Během kvartéru také dochází ke zvýšení neotektonické aktivity (Starkel, 2003).
Otázku vývoje údolní krajiny během období čtvrtohor si klade celá řada vědců a autorů po celém světě (Anderson et al. 2004; Foster et al., 2009; McEvan et al., 2011; Westaway et. Al., 2009). V oblasti Vnějších Západních Kaprat se tímto tématem zabývá mnoho, převážně polských autorů (Olszak, 2011; Owczarek, 2008; Starkel, 2002, 2003; Zuchsweicz, 1998), mezi českými autory zabývajícími se kvartérním vývojem reliéfu a především údolních formací lze vyzdvihnout práce J. Tyráčka (Tyráček, 2001, 2009). Jejich výzkumy jsou zaměřené na vývoj říčních údolí, studium geneze fluviálních teras a ovlivňování říčního režimu v kontextu klimatických změn a tektonické aktivity během kvartéru.
2.3 Vývoj vybraných geomorfologických forem během kvartérního období
Popisované geomorfologické formy v této kapitole byly vybrány s ohledem na jejich výskyt v rámci zájmového území. Jedná se o vývoj fluviálních teras, podhorských náplavových kuželů a vývoj svahových deformací v podobě strží a sesuvů.
2.3.1 Vývoj fluviálních teras v kvartéru
Vývoj říčních údolí a fluviálních teras je spojen především s působením klimatických změn v průběhu čtvrtohor a současně s působením neotektonických pohybů. Zároveň slouží fluviální terasy jako důležitý marker k pochopení vývoje klimatu a jeho teplotních výkyvů a k formování reliéfu během posledního geologického období.
Říční terasy v oblasti Západních Karpat jsou častým tématem výzkumu. Velice důkladně se mu věnuje řada polských autorů v čele s profesorem Leszkem Starkelem (Starkel, 2003, 2007). Jejich výzkumy jsou zaměřeny na působení klimatu v otázce vývoje říčních teras, na roli tektonických pohybů, způsob a intenzitu sedimentace vodních toků, výskyt extrémních eventů v podobě povodní a v neposlední řadě antropogenní činností člověka, která má v dnešní době výrazný vliv na vývoj a fungování celého povodí.
Obecně lze konstatovat, že vznik říčních teras podmiňují střídavé fáze akumulační a erozní činnosti toku, přičemž největší roli hraje velikost průtoku a množství splaveninového materiálu v korytě. Velikost průtoku a dotace sedimentů z okolních svahů závisí na klimatu a jeho teplotních výkyvech. Změny klimatických podmínek probíhaly převážně v období pleistocénu. Během chladného klimatického období odpovídajícímu glaciálům převládá akumulace sedimentů, kdy velké množství svahového materiálu v korytě zabraňuje zahlubování toku do skalního podloží (Olszak, 2011). Naopak v průběhu teplých interglaciálů."


Poznámka

Diplomová práce obsahuje tabulky, obrázky, schémata. Čistý text je v rozsahu cca 25 stran.
Práce neobsahuje přílohy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23446
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse