Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Management ke státním závěrečným zkouškám

Management ke státním závěrečným zkouškám


Kategorie: Management

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce obsahuje 30 přehledně zpracovaných otázek k bakalářským státním závěrečným zkouškám z managementu.

Obsah

1.
Definice managementu
2.
Manažer a jeho vlastnosti, manažer a vůdce
3.
Měkké a tvrdé metody řízení
4.
Plánování, cíl, vize, poslání, časové a věcné hledisko
5.
Rozhodování, úrovně rozhodovacích procesů
6.
Organizace, organizování
7.
Pravomoc, delegování a odpovědnost
8.
Centralizace a decentralizace
9.
Organizační struktura
10.
Rozhodování, struktura rozhodovacích procesů
11.
Dobře a špatně strukturované problémy
12.
Strategický management
13.
Analýza vnějšího prostředí, analýza vnitřního prostředí
14.
Projektový management, proces řízení projektů
15.
Metody kritické cesty
16.
Management projektu, životní fáze cyklu projektu
17.
Členění projektu, kategorie projektů, druhy projektů
18.
Proces řízení projektu, čtyři fáze projektování, inovační řady, studie proveditelnosti
19.
Charakteristiky lidských zdrojů, typologie, měření lidského kapitálu, personální práce
20.
Řízení lidských zdrojů, etika mezilidských vztahů, vedení lidí, koučování, styly vedení lidí, teorie motivace
21.
Etická pravidla v pracovních vztazích jako nástroj zvyšování efektivity, důvěra a odpovědnost
22.
Řízení lidí, „Managing people“, funkce personalistů a základní role v podniku
23.
Základní předpoklady vzniku aktivit „Direct Marketing“
24.
Komunikační kategorie „Public Relations“
25.
Sponzoring a lobbing – základní pojmy, subjekty, prostředky, metody práce, Stručná historie aktivit v České republice a ve světě. Subjekty a cíle, měření efektivnosti této komunikace
26.
Pojem sociální marketing
27.
Vyhledávání manažerů – metody
28.
Manažerské poradenství pro oblast lidských zdrojů
29.
Efektivní výběr externích poradců
30.
Externí personální poradenství

Úryvek

"1. Definice managementu
Definice managementu
: proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci vyvíjejí manažerské aktivity za účelem dosažení cíle

Management jako pojem
: vrcholové vedení podniku
: způsob vedení lidí (včetně controllingu)
: vědní obor

Historie managementu
: mladá věda (počátek 20. století) o řízení podniků a vedení lidí
: na přelomu tisíciletí dochází k přechodu na novou ekonomiku, to přineslo snahu o vyšší produktivitu a větší využití intelektu člověka
: důležitou oblastí se stává i oblast služeb

Přístupy managementu
a) teoretický přístup: multi disciplinární věda (vychází z ekonomie, filozofie, psychologie, statistiky a sociologie)
b) praktický přístup: vytvoření modelu řízení a jeho uvedení do praxe

Aspekty managementu
a) mocensko-vztahová podstata
: asymetrický vztah řízených (podřízených) a řídícího (nadřízený), ve vztahu je zvýhodněn nadřízený
b) ekonomická podstata
: řídící pracovník vede tým lidí v rámci ekonomické vyrovnanosti, dochází k naplňování potřeb členů týmu
c) psychologická podstata
: klade důraz na dobré vztahy mezi členy týmu, které pomáhají k dosahování lepších výsledků a většímu zisku
d) informační podstata
: vychází z nutnosti předávat pracovníkům informace, které jsou důležité pro jejich práci

Formy řízení
a) vertikální řízení
: ve směru nadřízenosti a podřízenosti
: vyšší míra kompetencí je u vedoucích kmenových útvarů
b) horizontální řízení
: vyšší míra kompetencí je u vedoucích projektů
: vedoucí projektů si vybírají pracovníky jednotlivých útvarů a z nich vytváří projektový tým, který úzce spolupracuje

Controlling
: řízení dílčích procesů (technologických a výrobních)
: 3 základní aktivity
- porovnání stávající situace s požadovanou
- analýza odchylek (různé metody)
- návrhy řešení

Vertikální hierarchie
Top management (ředitelé)  liniový management (supervizoři)  management základní úrovně (mistři)

S managementem je úzce spjat marketing, který usiluje o prodej produktů za co nejlepší ceny.

Cílem managementu i marketingu je vždy zisk."

Poznámka

Otázky jsou zpracované v rozsahu cca 1 až 2 stran. Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51672a19192de.zip (141 kB)
Nezabalený formát:
Management_SZZk.doc (337 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse