Majetek podniku


Kategorie: Účetnictví, Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou podnikového majetku. Velmi stručně definuje dlouhodobý a oběžný majetek. Charakterizuje způsoby oceňování, odepisování, opotřebení, i vyřazení majetku z evidence firmy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dlouhodobý majetek
2.1.
Ocenění majetku
2.2.
Odepisování majetku
2.3.
Opotřebení majetku
2.4.
Vyřazení majetku
3.
Oběžný majetek

Úryvek

"10. MAJETEK PODNIKU

podnik potřebuje ke své činnosti různé prostředky (budovy, stroje, dopravní prostředky, zásoby, apod.), s těmito prostředky nadále hospodaří, jejich složení záleží na činnosti jednotlivých podniků.

DLOUHODOBÝ MAJETEK
je majetek, který se používá delší dobu a postupně se opotřebovává a jeho vstupní cena přesahuje určitou hranici. Majetek nejprve na základě plánu pořídíme, průběžně používáme a pečujeme o něj, postupně se opotřebovává (a odpisuje) a nakonec ho vyřadíme.
členění:
- dlouhodobý hmotný majetek: je jím majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou – dle daňových zákonů – vyšší než 40 000 Kč. Mezi typické příklady patří budova skladu, autobus i technické zhodnocení

a) movitý - pozemky, budovy, stavby bez ohledu na výši ocenění
b) nemovitý - SMV s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, např. dopravní prostředky, stroje, přístroje a zařízení.
- hmotný majetek, která má dobu použitelnosti delší než 1 rok, ale vstupní cenu nižší než 40 000 Kč – podnik má právo sám rozhodnout zda jej pokládat za oběžný majetek nebo dlouhodobý

- dlouhodobý nehmotný majetek: má dobu použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cena je – dle daňových zákonů – vyšší než 60 000 Kč. Typickými příklady jsou patenty, licence, autorská práva, software, knowhow.
- dlouhodobý finanční majetek: podnik vlastní déle než 1 rok, výše vstupní ceny není stanovena, je pořizován za účelem dosažení výnosů z úroků, výnosů z pronájmu. Typickými jsou akcie jiných podniků, půjčky na dobu delší než 1 rok.

MAJETEK MŮŽE BÝT OCENĚN TŘEMI ZPŮSOBY
- pořizovací cenou – tím rozumíme vstupních cenu a ostatní vedlejší náklady (doprava)
- vlastními náklady – pokud si majetek podnik vyrobí sám
- reprodukční cenou – používá se v případě darování majetku, nebo vložení staršího majetku, kdy neznáme jeho původní cenu, stanovuje se odhadem, posudkem soudního znalce.

ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
- opotřebení dlouhodobého majetku vyjadřují odpisy, vstupní cena se pravidelně snižuje o určitou částku, její velikost závisí na předpokládané době životnosti
- odpisy se postupně sčítají a jejich souhrn za určitou dobu se nazývá oprávky
- cena snížená o oprávky se nazývá zůstatková cena
- podnik může využívat daňových odpisů (ze zákona) a účetních odpisů, aby běl představu o výši opotřebení. Dále rozlišujeme odpisování na rovnoměrné a zrychlené (v prvních letech jsou vyšší odpisy, čímž se zvyšují náklady a snižuje zisk a snižuje se i daň z příjmů"

Poznámka

Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x492ff59cf1859.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
Majetek_podniku.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse