Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Management kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce

Management kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce

Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje dva okruhy ke zkoušce věnující se problematice managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. První otázka nastiňuje požadavky na bezpečnost práce a nakládání s odpadem a dále se věnuje ochraně spotřebitele a otázce kvality výrobků, zejména potravin, a služeb. Druhý okruh představuje normy managementu kvality a zásady některých přístupů ke kvalitě. Poté se zabývá environmentálním managementem, jeho normami a legislativním zakotvením. Nakonec jsou probrány pojmy a předpisy z oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a podán přehled nástrojů řízení jakosti.

Obsah

1.
Bezpečnost práce, ochrana životního prostředí, ochrana spotřebitele, kvalita výrobků a služeb
1.1.
Vnitropodniková logistika
1.2.
Legislativní požadavky týkající se výrobních činností
1.2.1.
Bezpečnost práce
1.2.1.1.
Ochrana zdraví při práci
1.2.1.2.
Požární ochrana
1.2.2.
Nakládání s odpadem
1.2.2.1.
Odpad
1.2.2.2.
Obaly
1.2.3.
Posuzování vlivů na životní prostředí
1.3.
Služby – výstup nehmotné povahy
1.4.
Ochrana spotřebitele
1.4.1.
Vývoj aktivit spojených s ochranou spotřebitele
1.4.2.
Mezinárodní sdružení na ochranu spotřebitelů
1.4.3.
Bureau European Unions of Consumers
1.4.4.
Zásahy státu do jakosti
1.4.4.1.
Charakter působení
1.4.4.2.
Normalizace
1.4.4.3.
Harmonizované normy
1.4.4.4.
Základní činnosti ČNI
1.4.4.5.
Státní zkušebnictví
1.4.4.6.
Metrologie
1.4.4.7.
Vybrané činnosti ČNI
1.5.
Jakost
1.5.1.
Vývoj pojetí jakosti
1.5.2.
Požadavky, charakteristiky
1.5.3.
Legislativní požadavky na jakost výrobků
1.5.4.
Potraviny
1.5.4.1.
Kvalita potravin, povinnosti spjaté s výrobou a distribucí potravin
1.5.4.2.
Legislativa k potravinám
1.5.4.3.
Vyhlášky společné pro všechny komodity
1.5.4.4.
Základní užitné vlastnosti potravin
1.5.4.5.
Přídatné látky
1.5.4.6.
Látky s výrazně nepříznivým účinkem
1.6.
Kvalita služeb
1.6.1.
Požadavky na kvalitu služeb
1.6.2.
Požadavky na kvalitu procesu poskytování služeb
1.6.3.
Poskytování školení
1.6.4.
Co je služba
1.6.5.
Odlišnost v charakteru výrobku a služby
1.6.6.
Plánování a zlepšování služby
2.
Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce
2.1.
Management kvality
2.1.1.
Management kvality a jeho normy
2.1.2.
Oborové přístupy
2.1.3.
Základní pojmy
2.1.4.
Zásady TQM
2.1.5.
Good Manufacturing Practice
2.1.6.
Good Laboratory Practice
2.1.7.
Hazard Analysis Critical Control Points
2.2.
Management životního prostředí
2.2.1.
Životní prostředí a jeho složky
2.2.2.
Environmentální management
2.2.3.
Legislativa
2.2.4.
Základní povinnosti podnikatele v ochraně životního prostředí
2.2.5.
Normy managementu životního prostředí
2.2.6.
Segmentace EU – EMAS
2.2.7.
Environmentální politika
2.2.8.
Environmentální profil
2.2.9.
Komunikace
2.2.10.
Environmentální aspekt
2.2.11.
Environmentální dopad
2.3.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
2.3.1.
Pracovní úraz
2.3.2.
Nemoc z povolání
2.3.3.
Ohrožené subjekty
2.3.4.
Riziko
2.3.5.
Hodnocení rizik
2.3.6.
Nebezpečí a jeho zdroje
2.3.7.
Zásady a možnosti omezování rizik
2.3.8.
Legislativa
2.3.9.
Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
2.3.10.
Principy EMS
2.3.11.
Sedm nástrojů řízení jakosti
2.3.11.1.
Význam
2.3.11.2.
Vývojový diagram
2.3.11.3.
Diagram příčin a následků
2.3.11.4.
Formuláře pro sběr dat
2.3.11.5.
Bodový diagram
2.3.11.6.
Paretův diagram
2.3.11.7.
Histogram
2.3.11.8.
Regulační diagram

Úryvek

"Zabezpečení pomocných činností – skladování, manipulace
VNITROPODNIKOVÁ LOGISTIKA
- zabývá se analýzou, plánováním, organizováním, koordinací a kontrolou všech dopravních, skladovacích a ostatních manipulačních procesů uvnitř podniku
- stará se o přísun materiálů, komponentů a dalších pomůcek k příslušným pracovištím nebo i přesuny rozpracované výroby na další pracoviště a poté zajištění přesunu hotové produkce do skladů nebo k expedici + manipulace v podobě přesunů ke kontrole nebo k fyzické likvidaci a řešení odpadů
- zásobování: různé typy zásob, různé přístupy k jejich řízení (JIT, Kanban,…)

Legislativní požadavky týkající se výrobních činností
BEZPEČNOST PRÁCE
- právo na uspokojivé pracovní podmínky a ochranu zdraví při práci patří k základním právům garantovaným ústavou i listinou práv a svobod
- dnešní právní úprava se opírá o ustanovení zákoníku práce
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zákonnou povinností zaměstnavatele
- zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou ročně prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, měl by znát rizika a předcházet jim, při neodstranitelnosti rizik je povinen školit zaměstnance
- musí být zaměstnancům poskytnuty ochranné pracovní prostředky
- kniha úrazů
- zaměstnanci mají povinnost účastnit se školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podrobit se lékařským prohlídkám…
Ochrana zdraví při práci
- zákon o ochraně veřejného zdraví pojednává o kategorizaci prací a o rizikových pracích
- 4 kategorie:
• 1. nelze předpokládat nepříznivý vliv na zdraví
• 2. nejsou překračovány přípustné limity, ale u vnímavých jedinců může docházet k nepříznivým účinkům na zdraví
• 3. jsou nutná ochranná opatření
• 4. nelze vyloučit riziko ohrožení zdraví ani při využití všech dostupných ochranných opatření
Požární ochrana
- plnit povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které se užívají k provozování činnosti
- pravidelná školení
- nutné rozčlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí do 3 kategorií
• bez zvýšeného požárního opatření
• se zvýšeným
• s vysokým

Ekologické požadavky
NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM
- odpad: každá movitá věc, které se osoba zbavuje a patří do některé ze skupin odpadů uvedených v zákoně
- ke zbavování odpadu dochází vždy, kdy je odpad předán k využití nebo odstranění
- využívání odpadu může být:
• materiálové: náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotnou surovinu, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo jiným účelům
• energetická: použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako u paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie
- zákonná úprava nutí výrobce k omezování jejich vzniku
- vzniklé odpady využívat
- ty, co nejsou využít jiným způsobem likvidovat
- původcům odpadů je uložena řada povinností:
• odpady zařazovat podle druhu a kategorie
• zajistit přednostní využití odpadů
• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, musí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné j jejich převzetí
• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností
• zabezpečovat odpad před nežádoucím znehodnocováním, odcizením nebo únikem
• vést evidenci"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata, grafy a tabulky o rozsahu cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25244
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse