Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Management - otázky ke zkoušce

Management - otázky ke zkoušce


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pokrývá sadu tematických oblastí ke zkoušce z managementu. Vymezuje podstatu managementu, srovnává jeho americkou, evropskou a asijskou podobu a sleduje jeho historické počátky. Seznamuje s představiteli a koncepcemi jednotlivých škol managementu konce 19. a průběhu 20. století a zachycuje z mnoha stran systémovou perspektivu a roli informací v teorii a praxi managementu. Po charakteristice objektů řízení se práce podrobně věnuje jednotlivým funkcím řízení, probírá souvislosti komunikace a motivace v managementu a uzavírá se problematikou sebeřízení a řízení využívání času.

Obsah

1.
Základní charakteristiky evropského, amerického a asijského managementu
1.1.
Rozvojové kořeny managementu
1.2.
Plánování a rozhodování
1.3.
Organizování
1.4.
Kontrolování
1.5.
Vztahy manažerů a zaměstnanců
1.6.
Pracovní kariéra
2.
Management
2.1.
Vymezení
2.2.
Subjekty a objekty managementu
2.3.
Významy managementu
2.4.
Tři základní pilíře subjektů managementu
3.
Vznik a kořeny managementu
3.1.
Sumerové
3.2.
Egypt
3.3.
Čína
3.4.
Řekové
3.5.
Řím
3.6.
16. a 18. století
3.7.
Vojenské organizace, církev
4.
Třídění škol managementu
4.1.
Podle časového hlediska
4.2.
Podle územního hlediska
4.3.
Předklasický management
4.3.1.
Robert Owen
4.3.2.
Charles Babbage
4.3.3.
Henry R. Towne
4.3.4.
Daniel C. McCallum a Henry V. Poor
4.3.5.
Klasický management
4.3.5.1.
Frederic W. Taylor
4.3.5.1.1.
Principy managementu
4.3.5.1.2.
Taylorovo vědecké řízení
4.3.5.2.
Henry L. Gantt
4.3.5.3.
Frank B. Gilbreth
4.3.5.4.
Henry Hord
4.3.6.
Byrokratický management
4.3.6.1.
Max Weber
4.3.7.
Administrativní management
4.3.7.1.
Henry Fayol
4.3.7.2.
Chester Barnard
4.3.8.
Behavioristický management
4.3.8.1.
Hugo Münsterberg
4.3.8.2.
Mary Parker Follett
4.3.8.3.
Elton Mayo
4.3.8.4.
Abraham Maslow
4.3.8.5.
Douglas McGregor
4.3.9.
Moderní management
4.3.9.1.
Rozhodovací škola
4.3.9.1.1.
Charakteristika
4.3.9.1.2.
Herbert Simon
4.3.9.2.
Systémová škola
4.3.9.3.
Škola operační analýzy
4.3.10.
Empirický management
4.3.10.1.
Charakteristika
4.3.10.2.
Tom Peters a Robert Waterman
5.
Systémové a celostní myšlení v managementu
5.1.
Poznávání objektů
5.2.
Subjekt, objekt, systém a model v systémovém myšlení
5.3.
Klasifikace modelů
5.4.
Cíle poznávání a využívání objektů systémy
5.5.
Tvorba systému na objektu
5.6.
Problémy vymezování částí v rámci celku
5.7.
Vazby a vztahy (jejich typy) mezi částmi a celky ve struktuře systému
5.8.
Typy vztahů ve struktuře systémů
5.9.
Charakter působení zpětné vazby
5.10.
Stabilita a rovnovážný stav při fungování systémů
5.11.
Komplexnost a její ovládání systémy
5.12.
Celostnost jako vlastnost aplikace systémového myšlení
6.
Informační systémy v managementu
6.1.
Význam informačních systémů
6.2.
Hodnota informací
6.2.1.
Kvalita
6.2.2.
Včasnost
6.2.3.
Kvantita
6.2.4.
Vhodnost
6.3.
Získávání informací
6.3.1.
Z vnějších zdrojů
6.3.2.
Z vnitřních zdrojů
6.4.
Zpracování informací
6.5.
Využití informací
6.6.
Vývoj informačních systémů
6.7.
Rozdílné informace pro rozdílné úrovně řízení
6.7.1.
Funkční úroveň řízení
6.7.2.
Střední úroveň řízení
6.7.3.
Vrcholová úroveň řízení
7.
Objekty řízení a jejich charakteristika
7.1.
Pracovní procesy
7.2.
Ekologický aspekt řízení a jeho procesy
7.3.
Technologický aspekt řízení a jeho procesy
7.4.
Technický aspekt organizace a jeho procesy
7.5.
Sociologicko-psychologický aspekt řízení a jeho procesy
7.6.
Ekonomický aspekt řízení a jeho procesy
7.7.
Obchodní aspekt hospodářského objektu a jeho procesy
7.8.
Právní aspekt řízení a jeho procesy
7.9.
Politicko-sociologický aspekt řízení a jeho procesy
7.10.
Vzájemná závislost pracovních procesů v organizování a jejich slučování do činností
8.
Vlastnictví, jeho formy a vliv na udržitelný rozvoj organizace
9.
Funkce řízení
9.1.
Vymezení a cíle řízení
9.2.
Vymezení obsahu řízení prostřednictvím funkcí řízení
9.3.
Co se rozumí funkcí řízení?
9.4.
Problémy vymezení funkcí řízení
9.5.
Vliv řízení
9.6.
Modely základních a rozvojových funkcí řízení
9.7.
Principy řízení organizací jako celků
9.7.1.
Obecně
9.7.2.
Principy podle systémové teorie
9.7.2.1.
Homeostatický princip
9.7.2.2.
Ekvifinální princip
9.7.2.3.
Zpětnovazební princip
9.8.
Metody řízení organizací jako celků
9.8.1.
Rozdělení podle míry exaktnosti
9.8.1.1.
Exaktní metody
9.8.1.2.
Heuristické metody
9.8.1.3.
Empiricko-intuitivní metody
9.8.2.
Rozdělení z hlediska věcnosti a komplexnosti
9.8.2.1.
Řízení změn
9.8.2.2.
Metoda TQM
9.8.2.3.
Metoda porovnání s nejlepšími
9.8.2.4.
Metoda radikálních změn
9.8.2.5.
Metoda zvratu v nákladech
9.8.2.6.
Metoda krizového řízení
9.9.
Uplatňování funkce řízení v podmínkách praxe
9.9.1.
Uplatňování funkce plánování
9.9.1.1.
Obsah funkce plánování
9.9.1.2.
Druhy plánovacích dokumentů
9.9.1.2.1.
Poslání organizace
9.9.1.2.2.
Vize organizace
9.9.1.2.3.
Strategie
9.9.1.2.4.
Vykonávací plány
9.9.1.3.
Principy využívané v plánování
9.9.1.4.
Metody plánování
9.9.1.4.1.
Vytyčení cílů
9.9.1.4.2.
Tvorba strategie
9.9.1.4.3.
Vypracování vykonávacích plánů
9.9.1.5.
Informace pro plánování
9.9.1.6.
Požadavky na pracovníky při tvorbě plánovacích dokumentů
9.9.2.
Uplatňování funkce organizování
9.9.2.1.
Obsah funkce organizování
9.9.2.2.
Druhy úloh a činností spojených s organizováním
9.9.2.2.1.
Tvorba organizačních struktur
9.9.2.2.2.
Zdokonalování organizačních struktur
9.9.2.2.2.1.
Metody a jejich uplatňování
9.9.2.3.
Vlastnosti informací a informační zdroje
9.9.3.
Uplatňování funkce kontroly
9.9.3.1.
Obsah funkce kontroly
9.9.3.2.
Principy, vztah a druhy kontroly
9.9.3.3.
Metody kontroly
9.9.3.4.
Zdroje informací
9.9.3.5.
Požadavky na pracovníky, kteří vykonávají kontrolu
9.9.4.
Uplatňování funkce rozhodování
9.9.4.1.
Obsah funkce rozhodování
9.9.4.2.
Principy rozhodování
9.9.4.3.
Druhy rozhodování a rizika
9.9.4.4.
Metody rozhodování
9.9.4.4.1.
Empirické metody
9.9.4.4.2.
Heuristické metody
9.9.4.4.2.1.
Delfská metoda
9.9.4.4.2.2.
Brainstorming
9.9.4.4.2.3.
Rozhodovací tabulky, strom, analýza
9.9.4.4.2.4.
Rozhodovací matice
9.9.4.4.2.5.
Druckerův pragmatický rozhodovací model
9.9.4.4.3.
Exaktní metody
9.9.4.5.
Informace pro rozhodování
9.9.4.6.
Požadavky na kompetentnost subjektů managementu
9.9.5.
Uplatňování funkce regulace
9.9.5.1.
Obsah funkce regulace
9.9.5.2.
Princip regulace
9.9.5.3.
Metody regulace
9.9.5.3.1.
Eliminace poruch
9.9.5.3.2.
Kompenzace poruch
9.9.5.3.3.
Vyrovnávání odchylek
9.9.5.4.
Informace pro regulování
9.9.5.5.
Požadavky na kompetentnost subjektu managementu uskutečňujícího regulování
9.9.6.
Uplatňování funkce koordinace
9.9.6.1.
Obsah funkce koordinace
9.9.6.2.
Principy koordinace
9.9.6.3.
Metody koordinace
9.9.6.4.
Informace pro koordinace
9.9.6.5.
Nároky na kompetentnost subjektu managementu
10.
Komunikace jako základní pracovní a manažerská zručnost
10.1.
Podstata a význam komunikace v práci a managementu
10.2.
Druhy komunikace
10.2.1.
Slovní komunikace
10.2.1.1.
Faktory a bariéry
10.2.1.2.
Principy a pravidla efektivního rozhovoru
10.2.1.3.
Vlastní vystoupení (prezentace)
10.2.2.
Písemná komunikace
10.2.2.1.
Typy hospodářských dokumentů
10.2.2.2.
Principy a pravidla efektivního poslouchání
10.2.2.3.
Principy a pravidla efektivního čtení
10.2.3.
Neverbální komunikace (vizuální, zraková)
10.2.3.1.
Komunikace orgány těla
10.2.3.1.1.
Oční kontakt
10.2.3.1.2.
Výraz tváře
10.2.3.1.3.
Tělesné doteky a další
10.2.3.2.
Neslovní komunikace prostorem
10.2.3.3.
Neslovní komunikace časem
10.2.3.4.
Neslovní komunikace oblečením
10.2.3.5.
Neslovní komunikace mlčením
10.2.4.
Hlasová komunikace
10.3.
Konflikty subjektů v komunikaci
10.4.
Podniková komunikace se zaměstnanci
10.5.
Podniková komunikace s veřejností
11.
Motivace a její využití v managementu
11.1.
Podstata a význam motivace v managementu
11.2.
Motivační principy, školy a jejich představitelé
11.2.1.
Maslowova hierarchie potřeb
11.2.2.
Alderferova teorie ERG
11.2.3.
Herzbergova teorie dvou faktorů
11.2.4.
McClellandova teorie
11.2.5.
Ouchiho teorie
11.2.6.
Adamsova teorie
11.2.7.
Principy ovlivňující motivaci
11.3.
Principy a metody hmotné motivace
11.4.
Principy a metody nehmotné motivace
12.
Pracovní skupiny (týmy), řízení jejich práce a vedení porad
12.1.
Poslání, typy a vlastnosti pracovních skupin
12.1.1.
Pracovní skupina
12.1.2.
Klasifikace
12.1.2.1.
Hledisko normativní organizační struktury
12.1.2.2.
Hledisko podnětu vzniku
12.1.2.3.
Hledisko semknutosti členů
12.1.2.4.
Hledisko rozdílnosti míry kompetence členů
12.1.2.5.
Hledisko doplnění pracovní skupiny novými členy
12.1.2.6.
Hledisko velikosti
12.1.2.7.
Hledisko charakteru vztahů a struktury komunikace
12.1.3.
Základní rozdíly mezi členy pracovní skupiny a členy týmu
12.2.
Principy tvorby pracovních skupin a pravidla jejich práce
12.2.1.
Struktura a dynamika skupiny
12.2.2.
Výběr členů
12.2.3.
Typy pracovníků
12.2.4.
Kroky přijímání členů
12.2.5.
Příčiny neúspěchu
12.3.
Vedení pracovních skupin
12.3.1.
Přístupy k vedení pracovních skupin
12.3.1.1.
Principy vedení
12.3.1.2.
Metody vedení
12.3.1.3.
Styly vedení
12.4.
Porady
12.4.1.
Porady, jejich poslání a problémy
12.4.2.
Pravidla efektivního vedení porad
12.4.2.1.
Pravidla pro přípravu
12.4.2.2.
Pravila pro zabezpečení efektivního průběhu
12.4.2.3.
Pravidla pro přijímání závěrů
12.4.2.4.
Metody a přístupy při vedení porad
13.
Self management (sebeřízení) a time management (řízení využívání času)
13.1.
Sebeřízení
13.1.1.
Některé definice sebeřízení
13.1.2.
Funkce sebeřízení
13.1.3.
Obsah funkce sebeakceptování a její uplatňování
13.1.3.1.
Sebeakceptování
13.1.3.2.
Vlastní reálný sebeobraz
13.1.3.3.
Ctěný idealizovaný sebeobran
13.1.4.
Obsah funkce sebeuplatňování a její aplikace v práci a životě
13.1.4.1.
Funkce
13.1.4.2.
Základní metody
13.1.5.
Obsah funkce sebevzdělávání a její využívání
13.2.
Řízení využívání času
13.2.1.
Podstata time managementu
13.2.2.
Vývoj generací a technik řízení času
13.2.2.1.
První generace
13.2.2.2.
Druhá generace
13.2.2.3.
Třetí generace
13.2.2.4.
Čtvrtá generace
13.2.2.5.
Čtyři kvadranty aktivit
13.2.3.
Techniky řízení využívání času
13.2.4.
Problém a principy řízení času
13.2.4.1.
Principy
13.2.4.2.
Zloději času
13.2.5.
Účinný přístup k time managementu
13.2.5.1.
Jaké aktivity musím vykonat jako subjekt managementu?
13.2.5.2.
Kolik času je třeba věnovat aktivitám, které je třeba udělat?

Úryvek

"Třídění škol managementu podle:
1) časového hlediska
a) předklasický M (předklasická škola; Owen, Babbage, Towne)
b) klasický M (procesní škola)
ba) vědecký M (Taylor, Gantt, Ford)
bb) byrokratický M (Weber)
bc) administrativní M (Faylol, Barnard)
c) behavioristický M (psychologicko-sociální škola; Mustberg, Follett, Mayo, Maslow)
d) moderní M (matematická a systémová škola; Simon, Bertalanffy, Beer, Ashby)
e) empirický M (pragmatická škola; Drucker, Peters, Waterman)

2) podle územního hlediska
a) evropský
b) americký
c) japonský

Předklasický management - předklasická škola neuvažovala o M jako o oddělené vědě, ale i naproti tomu byl její přínos užitečný pro ostatních představitelů managementu.

Robert Owen - zabýval se pracovními a sociálními podmínkami svých zaměstnanců v bavlnářském závodě. Snížil pracovní čas a zakázal noční práci dětí (opradový lidumil).

Charles Babbage - matematik a považuje se za otce informatiky (kdo je matka?). Zabýval se hlavně specializací v práci. Tvrdil, že nejen fyzická, ale i duševní práce musí být specializovaná. Zavedl odměňovací systém, odměny za užitečné nápady a účast na zisku při jejich realizaci.

Henry R. Towne - člověk málokdy disponuje inženýrskými a zároveň obchodními schopnostmi, ale pro řízení organizace jsou nutné obě (Sáha by určitě souhlasil).

Daniel C. McCallum a Henry V. Poor - zabývali se hlavně organizací, plánováním, pořádkem a odborným řízením v železniční dopravě. Poor se považuje za prvního autora, který definoval pojem management - podle něj správné fungování podniku závisí na třech složkách managementu - organizaci, komunikaci a informovanosti.

Klasický management (tzv. procesní škola managementu)

a) Vědecký management - snaha o zvýšení efektivnosti práce pomoci vědeckých metod.
Frederic Winslow Taylor - zakladatel vědeckého M, prosazoval myšlenku nahradit subjektivní, individuální odhady v organizaci práce vědecky založenými postupy. Manažer musí vytvořit správné pracovní příležitosti a správný mzdový systém pro zvýšení produktivity.

Manažeři by se měli řídit těmito principy:

- vědecky prostudovat každou úlohu a vytvořit nejlepší metodu na její vykonání,
- pečlivě vybírat pracovníky a zaučit je tak, aby využívali tyto metody,
- spolupracovat a kontrolovat pracovníky,
- oddělit práci od zodpovědnosti. Manažer je zodpovědný za plánování, přičemž používá vědecké principy. Pracovník je zodpovědný za vykonání práce.
Měřil výkon nejlepšího pracovníka a tak vytvořil normy denního výkonu pracovníka. Nazval to časovými studiemi. Formuloval následující zásady:
- přidělování velkého denního výkonu - každý pracovník musel splnit přesně určenou a nelehkou denní práci,
- normalizování podmínek - každý pracovník dostal práci na celý den a musel mít k tomu všechny podmínky a pomůcky,
- vysoká odměna za úspěšnou práci,
- postih v případě nesplněného výkonu.

Taylorovo vědecké řízení můžeme stručně shrnout následovně - čím jednodušší pracovní operaci je možno přidělit jednotlivému pracovníkovi, čím vyšší může být stupeň specializace a čím přesnější může být vymezený průběh pracovního procesu, tím kratší je doba zaučení, tím méně vzniká zmetků, což znamená vyšší výkonnost. Úzká specializace profesí vede ale k monotónní práci a ta se stává důvodem k nespokojenosti a ke snížení pracovní výkonnosti.
Henry L. Gantt (Taylorův kolega) - rozpracování metod a postupů denního plánování pracovních operací. Odměňovaný nebyl je pracovník za nadstandardní práci, ale i jeho vedoucí. Takto chtěl přinuti vedoucích, aby se pracovníkům více věnovali a sami jich povzbuzovali k vyššímu výkonu.

Frank B. Gilbreth - k jeho základním cílům patřilo nalezení jediného nejlepšího způsobu pro každou práci. Tento jediný a nejlepší způsob znamenal vykonávat práci s co nejmenším počtem pohybů, vyloučením únavy, maximálním zrychlením a zjednodušením - nazval to „pohybovou studií“.

Lilian Gilbrethová - její přínos je v uplatnění psychologie při vhodném umístění a výběru pracovníků, v zaškolování a vytváření vhodného pracovního prostředí. Je považována za průkopničku v oblasti psychologie řídicí práce.

Henry Ford - využil normalizaci a hromadnou výrobu. Rozdělil pracovní operace na nejjednodušší úkony, které mohl vykonávat nekvalifikovaný pracovník. Jeho principy při výrobě automobilů jsou:
- pracovníci a součástky musí být seřazené tak, jak to vyžaduje technologie a každá součástka ve výrobě musí vykonávat co nejkratší cestu,
- pro přesun rozpracovaných částí použít dopravníky,
- dopravník určí tempo práce. "

Poznámka

Zpracováno částečně formou odrážek.
V textu se objevují pravopisné chyby a záměna jmen Münsterberg za Munstberg a Herzberg za Herberg.
Součástí práce jsou schémata a grafy, rozsah čistého textu činí cca 68 stran.
První tři body desetinného obsahu jsou volně dostupné na internetu. Text odkazuje na nespecifikovanou seminární práci.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22576
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse