Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Logistický management - přednášky slovensky

Logistický management - přednášky slovensky

Kategorie: Logistika, Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je přednáškami z logistického managementu. Sleduje podstatu logistické filozofie, cíl, předmět i základní kategorie logistického managementu. Rozebírá problematiku logistického systému a jeho struktury. Velmi podrobně se vyjadřuje k zákaznickému servisu. Všímá si logistických informačních systémů a teorie a řízení zásob. Věnuje se také řízení toku materiálů, koncepci TQM a rozhraní mezi logistikou a výrobou. Závěr patří tématům přepravní logistiky, úloze dopravy v logistice, skladování a materiálovému hospodářství spolu s tvorbou skladové sítě.

Obsah

1.
Podstata logistické filozofie, cíl a předmět logistického managementu
1.1.
Podstata logistické filozofie
1.1.1.
Toky v logistickém řetězci jako předmět logistiky, jejich charakteristiky
1.2.
Logistické cíle
1.2.1.
Logistický potenciál
1.2.2.
Logistické vyvažování
1.2.3.
Logistické principy - principy tradičního myšlení
1.3.
Cíl, předmět a cyklus logistického managementu
1.3.1.
Směry posunu působnosti logistického řízení
1.4.
Zásady spirály logistického řízení v jednotlivých úrovních rozhodování
1.5.
Definice logistického řízení
2.
Základní kategorie logistického managementu
2.1.
Podstata a význam managementu
2.1.1.
Management jako řízení organizací v podmínkách tržního hospodářství
2.1.2.
Významy pojmu management
2.2.
Kategorie a úlohy logistického řízení
2.2.1.
Hierarchie úloh logistického řízení
2.2.2.
Skupiny úloh a jejich obsah (tvorba logistické strategie, logistické projektování, správa a řízení toku, nákup a řízení zásob, plánování a řízení výroby, distribuce, skladování)
2.2.3.
Bod rozpojení objednávkou zákazníka
2.2.4.
Fyzický tok v podniku
2.3.
Nástroje logistického řízení
2.3.1.
Charakteristika nástrojů logistického řízení
3.
Logistický systém a jeho struktura
3.1.
Logistika a teorie programů
3.1.1.
Základní systémové paradoxy (paradox hierarchičnosti, celistvosti a systémovo-metodologický paradox)
3.2.
Logistický systém a jeho struktura
3.2.1.
Logistický řetězec
3.2.2.
Logistický objekt
3.2.3.
Logistický systém jako multisystém
3.3.
Základní systémové pojmy logistického multisystému, normativní základna pro logistiku
3.3.1.
Základní hlediska rozlišování logistického multisystému
3.3.2.
Cíle systému a aplikace systematiky cílů na logistický systém
3.3.3.
Kompatibilita a hierarchie cílů logistického systému
3.3.4.
Vymezení strategie a taktiky logistického systému
3.3.5.
Hodnototvorná stránka logistických procesů
3.3.6.
Gradace zhodnocovacího procesu v článcích logistického řetězce
4.
Zákaznický servis. Zvyšování jeho kvality a výkonu
4.1.
Definování a struktura zákaznického servisu v logistice
4.1.1.
Zákaznický servis z procesního hlediska
4.1.2.
Spotřebitelská hodnota, spokojenost zákazníka
4.1.3.
Význam strategie služeb v marketingové koncepci podniku
4.2.
Strategie zákaznického servisu
4.2.1.
Úroveň zákaznického servisu bez přijaté strategie
4.2.2.
Doporučené metody pro vytvoření strategie zákaznického servisu
4.2.3.
Samostatné fáze zákaznického servisu (externí audit, interní audit, identifikace příležitostí a metod zdokonalení, zavedení standardů v oblasti zákaznického servisu)
4.3.
Zvyšování kvality a výkonu zákaznického servisu
4.3.1.
Aktivity pro zvýšení úrovně a kvality zákaznického servisu
4.3.2.
Oblasti měření výkonů (předprodejní složky, poprodejní složky, prodejní složky)
5.
Logistické informační systémy, progresivní systémy vybavování objednávek, systémy EDI, DSS, AI
5.1.
Logistické informační systémy
5.1.1.
Využití systémů moderních technologií (čárové kódy, POS, systémy QR, ECR, TQM)
5.2.
Progresivní systémy vybavování objednávek
5.2.1.
Proces počítačového zadávání objednávek
5.2.2.
Telemarketing
5.3.
Systémy EDI, standardy, typy
5.3.1.
Charakteristika EDI
5.3.2.
EDIFACT
5.3.3.
Standardy, protokoly, typy systémů EDI
5.3.4.
Typická konfigurace systémů EDI
5.3.5.
Proprietární systémy EDI
5.3.6.
Sítě přidavající hodnotu
5.3.7.
Přínosy EDi
5.3.8.
Elektronická pošta a internet
5.4.
Systémy na podporu rozhodování
5.4.1.
DSS, jeho cíle, modelování
5.5.
Umělá inteligence a expertní systémy
6.
Teorie zásob, řízení zásob, dopad na rentabilitu podniku
6.1.
Základní koncepce zásob
6.1.1.
Důvody udržování zásob
6.1.2.
Typy zásob podniku (klasifikace podle účelu)
6.1.3.
Členění zásob z logistického hlediska
6.2.
Základy řízení zásob
6.2.1.
Základní vlivy na metody řízení zásob
6.2.2.
Řízení zásob v podmínkách jistoty
6.2.3.
Předpoklady jednoduchého modelu EOQ
6.3.
Finanční aspekty strategie zásob, náklady na udržování zásob
6.3.1.
Normativní model nákladů na udržování zásob (náklady kapitálu vázaného v nákladech, náklady na služby, náklady na skladovací prostory, náklady rizika ze znehodnocení zásob)
7.
Řízení toku materiálů, koncepce TQM, rozhraní mezi logistikou a výrobou
7.1.
Předmět řízení oblasti materiálů
7.1.1.
Oblast materiálů
7.1.2.
Předmět řízení
7.1.3.
Cíle integrovaného řízení oblasti materiálů
7.1.4.
Součást řízení oblasti materiálů
7.2.
Koncepce Total Quality Management (TQM)
7.2.1.
Definice a výsledek TQM
7.2.2.
Porovnání tradičního řízení a TQM
7.2.3.
Důraz TQM
7.2.4.
Přímá souvislost mezi TQM a logistikou
7.3.
Řízení toku materiálů, jednotlivé systémy (JIT, MRP, DRP)
7.3.1.
Měření výkonu v oblasti řízení toku materiálů
7.3.2.
Systémy pro zlepšení výkonu v oblasti řízení materiálů (Kanban, systémy JIT, MRP, systém MRP I. a MRP II., systémy DRP)
8.
Přepravní logistika. Úloha dopravy v logistice
8.1.
Charakteristika dopravců a dopravních služeb
8.1.1.
Doprava, její základní druhy a intermodální kombinace
8.1.2.
Silniční doprava
8.1.3.
Železniční doprava
8.1.4.
Vodní doprava
8.1.5.
Letecká a potrubní doprava
8.1.6.
Kombinovaná doprava
8.2.
Úlohy dopravy v logistice
8.2.1.
Vlastnosti dopravní soustavy
8.2.2.
Afinita zásilky
8.3.
Logistické řízení a řízení dopravy
8.3.1.
Hlavní oblasti logistického řízení a řízení dopravy
9.
Skladování a materiálové hospodářství, tvorba skladové sítě
9.1.
Charakter a význam skladování
9.1.1.
Definice skladování, typy zásob, hlavní oblasti použití zásob
9.2.
Typy a druhy skladování
9.2.1.
Skladovací alternativy podniků
9.2.1.
Typy veřejných skladů
9.3.
Skladové operace, základní funkce
9.3.1.
Úlohy skladování v logistickém systému podniku, základní funkce skladování
9.3.2.
Typické funkce skladování a související toky produktů
9.3.3.
Přesun produktů
9.3.4.
Uskladnění produktů
9.3.5.
Přenos informací
9.4.
Vytvoření skladové sítě
9.4.1.
Rozhodující prvky rozhodnutí o vytvoření skladové sítě (velikost a počet skladů, analýza umístění skladů, stavební a prostorové uspořádání skladů)

Úryvek

"1.1 Podstata logistickej filozofie

Toky v logistickom reťazci ako predmet logistiky
Vymedzenie logistiky
» náuka o toku logistických reťazcov, ktorá sa uskutočňuje pri uspokojovaní požiadaviek po produktoch
Toky v logistike (fyzické, informačné, peňažné)
Tok - zmena stavov pohybu a prerušenie pohybu (stav kľudu), tiež pohyb kvánt jedným smerom
Fyzické toky - toky surovín, materiálov, rozpracovaných výrobkov, odpadov, osôb, resp. nosičov informácii, ak sú informácie výstupných produktom.
Toky informácii - sú o požiadavkách zákazníkov, toky riadiacich informácii a toky o priebehu a výsledku fyzického toku
Peňažné toky - majú charakter peňažných príjmov a výdajov a sú spojené s fyzickými a informačnými tokmi
Vzájomná podmienenosť - aby sa predišlo situáciám, keď napr. fyzické toky boli zastavené v dôsledku toku informácii

Charakteristiky tokov
1. vecná podstata - o aký tok ide - fyzický, peňažný, informačný
2. objem - rozmer, číslo
3. smerovanie - ku zákazníkovi, alebo od zákazníka
4. prekonaná vzdialenosť - pri preprave
5. rýchlosť
6. doba trvania
7. spotreba zdrojov - materiálov, služieb, práce...
8. miera užitočnosti toku, resp. zhoda s požiadavkami zákazníkov
Logistické ciele
Cieľ - predobraz budúceho výsledku
Logistický cieľ a jeho aspekty - zákazníci, vonkajšie okolie
Logistika a jej cieľ smeruje k harmonickému toku, t.j. efektívnemu prekonaniu priestoru a času pri uspokojovaní požiadaviek po produktoch. Ide o dosiahnutie optimálnej kombinácie účelnosti a účinnosti logistického systému
Výkonový logistický cieľ - logistické služby a ich charakteristiky - na výstupe má podobu úrovne dodacích služieb, zákazníckych služieb
Úroveň logistických služieb - parametre - dodacia lehota, spoľahlivosť dodacej lehoty, dostupnosť produktu v predajni alebo v sklade, flexibilita reakcie na neočakávané požiadavky
Logistické výkony - formy ponímania - meria sa nimi lokálna produktivita
Nákladový logistický cieľ = poňatie nákladov (finančných, ekonomických)"

Poznámka

Práce obsahuje velké množství grafů, schémat a tabulek. Má zčásti heslovitý charakter.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11764
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse