Makro vypracované otázky 2

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracované otázky z makroekonomie. Vysvětluje 37 otázek na toto téma jako například Phillipsovu křivku, ekonomické myšlení hlavního proudu, keynesiánské pojetí neúčinnosti monetární politiky, investiční multiplikátor, kursové změny, peněžní bázi, peněžní zásobu, model IS-LM, Cobb- Douglasovu křivku nebo monetární simulaci ekonomiky v modelu IS-LM pro malou otevřenou ekonomiku. První část naleznete zde.

Obsah

1.
Zakreslete a vysvětlete princip utváření krátkodobé a dlouhodobé Phillipsovy křivky.
2.
Definujte jak a proč se vyvíjelo ekonomické myšlení hlavního proudu.
3.
Vysvětlete Cambridgeskou teorii peněz a Fisherovu Rovnici směny. Co mají tyto teorie společného a v čem se liší?
4.
Vysvětlete keynesiánské pojetí neúčinnosti monetární politiky.
5.
Co je podstatou Friedmanovy Nové kvantitativní teorie peněz?
6.
Vysvětlete hypotézu životního cyklu a teorii permanentního důchodu.
7.
Vysvětlete investiční multiplikátor. K čemu slouží? Co je jeho nedostatkem.
8.
Vysvětlete základní režimy měnových kurzů. Vysvětlete pojmy vztahující se k posilování či oslabování měn. Co je to měnový systém ERM (ERM 2).
9.
Jakým způsobem změny peněžní zásoby ovlivní nominální a reálný měnový kurz?
10.
K čemu slouží fixní měnové kurzy, jaké mají podoby a jaká jsou úskalí těchto kurzů. Navrhněte spekulační útok na měnu, která je v systému fixních měnových kurzů.
11.
Určete 3 a 3 faktory, které způsobí posilování, oslabování nominálního měnového kurzu.
12.
Jaké formy obchodního ochranářství v mezinárodním obchodě existují a jaký mají vliv na měnový kurz? Co způsobí liberalizace zahraničního obchodu? Obě situace zakreslete do grafu čistého vývozu.
13.
Jaký je dopad kursové změny na objem vývozu a dovozu? Marshall-Lernerova podmínka.
14.
Vysvětlete pojmy peněžní báze, peněžní zásoba a peněžní multiplikátor. Jaký je mezi nimi vztah?
15.
Vysvětlete a zakreslete transmisní mechanismus.
16.
Kdy nastává rovnováha na trhu práce? Jak se určuje přirozená míra nezaměstnanosti a které faktory mají vliv na její změnu?
17.
Vysvětlete podstatu všech čtyř režimů měnové politiky.
18.
Jaké nástroje měnové politiky existují a k čemu se používají?
19.
Vysvětlete všeobecnou rovnováhu trhů. Kdo je autorem této teorie?
20.
Nakreslete a vysvětlete model IS-LM pro uzavřenou ekonomiku, které faktory vyvolají posuny křivek.
21.
Určete vztah mezi modelem IS-LM a křivkou AD. Zakreslete odvození křivky AD z modelu IS-LM.
22.
Vysvětlete a zakreslete úplný keynesiánský model Franca Modiglianiho.
23.
Vysvětlete neoklasický model ekonomického růstu včetně Solowova rozpracování.
24.
Vysvětlete Cobb-Douglasovu produkční funkci. Jakým způsobem ji změnil Robert M. Solow a proč?
25.
Vysvětlete teorii endogenního růstu.
26.
Vysvětlete monetární teorie hospodářského cyklu rakouské školy?
27.
Teorie bludného kruhu chudoby, lidského kapitálu, diskriminace, kriminality a rodiny.
28.
Vysvětlete pojem potenciální produkt, mezery produktu a příčiny vzniku hospodářského cyklu.
29.
Vysvětlete inflační cílování, včetně obrázku, inflační očekávání a setrvačná inflace, jaký je mezi nimi vzájemný vztah?
30.
Vysvětlete všechna pojetí Phillipsovy křivky. V čem se tyto teorie vzájemně liší a kterou z nich považujete za nejrealističtější.
31.
Na trhu zapůjčitelných fondů a v grafu čistého vývozu zakreslete a následně vysvětlete změnu způsobenou růstem investic ze zahraničí.
32.
Na trhu zapůjčitelných fondů a v grafu čistého vývozu zakreslete a následně vysvětlete změnu způsobenou růstem deficitu státního rozpočtu (v otevřené ekonomice).
33.
V modelu IS - LM pro uzavřenou ekonomiku vysvětlete a zakreslete multiplikační efekt vládních investic a efekt vytěsňování.
34.
Vysvětlete a zakreslete princip konstrukce křivky IS pro malou otevřenou ekonomiku.
35.
Vysvětlete a zakreslete princip konstrukce křivky LM pro malou otevřenou ekonomiku.
36.
Vysvětlete a zakreslete fiskální stimulaci a mezinárodní efekt vytěsňování v modelu IS – LM pro malou otevřenou ekonomiku.
37.
Vysvětlete a zakreslete monetární stimulaci ekonomiky v modelu IS – LM pro malou otevřenou ekonomiku.

Úryvek

"Ochranářství (Protekcionismus) = ochrana domácích producentů před silnějšími zahraničními konkurenty a jejich produkcí, nástroje:
1. nepřímé (tržní): opatření monetární a fiskální politiky, intervence na devizových trzích
2. přímé: administrativní opatření (kvóty, cla, subvence, neviditelné překážky dovozu)
a. kvóta → stanoví maximální objem dovozu určitého výrobku (nulová kvóta = zákaz dovozu)
b. subvence: podpora vývozu, prémie (například odečet daně)
c. licence (oprávnění k dovozu či vývozu)
d. neviditelné překážky: normy, předpisy, povinnosti, jež musí splňovat dovážená produkce
e. cla
Cla - zvýšení ceny dováženého zboží ® snížení dovozu. ¯ čistého dovozu nemusí mít vliv na ¯ snížení čistých investic ® narušení vnější rovnováhy ® dodatečná poptávka po domácí měně = apreciace ®↑čistého dovozu zboží a služeb ® obnovení vnější rovnováhy
Důsledky: cla nezměnila čistý dovoz, ale snížila objem zahraničního obchodu (snížení objemu dovozu – dražší zboží, snížení vývozu – apreciace měny)


Vliv cla dovoz
uplatnění cla = zvýšení ceny, pokles realizované produkce i podíl dovozu v ní, apreciace měny13. Jaký je dopad kursové změny na objem vývozu a dovozu? Marshall-Lernerova podmínka.
Je nutné rozlišit hodnotu vývozu a dovozu vyjádřenou ve finančních jednotkách a v objemu (ks). Dopad kurzové změny na objem dovozu a vývozu závisí na cenových elasticitách poptávky.
Cenová elasticita vývozu udává o kolik % se změní vyvážené množství při změně vývozní ceny o 1 %
Cenová elasticita dovozu udává o kolik % se změní dovážené množství při změně dovozní ceny o 1 %.
Depreciace měny vede vždy ke zvýšení objemu vývozu a snížení objemu dovozu, ale vliv na hodnotu vývozu a dovozu není jednoznačný. Hodnota vývozu a dovozu závisí na cenové elasticitě poptávky po vývozním a dovozním zboží. Je-li poptávka po vývozním (dovozním) zboží neelastická (< 1), snížení ceny vede k růstu objemu vývozu, ale peněžní hodnota vývozu se sníží.
Marsahll-Lernerova podmínka - depreciace měny povede ke zvýšení hodnoty čistého vývozu jen tehdy, když je součet elasticit vývozu a dovozu > 1.
– součet elasticit < 1 ® depreciace povede ke snížení čistého vývozu
– součet elasticit = 1 ® depreciace nezmění čistý vývoz
V dlouhém období je tato podmínka téměř vždy splněna.

14. Vysvětlete pojmy peněžní báze, peněžní zásoba a peněžní multiplikátor. Jaký je mezi nimi vztah?
Peněžní báze
Peněžní báze MB = suma oběživa a bankovních rezerv
MB = Cr + R
Cr – Oběživo
R – bankovní rezervy

Peněžní zásoba
Z peněžní báze, prostřednictvím multiplikačního procesu tvorby vkladů, vzniká peněžní zásoba M (= suma oběživa a bankovních vkladů)
M = Cr + D (vklady)

Kolikrát je peněžní zásoba větší než peněžní báze?
M = Cr + D = cr + 1 cr – podíl oběživa na vkladech (Cr/D)
MB Cr + R cr + rr rr – míra bankovních rezerv

Peněžní multiplikátor (cr + 1) / cr + rr)
Peněžní multiplikátor vysvětluje jak se v ekonomice vytváří peníze; jak z jednoho vkladu může být vytvořeno n-násobně více prostředků.
Peněžní multiplikátor, tím > čím < je míra rr (míra bankovních rezerv) a čím < je podíl držby oběživa.
Příklad: lidé drží své peníze z 20% ve formě oběživa a 80% ve formě vkladů na účtech
potom cr = 0,2 / 0,8 = 0,25.
– Komerční banky udržují 10% rezervy, to znamená 10% z objemu vkladů tvoří rezervy,
– potom rr = 0,1.
– Peněžní multiplikátor je (0,25 + 1) / 0,25 + 0,1 = 3,57.
– To znamená přírůstek peněžní báze vyvolá 3,57 x větší přírůstek peněžní zásoby.
15. Vysvětlete a zakreslete transmisní mechanismus.
Transmisní mechanismus převádí zvýšení peněžní zásoby do zvýšení poptávky po penězích.
1. fáze
– zvýšení peněžní zásoby vyvolá nerovnováhu na trhu peněz – skutečné peněžní zůstatky jsou vyšší než poptávané peněžní zůstatky
– za přebytečné peněžní zůstatky jsou nakupována nepeněžní aktiva (např. dluhopisy)
– díky tomu roste poptávka po těchto aktivech
Příklad: CB nakoupí od komerční banky vládní dluhopisy za 1 mld. Kč."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky o rozsahu cca 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29450
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse