Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management a komunikace

Management a komunikaceKategorie: Komunikace, Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek seznamují v hlavních bodech s formami komunikace využívané v managementu. Po představení ústní a písemné komunikace následuje charakteristika komunikace jako celku. Závěr přednášek je určen kontrole a kontrolní činnosti.

Obsah

1.
Formy komunikace
1.1.
Ústní komunikace
1.2.
Projev
1.3.
Porada nebo setkání pracovního týmu
1.4.
Rozhovor při řešení problému
1.5.
Rozhovor oznamující rozhodnutí
1.6.
Pohovor zaměřený na hodnocení pracovních výsledků
1.7.
Pohovor za účelem pokárání
1.8.
Písemná komunikace
1.9.
Elektronická komunikace
2.
Komunikace organizace jako celku
2.1.
Komunikace uvnitř organizace
2.1.1.
Neformální komunikace
2.2.
Komunikace s vnějším prostředí
3.
Kontrola
3.1.
Vnitřní struktura kontrolních činností
3.2.
Hodnotící kritéria
3.3.
Moderní přístupy ke kontrole
3.4.
Vnitřní kontrolní systém organizace
3.4.1.
Účel kontroly
3.4.2.
Předmět kontroly
3.4.3.
Subjekty kontroly
3.4.4.
Časová dimenze
3.4.5.
Přístupy a metody
3.4.6.
Controlling
4.
Formování vnitřního kontrolního systému

Úryvek

"4.5 Přístupy a metody
při odpovědi na otázku „jak“ kontrolovat lze najít různé možnosti:
Běžná vnitřní kontrola - přestavuje proces realizovaný statutárními orgány firmy. Má pevný metodický postup. Může jít i o kontrolu realizovanou mimoděk při procházení určitým pracovištěm.
Audit - představuje nestranné ověření určité skutečnosti, funkce útvaru, produktu atd. z hlediska procesů, které vedou k jejich realizaci, i z hlediska výsledků.
o Externí audit – provádějí autorizovaní externí pracovníci nebo firmy. O výsledku je podávána objektivní zpráva (osvědčení, certifikát)
o Interní audit – provádějí zaměstnanci organizace, kteří jsou k tomu vyškoleni. Je nutná jejich nezávislost na činnostech, které prověřují.
Interní audit je nezávislé hodnocení různých činností a kontrolních systémů uvnitř organizace, které má určit:
• zda jsou naplňovány přijaté koncepce a postupy,
• zda jsou dodržovány stanovené standardy,
• zda je využíváno zdrojů účinně a hospodárně,
• zda se plánované úkoly plní efektivně,
• zda se dosahuje cílů organizace.
O závěrech auditu jsou informováni vrcholoví manažeři zpravidla formou souhrnné zprávy z interních auditů.
4.6 Controlling
Nejstarší koncepce controllingu je zaměřena na vyhodnocování stavu plnění podnikových záměrů tj. plánů, rozpočtů či projektů.
Na základě zjištění vycházejících z relace „plán“ < ↔ > „skutečnost
• se vytváří ve stanovených časových okamžicích reálný obraz o stavu kontrolovaného objektu, zpravidla celé firmy,
• určují se odchylky od požadovaného stavu a
• přijímají se korigující opatření.
Předmětem zájmu jsou
• ekonomické ukazatele plánu či rozpočty,
• časové aspekty, tzn. dodržování termínů,
• správné věcné plnění,
• dodržování kvality apod.
Controlling jako součást ekonomického řízení organizace
vychází z komplexního podchycení všech ekonomických a zejména nákladových událostí prostřednictvím účetních okruhů. Směřuje k objektivnímu a jednoznačnému vyhodnocení získaných informací.
V interpretaci závěrů se musí objevit
• konstatování týkající se požadovaného stavu = „jaké výsledky měly být“,
• zachycení skutečného stavu = „jaké jsou faktické výsledky“,
• vyhodnocení odchylek včetně určení míst a příčin jejich vzniku,
• přiřazení odpovědnosti za tyto odchylky = „proč jsou výsledky takové“,
• návrhy a opatření pro příslušné úrovně řízení.
Využití výpočetní techniky umožňuje provádět controlling v kratších časových periodách, zavést odchylkové analýzy a vyhodnocovat např. vliv výroby, cenové vlivy vstupů i výstupů, vlivy změn technicko-hospodářských norem, vliv změn odpisů, mezd apod. na plnění příslušných ekonomických ukazatelů."

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny tučně a barevně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x505d9b48ea4aa.zip (39 kB)
Nezabalený formát:
Management_a_komunikace.doc (178 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse