Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Laboratorní cvičení: Extrakce

Laboratorní cvičení: Extrakce


Kategorie: Chemie, Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta UHK, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovaný protokol k laboratornímu cvičení Extrakce/Vytřepávání. Práce obsahuje pomůcky, chemikálie, teorii, princip a postup práce.

Obsah

1.
Úloha
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Teorie
5.
Princip
6.
Postup práce
7.
Závěr
8.
Literatura

Úryvek

"ÚLOHA:
Dělení dvou nemísitelných kapalin.
Vytřepávání jodu z vodného roztoku do chloroformu.
POMŮCKY:
Kádinky, dělící nálevka, nálevka, odměrný válec, laboratorní stojan, svorka, držák
CHEMIKÁLIE:
Jod, chloroform, methanol, ethylacetát, jodid draselný
• Jod I2:
o R-20/21: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
o R-50: Vysoce toxický pro vodní organismy.
o S-2: Uchovávejte mimo dosah dětí.
o S-23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce, dovozce a distributor).
o S-25: Zamezte styku s očima.
o S-61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57739f70df7f6.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
extrakce.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse