Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Majetek podniku

Majetek podniku


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na majetek podniku. Rozebírá dlouhodobý majetek, jeho oceňování, odepisování i evidenci. Navíc obsahuje i praktickou část, kde jsou počítány příklady.

Obsah

1.
Teoretická část
1.1.
Majetek podniku
1.1.1.
Dlouhodobý majetek
1.1.1.2
Oceňování dlouhodobého majetku
1.1.1.3
Odepisování dlouhodobého majetku
1.1.1.4
Evidence dlouhodobého majetku
1.1.1.5
Inventarizace majetku
1.1.2.
Oběžný majetek
1.1.2.1.
Koloběh oběžného majetku
2.
Praktická část
2.1
MFP Paper s.r.o.
2.2
Majetek firmy MFP Paper
2.2.1
Dlouhodobý hmotný majetek MFP Paper
2.2.2
Dlouhodobý finanční majetek MFP Paper
2.2.3
Odepisování dlouhodobého majetku
2.2.4
Dlouhodobý nehmotný majetek MFP Paper
2.2.5
Oběžný majetek MFP Paper
2.2.6
Oceňování zásob při výdeji ze skladu

Úryvek

"Každá firma ke svému podnikání potřebuje majetek, je to dlouhodobý majetek nebo oběžný majetek. Majetek se dá pořídit například nákupem, darováním, vlastní výrobou, leasingem nebo převodem z osobního majetku.
Majetek podniku je podstatná součást hospodářských prostředků, kterými každý podnik disponuje a využívá ho pro svou vlastní podnikatelskou činnost.

1.1.1. Dlouhodobý majetek

Je to majetek, který má dlouhodobý charakter, to znamená, že doba jeho ekonomické upotřebitelnosti je delší než jeden rok. Tento majetek se nespotřebovává najednou, ale pouze opotřebovává.

Dlouhodobý majetek se dělí na:
 Dlouhodobý hmotný majetek:
Pořizovací cena je větší než 40 tisíc, doba používání delší než jeden rok. Odepisuje se, ale neodepisují se pozemky.

Zahrnuje: nemovitý majetek (stavby, budovy, pozemky)
- movitý majetek (dopravní prostředky, stroje)
- chovná zvířata
- trvalé porosty s dobou plodnosti nad tři roky (chmelnice, vinice, ovocné sady)
 Drobný hmotný majetek:
Je to majetek s pořizovací cenou nižší jak 40 tisíc, ale doba použitelnosti je delší než jeden rok.
 Dlouhodobý nehmotný majetek:
Je to majetek, který má nehmotnou podobu. Jeho pořizovací cena je větší než 60 tisíc, doba používání je delší než jeden rok a odepisuje se. Patří zde například softwary, patenty, licence, značky firem a know-how.
 Dlouhodobý finanční majetek:
Je to majetek, do kterého firma vkládá volné peněžní prostředky za účelem zhodnocení peněz. Pořizovací cena není stanovena, doba používání je delší než jeden rok a neodepisuje se. Nejčastější podobou tohoto majetku jsou cenné papíry."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a schéma o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5429b4a5c77ec.zip (25 kB)
Nezabalený formát:
Majetek_podniku_i_praxe.doc (98 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse