Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Management e-learningového kurzu - diplomová práce

Management e-learningového kurzu - diplomová práce

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta - Litoměřice, Litoměřice

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá managementem e-learningového kurzu ve výukovém prostředí Moodle. Teoretická část vymezuje základní pojmy týkající se e-learningu, informuje o historii, nejrozšířenějších standardech a používaných systémech. Charakterizuje také hlavní výhody a nevýhody tohoto typu vzdělávání. Dále se věnuje systému pro realizaci a správu e-learningového kurzu a stručně představuje programovací jazyky pro jeho vývoj. V praktické části autor nejprve implementuje systém Moodle, poté provádí jeho základní nastavení a testování v ostrém provozu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce a metodika
2.1
Cíl práce
2.2
Metodika práce
I. Literární rešerše
3.
E-learning
3.1
Základní formy
3.1.1
Online
3.1.2
Offline
3.2
Technologické formy
3.2.1
Computer Based Training
3.2.2
Web Based Training
3.2.3
Learning Management System
3.2.4
Learning Content Management System
3.2.5
Enterprise Learning Management System
3.2.6
Blended learning
3.2.7
M-learning
3.3
E-Content
3.3.1
Tvorba elektronického obsahu
3.3.2
Struktura distančního textu
3.3.3
Tvorba e-learningového kurzu
3.4
E-learningový tým
3.4.1
Autor
3.4.2
Tutor
3.4.3
Studující
3.4.4
Manažer
3.5
Standardizace e-learningu
3.5.1
Standardy HTML a XHTML
3.5.2
AICC
3.5.3
IMS Standard
3.5.4
IEEE LTSC
3.5.5
ADL SCORM
3.6
Výhody e-learningu
3.7
Nevýhody e-learningu
4.
Aplikační program a jeho vývoj
4.1
Apache
4.2
PHP
4.2.1
Historie
4.2.2
Všeobecné změny v PHP 5
4.2.3
Textový editor PSPad
4.3
MySQL
4.4
Moodle
4.4.1
Východiska
4.4.2
Historie a vlastnosti
4.4.3
Role uživatelů
4.4.4
Správa systému
4.4.5
Správa uživatelů
4.4.6
Správa kurzů
4.4.7
Moduly
II. Praktická část
5.
Tvorba managementu kurzu
5.1
Diagram projektu
5.2
Implementace systému Moodle
5.2.1
Softwarové požadavky
5.2.2
Hardwarové požadavky
5.2.3
Dostupné verze
5.2.4
Instalace a základní nastavení
5.3
Přihlášení do systému
5.4
Navigace v systému
5.5
Osobní profil
5.6
Komunikace
5.7
Nastavení kurzu
5.7.1
Postranní bloky
5.7.2
Studijní materiály
5.7.3
Moduly
5.8
Správa souborů
5.9
Administrace kurzu
5.10
Rozšiřující modul
5.10.1
Úprava v editoru PSPad
5.10.2
Implementace
5.10.3
Správa modulu
5.11
Testování
5.11.1
Testování administrátorem
5.11.2
Akceptační testování
6.
Závěr
6.1
Doporučení
7.
Seznam literatury

Úryvek

"3 E-learning
Termín e-learning je mezinárodně používaný výraz, který je převzat z angličtiny, kde předložka „e“ představuje významovou zkratku z anglického termínu electronic. Do češtiny lze tento termín přeložit jako elektronické učení. Pokud budeme hledat definice e-learningu v odborné literatuře, narazíme na silnou technologickou nejednotnost, která je dána faktem, že e-learning lze definovat různě s ohledem na dané edukační prostředí.

Pro zjednodušení si tento termín představme jako soustavu moderních procesů, postupů a nástrojů, s jejichž pomocí můžeme efektivně, ale zároveň přiměřeně, působit na co největší množství smyslů a umožnit realizovat kvalitní a funkční proces řízeného učení bez učitele. Na zrak působíme prostřednictvím přehledného distančního textu, který je doplněn o obrazovou dokumentaci (videoukázky, fotografie, grafy, tabulky). Na sluch působíme prostřednictvím hudebních ukázek nebo čteného slova. V podstatě je nejlepší působit na smysly kombinovaně s pomocí multimediálních ukázek, vizualizací či interaktivních animací. E-learning nám tak nabízí širokou škálu technologických možností, které mohou zefektivnit studium.

V praxi neexistuje souhrnná definice e-learningu. Avšak pan Mgr. Kopecký, Ph.D. definoval shrnující definici, která využívá společné rysy všech ostatních. E-learning chápeme jako multimediální podporu vzdělávání s použitím moderních informačních a komunikačních technologií, které je zpravidla realizováno prostřednictvím počítačových sítí. Jeho základním úkolem je v čase i prostoru svobodný a neomezený přístup ke vzdělávání [Kopecký, 2006].

3.1 Základní formy
E-learning rozdělujeme na několik základních forem, které mají společné to, že poskytují vzdělávací obsah v elektronické podobě. Optimálních výsledků ve vzdělávání lze dosáhnout jen kombinací klasických a moderních forem vzdělání. Zpravidla e-learning rozdělujeme na online a offline. Online formu ještě dále dělíme na synchronní a asynchronní, rozdělení je zobrazeno na obrázku č. 1.

Obr. 1 Základní formy e-learningu [Kopecký, 2006]

[schéma]


3.1.1 Online
Tato forma e-learningu představuje vzdělávání, které ke své aplikaci potřebuje počítačovou síť, buďto intranet (lokální počítačová síť) nebo internet (globální počítačová síť). Informace lze sdílet i pomoci jiných typů sítí, například mobilních. Studující tak mají přístup k vzdělávacímu obsahu, jako jsou elektronické distanční texty, animace, digitální skripta atd. Online e-learning dále rozdělujeme na synchronní podobu a asynchronní podobu.

Synchronní podoba online e-learningu probíhá v reálném čase, ve kterém všichni účastníci současně přijímají předávané zkušenosti a mohou navzájem reagovat. Patří sem výuka v učebně, kdy všichni účastníci i včetně lektora jsou ve stejném okamžiku a místě (virtuální třída), kde se mohou ve shodném čase pomocí synchronních technologií setkat a reagovat, i když jsou v různých lokalitách [Pejša, 2008].

Jako typický případ synchronní formy studia můžeme jmenovat situaci, kdy vyučující vede prezentaci, kterou sledují studenti na konferenční webové stránce. Studenti mohou klást otázky nebo přidávat komentáře prostřednictvím tzv. chat Window (komunikačního okna).

V rámci synchronní podoby e-learningu lze využít zejména těchto komunikačních možností:
• Audio a videokonference Lze realizovat dvěma základními způsoby. První způsob předpokládá, že jsou počítače připojené do počítačové sítě a každý počítač má svoji IP adresu. Pomocí speciálního software pak mohou účastníci navzájem komunikovat v reálném čase. Tvorbu jednoduché konference s omezeným množstvím uživatelů umožňuje například program VoIP (Voice Over IP) či Skype. Druhý způsob představují tzv. telefonické konference, kde účastníci vytáčí předem určené číslo a mohou vzájemně komunikovat.

• Chat
Je nejznámějším nástrojem pro synchronní komunikaci, jedná se v podstatě o textovou diskusi v reálném čase. Studenti vzájemně komunikují a často používají specifických symbolů (akronymů, smajlíků). Vedle klasického textového chatu, doplněného o jednoduché symboly, existují také pokročilé typy chatu vázané na vizuální prostředí. Jedná se o různé typy vizuálních 3D chatů, mezi které patří například tzv. 3D virtuální světy či tzv. 3D avatar1 chaty."

Poznámka

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra informačního inženýrství.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Práce obsahuje několik schémat, grafů a tabulek, rozsah čistého textu je cca 41 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21960
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse