Management - okruhy na zkoušku

Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá okruhy na zkoušku z managementu. Vysvětluje pojem management a uvádí základní historii a současné trendy v řízení firem. Vysvětluje základní mechanismus řízení, jeho funkce a fáze řídicího procesu. Zabývá se rozhodováním, jeho dílčími kroky (etapami) a typy rozhodovacích situací. Objasňuje podstatu a fáze plánování i druhy plánů z hlediska časového horizontu a věcného obsahu. Uvádí základní typy strategií z hlediska orientace na inovace, problematiku tržního prostoru a manažerské filozofie. Věnuje se procesu organizování, typům organizačních struktur a vývojovým tendencím i základním personálním funkcím firemního řízení. Závěrečná otázka probírá vedení lidí k vyšší výkonnosti (předpoklady, metody, principy motivace a stimulace, styly řízení).

Obsah

1.
Pojem „management“, jeho základní historie a současné trendy v řízení firem
1.1.
Etapy vývoje
1.2.
Trendy moderního managementu
1.3.
Management by Objectives (MbO)
1.4.
Procesní management
1.5.
7„S“ pro firemní úspěch
1.6.
Systém optimálního organizování – OSCAR
1.7.
4 E soudobé firmy
1.8.
Pravidlo 3 & půl – asertivní rozhovor
1.9.
Paretovo pravidlo časové efektivnosti práce managera
1.10.
Podniková kultura – LOKOMOTIVA
2.
Základní mechanismus řízení, jeho funkce, fáze řídicího procesu
2.1.
Nástroje řízení
2.2.
Trendy ve světovém managementu
2.3.
Základní funkce managementu
2.4.
Základní podnikatelské heslo
2.5.
Význam přímého propojení managementu a marketingu
2.5.1.
Úkoly managementu
2.5.2.
Řízení a rozvoj lidských zdrojů
2.5.3.
Vedení lidí
3.
Rozhodování jako cílevědomý proces – dílčí kroky (etapy), typy rozhodovacích situací
3.1.
Problém a signalizace vzniku problému
3.2.
Rozhodovací proces
3.3.
Typy rozhodovacích situací
3.3.1.
Dle složitosti a míry algoritmizace
3.3.2.
Dle míry jistoty rozhodování
3.3.3.
Dle postoje rozhodovatele (prospektoři a analytici)
3.3.4.
Dle míry objektivity rozhodování
3.4.
7 otázek při rozhodování
4.
Podstata a fáze plánování, druhy plánů z hlediska časového horizontu a věcného obsahu
4.1.
Plánování, problematika plánování, plánovací proces
4.2.
Faktory plánu
4.2.1.
Rozdělení plánovacího procesu
4.2.2.
Systém tvorby plánů, členění plánů
4.3.
Zájmové skupiny
5.
Základní typy strategií z hlediska orientace na inovace, tržní prostor a manažerské filozofie
5.1.
Strategie orientované na trh
5.2.
Strategie z hlediska konkurence
5.3.
Životní cyklus výrobku
5.4.
Bostonská matice
5.5.
Analýza zdrojů
5.6.
SWOT analýza
5.7.
Veřejnost – skupiny obyvatelstva, které mohou ovlivňovat chování firmy
6.
Proces organizování, typy organizačních struktur, vývojové tendence
6.1.
Problematika organizování
6.2.
Organizování a organizační struktury
6.3.
Typy koordinačních vazeb mezi pracovními jednotkami (jednotlivec, skupina)
6.4.
Plochá liniová a stupňová hierarchická organizační struktura
6.5.
Tendence rozvoje organizačních struktur
6.6.
Vlivy působící na charakter a organizaci firmy
6.7.
Zásady rozvoje organizačních struktur
6.7.1.
Divizní struktury
6.7.2.
Maticová struktura – dočasné týmy
6.8.
Sdružení podniků
6.9.
Formy sdružování právně samostatných a autonomních podniků
6.9.1.
Zájmová sdružení a pracovní společenství – dobrodružná sdružení
6.9.2.
Společný podnik (Joint Ventures)
6.9.3.
Franchising
6.9.4.
Konsorcium, kartel, trust, koncern, holding
6.9.5.
Fúze
6.9.6.
Národní společnosti
6.9.7.
Strategická aliance, reengeneering
6.10.
Vrcholové vedení firmy (a. s.)
7.
Základní personální funkce firemního řízení
7.1.
Fáze výběru pracovníka
7.2.
Základní cíl HR managementu
7.3.
Soubor personálních plánů a dokumentů
7.4.
Personální management, personální řízení, personalistika
7.4.1.
HR management
7.4.2.
Personální funkce
7.4.3.
Odměňování
7.4.4.
Hodnocení – kritéria – zaměstnanec
7.4.5.
Vzdělávací metody
7.4.6.
Zaměstnanecké benefity
7.4.7.
Motivační dopis (obsah a forma dopisu)
8.
Vedení lidí k vyšší výkonnosti – předpoklady, metody, principy motivace a stimulace, styly řízení
8.1.
Motivační nástroje organizace
8.2.
Vedení lidí k vyšší výkonnosti
8.3.
Motivátory
8.4.
Teorie motivace
8.5.
Motivační typ
8.6.
Styly řízení
8.7.
Motivační pyramida potřeb

Úryvek

"1) Pojem „management“, jeho základní historie a současné trendy v řízení firem
Management – souhrn činností pro zabezpečení funkce organizace, je to teoreticko-pragmatická disciplína, nemá jednoznačné definice, poučky, vzorce, je víceoborová, průřezová, syntetická.
Jinými slovy: Jak dosahovat cílů a zájmů vlastníků a managerů přes organizovanou a efektivní činnost zaměstnanců za pomocí technických, technologických a informačních procesů v rámci uspořádaných organizačních soustav a systémů.
3 významy managementu – specifická aktivita (3 definice: složky náplně, smysluplnost, spojení s rizikem, změnami a efekty), skupina řídících pracovníků, vědní disciplína

Etapy vývoje:
- klasický management (konec 19. a první 3 desetiletí 20.století – evropský proud – obohacení klasického managementu o vymezení úlohy manažerů, určení funkční náplně aktivit obecného řízení a stanovení formálních pravidel řízení (Henri Fayol, Max Weber, Tomáš Baťa), americký proud – zaměřen na zvyšování výkonnosti výrobních jednotek cestou zvyšování pracovní disciplíny, zavedením pořádku v časových rozvrzích a tlakem na ekonomii výrobních operací (F.F.Taylor, Henry Ford, Henry L. Gantt, Frank))
- management 40.-70.let 20.století (sociální přístupy – hledání postavení a úlohy člověka v podniku, procesní přístupy – dělení aktivit manařerů do dílčích funkcí, klasifikace manažerských dunkcí (plánování, organizování, personální zajištění, přikazování, koordinace, evidence, rozpočtování), systémové přístupy v managementu – komplexní pohled na objektivní realitu, systém je dán strukturou a chováním, přínos v analýze vnitřních vztahů systému řízení a interakce s okolím, kvantitativní metody rozhodování (složité rozhodovací situace, hledání optimálního řešení (matematické programování, strukturální analýza, teorie her, analýza projektů, teorie hromadné obsluhy, teorie zásob, teorie obnovy)), empirické přístupy (zobecněné zkušenosti a poznatky jsou předkládány manažerům ve formě doporučení za účelem zlepšení jejich řídící činnosti))
- management konce 20.století (ustupuje úloha zemědělství, ocelářství a těžkého průmyslu, převaha nabídky nad poptávkou u řady komodit, od hromadné výroby ke konkrétním zakázkám, od materiálních faktorů prosperity ke znalostem a invenci, zdůraznění významu ochrany životního prostředí, úra trhu zákazníka, zeštíhlování, outsourcing, reengineering, růst významu intelektuálního kapitálu (lidský kapitál, strukturní kapitál – patenty, vzory, licence, zákaznický kapitál)), rysy japonského managementu – disciplinovanost, pracovitost, trpělivost, rozvoj zahraničních námětů, obrácené řízení (vyšší zapojení nižších řídících pracovníků, důraz na požadavky zákazníků)
- management počátku 21.století (rostoucí vliv informačních, komunikačních a dopravních systémů vede ke zkracování času a vzdálenosti, globalizace a mega trhy, růst významu znalostí jako činitele podnikání, aktivity lze realizovat odkudkoliv, nadále panuje nestálost a nestabilita – vylučuje se jejich předvídatelnost)"

Poznámka

Psáno z velké části heslovitě. Práce obsahuje schémata. Čistý text tvoří cca 19 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13125
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse