Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Management

Management


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma management. Rozebírá managera, podnikatele, charakteristiku managera i jeho obecné zásady a nakonec i styly řízení.

Obsah

1.
Manager, podnikatel
2.
Charakteristika managera
3.
Obecné zásady managera
4.
Styly řízení

Úryvek

"Je to ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci užívají ke zvládnutí managerských funkcí, jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace

- Pochází z angličtiny ze slova manage = řídit
a z Latiny ze slov: - Manus = ruka
- Managgio = ovládání, vedení

Manager, podnikatel

1) Manager a podnikatel je jedna a tatáž osoba: - Platí to pro menší firmu, kdy ji majitel zároveň řídí

2) Manager a podnikatel jsou různé osoby: - Manager: - Je v zaměstnaneckém poměru vůči podnikateli
- Je zodpovědný za tvorbu, zajišťování a dosažení cílů organizace, k tomu využívá kolektiv prac.
- Nenese riziko podnikání

- Podnikatel: - Může to být vlastník firmy nebo akcionář
- Neřídí firmu
- Management pro něj vydělává peníze
- Nese podnikatelské riziko

- Dělení managerů podle úrovně řízení: - Toto členění je u velkých firem u malých se vypouští střední

Řídící pyramida Koncepční práce


TOP management


Střední management


Nejnižší management

Výkonní pracovníci Operativní práce

1) TOP management: - Nejvýše postavení řídící pracovníci
- Úzká nepočetná skupina, nejlépe placená
- Na jejich znalostech a umění řídit závisí úspěch firmy
- Vykonávají především koncepční práci

2) Střední management: - Jsou podřízení TOP managementu a nadřízení nejnižšímu
- Mírně u nich převládá operativní řízení nebo práce, ale podílí se i na koncepční práci ve spolupráci s TOP managementem
- Je to početnější skupina
- Patří sem vedoucí útvaru

3) Nejnižší management: - Jsou nadřízení výkonným pracovníkům
- Je to nejpočetnější skupina řídících pracovníků
- Vykonávají především operativní práci
- Patří sem např. mistr na dílně, hlavní skladník, vedoucí účtárny"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5423220d69d36.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Management_uceleny_soubor.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse