Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Lidská práva a ústavní systém v Německu - bakalářská práce

Lidská práva a ústavní systém v Německu - bakalářská práce

Kategorie: Politologie, Právo

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem bakalářské práce je zachytit ve stěžejních rysech německý ústavní vývoj, dělbu moci a systém politických stran a charakterizovat lidská práva, jež jsou ukotvena v ústavním zákoně Německa. Úvodní pasáž osvětluje podstatu a historii relevantních pojmů a koncepcí, mezi něž patří lidská práva, ústava a politická strana. Práce poté přikračuje k výkladu ústavního vývoje na německém území od středověku po 20. století a seznamuje s lidskými právy obsaženými v německé ústavě formou reprodukce znění příslušných článků a jejich interpretace. Poslední část je určena institucím reprezentujícím jednotlivé složky moci a povaze a cílům nejsilnějších německých politických stran.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojmosloví
2.1.
Lidská práva a svobody
2.2.
Ústava
2.3.
Politické strany
3.
Ústavní vývoj
3.1.
Vrcholný a pozdní středověk (Svatá říše římská)
3.1.1.
Historický vývoj
3.1.2.
Prameny práva
3.2.
Raný novověk (Svatá říše římská národa německého)
3.2.1.
Historický vývoj
3.2.2.
Prameny práva
3.3.
19. století (Německý spolek a Německá říše)
3.3.1.
Historický vývoj
3.3.2.
Prameny práva
3.4.
20. století („Výmarská republika“, „Třetí říše“, SRN a NDR)
3.4.1.
Historický vývoj
3.4.2.
Právní vývoj
4.
Základní zákon Spolkové republiky Německo
4.1.
Okolnosti vzniku ústavy
4.2.
Povaha Základního zákona
4.3.
Členění Základního zákona
4.4.
Lidská práva v Základním zákoně
4.4.1.
Svoboda projevu, slova a tisku
4.4.2.
Svoboda shromažďovací
4.4.3.
Svoboda spolčovací
4.4.4.
Stejný přístup všech občanů k veřejným úřadům
4.4.5.
Právo petiční
4.4.6.
Právo volební
4.4.7.
Lidská důstojnost
4.4.8.
Osobní nedotknutelnost a svoboda
4.4.9.
Svoboda víry, svědomí a vyznání
4.4.10.
Nedotknutelnost listovního tajemství a jiných forem sdělování
4.4.11.
Svoboda volného pohybu
4.4.12.
Nedotknutelnost obydlí
4.4.13.
Zákaz vydání do ciziny
4.4.14.
Zákaz odnětí svému zákonnému soudci
4.4.15.
Právo na soudní ochranu zájmů
4.4.16.
Garance v oblasti trestního procesu
4.4.17.
Právo soukromého vlastnictví
4.4.18.
Právo na svobodný rozvoj lidské osobnosti
4.4.19.
Rovnost a rovnoprávnost
4.4.20.
Právo vytvářet sdružení k ochraně a prosazování pracovních a hospodářských podmínek
4.4.21.
Právo na ochranu manželství, rodiny a dětí
4.4.22.
Svobodná volba povolání
4.4.23.
Zákaz nucené práce
5.
Zákonodárná, výkonná a soudní moc
5.1.
Zákonodárná moc
5.1.1.
Spolkový sněm
5.1.1.1.
Funkce Spolkového sněmu
5.1.1.2.
Ustavení Spolkového sněmu a charakter poslaneckého mandátu
5.1.1.3.
Rozpuštění Spolkového sněmu
5.1.1.4.
Struktura Spolkového sněmu
5.1.2.
Spolková rada
5.2.
Výkonná moc
5.2.1.
Spolkový prezident
5.2.1.1.
Způsob volby, žaloba před Spolkovým ústavním soudem
5.2.1.2.
Právní postavení a pravomoci
5.2.2.
Spolková vláda a kancléř
5.2.2.1.
Ustavení a složení
5.2.2.2.
Konstruktivní vyjádření nedůvěry
5.3.
Soudní moc
5.3.1.
Spolkový ústavní soud
5.3.1.1.
Funkce Ústavního soudu
5.3.1.2.
Ustavení a složení Ústavního soudu
5.4.
Zákonodárství
5.4.1.
Zákonodárná iniciativa
5.4.2.
Projednání a rozhodnutí
5.4.3.
Vyhlášení zákona
5.5.
Bikameralismus
5.5.1.
Původ bikameralismu
5.5.2.
Bikameralismus ve Spolkové republice Německo
6.
Nejsilnější politické strany Spolkové republiky Německo
6.1.
CDU
6.2.
CSU
6.3.
SPD
6.4.
FDP
7.
Závěr

Úryvek

"3. Základní zákon SRN

3.1 Okolnosti vzniku ústavy
V poválečném období nepanovala mezi spojenci jednota v názoru na budoucí zřízení a orientaci Německa. Přestože se totiž USA, Velká Británie i Francie shodovaly v obecných demokratických principech, v jednotlivostech bychom mohli nalézt značné odlišnosti, způsobené jednak rozdílností jejich vlastních politických a právních kultur a také růzností zahraničně politických zájmů.
Z vnitropolitického hlediska byla příprava ústavních základů Německa silně ovlivněna válečnými a předválečnými událostmi. Samotný Základní zákon ve svých jednotlivých ustanoveních negativně reagoval na tzv. Výmarskou ústavu (1919), která právně umožnila Hitlerův příchod k moci. Ústavní úprava politických stran, institut konstruktivního vyjádření nedůvěry, slabé postavení prezidenta a další ustanovení měla přímo vyloučit opakování těch událostí, které se odehrály na počátku třicátých let. Výsledný ústavní řád můžeme proto označit za kompromis značně ovlivněný názory okupačních mocností, který však odpovídal tehdejším zájmům a potřebám Německa.
Proces přijetí Základního zákona probíhal pod kontrolou a s praktickými zásahy spojeneckých mocností. V létě 1948 předaly německým orgánům tři dokumenty se základními směrnicemi pro vypracování západoněmecké ústavy, které obsahovaly:
I. pověření zemských premiérů ke svolání ústavodárného shromáždení
II. pověření zemských premiérů k přezkoumání zemských hranic
III. vymezení vztahů německých a okupačních orgánů, kde si spojenci
vyhradili rozhodování o zásadních otázkách zahraniční politiky, reparací
a průmyslové výstavby.

Spojenci se značně lišili v názorech na význam jednotlivých demokratických principů budoucího zřízení. Tak např. Velká Británie se výrazně zasazovala především za silnou komunální samosprávu a apolitizaci soudnictví (soudci měli mít zákaz členství v politických stranách), Francie trvala na maximální decentralizaci státní moci a byla nejsilnější zastánkyní federálního uspořádání a USA považovaly za klíčovou dostatečnou záruku svobody podnikání.
Je nutné zdůraznit, že schválení Základního zákona předcházelo přijetí zemských ústav, čímž se už tehdy projevovala snaha o federativní charakter SRN. Stejné platí pro samotné přijetí Základního zákona prostřednictvím Parlamentní rady (8. května 1949), která byla složena ze 65 členů, zvolených zemskými sněmy. Navíc musely Základní zákon - po souhlasu spojeneckých mocností - ještě schválit zemské sněmy jednotlivých zemí (pouze Bavorsko hlasovalo proti, zároveň ale vyjádřilo ochotu podřídit se rozhodnutí většiny).

3.2 Povaha Základního zákona
Podle původních představ ústavodárce měl Základní zákon představovat jen jakýsi "organizační statut", který by odpovídal potřebám poválečného Německa, postrádajícího některé prvky státní suverenity. Proto byl také zvolen název "Základní zákon" místo obvyklého "ústava". Zamýšlený prozatímní charakter Základního zákona byl zřejmý i podle znění hned několika jeho ustanovení.
Nejvýznamnější byl čl. 146:
„Tento Základní zákon ztratí svou platnost dnem, ve kterém vstoupí v platnost ústava, svobodně schválená německým národem."
Z tohoto ustanovení je zřejmý přechodný charakter Základního zákona, který měl být v budoucnu nahrazen demokraticky přijatou ústavou, schválenou zřejmě lidovým referendem. Jak se však ukázalo, byl Základní zákon pouze prostorovým a časovým, ne však obsahovým provizóriem a za více než 40 let platnosti prokázal své kvality. Základní zákon je ústavou novou. Výmarská ústava sice nebyla nikdy zrušena de iure (její čl. 136 - 141 jsou i nadále součástí Základního zákona), de facto však vyšla z užívání už před začátkem 2. světové války. Dále je Základní zákon ústavou psanou, rigidní = tuhou (jeho změna vyžaduje - oproti běžným zákonům - splnění náročnějších formálních podmínek) a reálnou (tj. odráží faktický společenský stav).

3.3 Členění Základního zákona
Jak už je naznačeno výše, představuje Základní zákon (oproti původním představám) tzv. úplnou ústavu. Znamená to, že splňuje všechny formální i obsahové požadavky kladené na ústavu ve smyslu právního základu státu i společnosti.
Základní zákon byl přijat 23. května 1949 a můžeme ho zásadně členit podle obsahových a formálních kritérií. Formální strukturu Základního zákona tvoří Preambule, 11 hlav (tvořených jednotlivými články) a články 136 - 141 Německé ústavy z 11. srpna 1919. Jednotlivé hlavy jsou rozděleny tematicky: Základní práva, Spolek a země, Spolkový sněm, Spolková rada, Spolkový prezident, Spolková vláda, Zákonodárství Spolku, Provádění spolkových zákonů a spolková správa, Organizace soudnictví, Finance, Přechodná a závěrečná ustanovení
Z obsahového hlediska můžeme normy obsažené v Základním zákoně rozlišovat na ty, které upravují lidská práva (I.) a na normy organizace státu (II. - VIII.). Přitom druhá jmenovaná skupina se dá dále rozdělit na úpravu institucionální (III.) a funkční (II., IV. - VIII.)."

Poznámka

Zpracováno jako bakalářská práce na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze.
Součástí práce je tabulka o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22544
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse