Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Lorenz, Konrád: Osm smrtelných hříchů - úvaha

Lorenz, Konrád: Osm smrtelných hříchů - úvaha


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Jedná se o úvahu založenou na díle Konráda Lorenze Osm smrtelných hříchů a trochu se zamyslet nad jejím obsahem. Prvních sedm smrtelných hříchů, tedy obžerství, lakota, lenost, závist, hněv, pýcha a smilstvo, jsou ty, jichž se člověk může dopustit ve vztahu s Bohem. Autor knihy se však věnuje i hříchům osmy, kterých se lidé dopouští ve svém vztahu k Zemi, ke společnosti.

Obsah

1.
Úvod a cíl práce
2.
Osm smrtelných hříchů
2.1.
První hřích: Přelidnění Země
2.2.
Druhý hřích: Pustošení životního prostředí
2.3.
Třetí hřích: Závod člověka se sebou samým
2.4.
Čtvrtý hřích: Vyhasnutí citů
2.5.
Pátý hřích: Genetický úpadek
2.6.
Šestý hřích: Rozchod s tradicí
2.7.
Sedmý hřích: Poddajnost lidstva
2.8.
Osmý hřích: Nukleární zbraně
3.
Závěr

Úryvek

"1.4. Čtvrtý hřích: Vyhasnutí citů
Lidé si už plně neuvědomují, jak dalece jsou závislí na moderním komfortu. Neochota snášet strasti má za následek, že lidé ztrácejí ochotu vkládat energii a čas do díla, které přinese slast a uspokojení až v budoucnu. Lidé se stávají netrpělivými a požadují okamžité uspokojení svých potřeb. Neumějí si již vychutnat radost, kterou mohou pocítit jen po námaze, kterou musí vyvinout při překonávání překážek. Neochota nést strasti a požadavek okamžitého uspokojení žádostí vede k smrtelné nudě.

1.5. Pátý hřích: Genetický úpadek
Od nepaměti trvá víra v existenci přirozeného práva, které není na ničem závislé, ale je nadpřirozené. Právo zůstává právem a má být respektováno. Jakékoliv civilizované soužití předpokládá, že člověk je schopen naučit se krotit své pudy a respektovat přirozené právo.
Mladí lidé většinou zaujímají nepřátelský postoj vůči společnosti a vůči svým rodičům, zvyšuje se kriminalita mládeže a její neschopnost zařadit se do společnosti. Je to způsobeno genetickým úpadkem nebo je to neochotou a nezájmem o bližního a zařazení do společnosti?

1.6. Šestý hřích: Rozchod s tradicí
Mládež se snaží ve svém chování a zvycích odlišit od rodičovské generace, víceméně dělají vždy pravý opak, než se po nich požaduje. Došlo k rozložení původní hierarchie rodiny, kdy respekt a autoritu měl vždy starší muž. Chybí původní vzory otce, jako hlavy rodiny a matky jako strážkyně rodinného krbu. Při změně společnosti došlo i ke změně autority v rodině.
Na obranu mládeže je nutno říct, že děti se vždy snažili odlišit od svých rodičů. Ať to bylo ve století 19. nebo 20. Všeobecný názor náctiletých, že rodiče jsou z jiné planety a nic nechápou a ničemu nerozumějí, nakonec snad všichni znají a s věkem ho překonali. Postupem času a s přibývajícími léty stejně zjistíme, že krev není voda a názory rodičů, kterými jsme tak opovrhovali nakonec zastáváme sami."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45be32e93c7de.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Osm_smrtelnych_hrichu.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse