Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Makroekonomické agregáty - otázky z ekonomie 11/22

Makroekonomické agregáty - otázky z ekonomie 11/22Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie popisuje význam a konstrukci vybraných makroekonomických agregátů, zejména hrubého domácího produktu. Předchozí část série naleznete zde Teorie veřejné volby - otázky z ekonomie 10/22 a následující zde Makroekonomická rovnováha: model AS-AD - otázky z ekonomie 12/22.

Obsah

1.
Hrubý domácí produkt
1.1.
Vymezení
1.2.
Metody výpočtu
1.3.
Rozdíl mezi domácím a národním důchodem
1.4.
Nedostatky výpočtu domácího a národního důchodu
1.5.
Nominální a reálný HDP
2.
Spotřebitelský cenový index, deflátor HDP
3.
Inflace a její dvojí pojetí
4.
Skutečný a potenciální reálný produkt
5.
Přirozená míra nezaměstnanosti, mezera HDP
6.
HDP na obyvatele
7.
Čistý ekonomický blahobyt
8.
Nezaměstnanost
9.
Platební bilance

Úryvek

"Charakterizujte, srovnejte a kriticky zhodnoťte nejpoužívanější makroekonomické agregáty (HDP, HNP, cenová hladina).
Uveďte příklady alternativních ukazatelů měření ekonomické aktivity a způsob jejich konstrukce

GDP (Gross domestic produkt, HDP)
- celkový objem konečné produkce dané země vyrobený za 1 rok a oceněný tržními cenami a vyrobena pomocí výrobních faktorů umístěných v dané zemi bez ohledu na vlastnictví (domácími nebo i zahraničními subjekty
- má-li být určitá položka zahrnuta do GDP musí splnit tři základní požadavky: (1) zboží musí být vyrobeno v běžném období, (2) zboží musí být prodáno na trhu a oceněno tržními cenami, (3) zboží nesmí být v běžném období znovu prodáno.
- do GDP se nezahrnují meziprodukty, protože jestliže zahrneme do GDP hodnotu meziproduktů, nemůžeme se vyhnout duplicitnímu, resp. vícenásobnému započítávání. Ale můžeme použít koncepci přidané hodnoty.
- přidaná hodnota (VA) je objem práce a služeb, které se uskutečňují na dílčím stupni výrobního procesu. Je to rozdíl mezi tržní cenou výrobku a cenou nakupovaných surovin, materiálu apod.
- pro měření GDP se používají tři metody:

Výdajová metoda: C + I + G + NX domácnosti + firmy + vláda + zahraničí
Je tu však problém, že existence nepřímých daní způsobuje, že existuje rozdíl, mezi cenou, kterou platí spotřebitelé a cenou, kterou obdrží firmy. Proto lze získat buď GDP v tržních cenách, nebo GDP v cenách výrobních faktorů. Tzn. rostou-li nepřímé daně roste GDP v tržních cenách, i když se fyzický objem celkového produktu nezměnil. Proto je relevantnější měřit GDP v cenách výrobních faktorů.

Důchodová metoda: NI = w + i + z + n + s
Sčítá všechny příjmy, které obdrží vlastníci výrobních faktorů.
W – mzdy a platy, i – čisté úroky, z – zisky firem zapsaných do OR, n – renty z půdy a nemovitostí, s – příjmy firem nezapsaných do OR a samozaměstnavatelů.

Odvětvová metoda (přidaná hodnota)
GDP měříme tak, že sečítáme přidanou hodnotu každé firmy v jednotlivých odvětvích ekonomiky."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5139bcb59d0c4.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Makroekonomicke_agregaty_otazky_eko_11.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse