Management ve stavebnictví

Kategorie: Management, Stavebnictví

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zpracované otázky ke zkoušce postihují problematiku managementu ve stavebnictví. První otázka objasňuje obecné pojmy a koncepce z oblasti managementu, ale dotýká se také oblastí specifických pro stavebnictví. Následující otázky probírají podstatu a souvislosti podnikatelského projektu a fáze a principy rozhodovacího procesu. Pozornost poté patří metodám síťové analýzy a stavebně technickému projektu. Závěrečná otázka se věnuje prostorové struktuře celku a postupu výstavby.

Obsah

1.
Uplatnění architekta-podnikatele v tržním prostředí
1.1.
Stavební trh a jeho subjekty
1.2.
Podstata a specifické vlastnosti stavebnictví
1.3.
Stavba a související pojmy
1.4.
Okolí, organizační okolí
1.5.
Usměrňování
1.6.
Cílové usměrňování a jeho zvláštnosti
1.7.
Řízení a organizování
1.8.
Management
1.9.
Plánování
1.10.
Manažerské dovednosti
1.11.
Prostředky a funkce managementu
1.12.
Typy organizačních struktur
1.12.1.
Pojetí
1.12.2.
Liniová
1.12.3.
Liniově štábní
1.12.4.
Funkcionální
1.12.5.
Maticová
1.12.6.
Produktová
2.
Podnikatelský projekt, technicko-ekonomická studie při přípravě studie
2.1.
Projekt a podnikatelský projekt
2.2.
Fáze životního cyklu stavby
2.2.1.
Předinvestiční
2.2.2.
Investiční
2.2.3.
Provozní
2.3.
Základní ekonomické fáze
2.3.1.
Přípravná fáze
2.3.2.
Investiční fáze
2.3.3.
Provozní fáze
2.4.
Technické a komerční požadavky na projekt
2.5.
Finančně-ekonomické aspekty
2.6.
Ekonomické posouzení projektu
2.7.
Charakteristické rysy projektů
2.8.
Podnikatelský projekt
2.9.
Zásady variantního řešení
2.10.
Proveditelnost a její posouzení
3.
Použití rozhodovacích metod při výběru architektonických, konstrukčních a materiálových variant
3.1.
Proces rozhodování
3.2.
Typy rozhodování
3.3.
Rozhodovací analýza a proces
3.3.1.
Analýza problému
3.3.2.
Vymezení cílů a kritérií
3.3.3.
Stanovení alternativ
3.3.4.
Měření užitnosti alternativ
3.3.5.
Měření rizika alternativ
3.3.6.
Volba alternativ
4.
Metody síťové analýzy jako pomůcka řešení složitých vazeb s časovými a kapacitními nároky v projekční a inženýrské činnosti absolventa fakulty architektury
4.1.
Síťová analýza
4.2.
Metody síťové analýzy
4.3.
Metody operačního výzkumu
4.4.
Metody kritické cesty
4.5.
Síťový graf
4.6.
Principy a způsoby sestavování síťového grafu
4.7.
Uzlově orientované síťové grafy, vazby, druhy činností na kritické cestě
4.8.
Hranově orientované síťové grafy
4.9.
Výhody a nevýhody metody CPM
5.
Stavebně technologický projekt (STP)
5.1.
Charakteristika STP
5.2.
Struktury STP
5.2.1.
Prostorová
5.2.2.
Technologická
5.2.3.
Časová
5.2.4.
Struktura staveništního provozu
5.3.
Projekt organizace výstavby
5.3.1.
Charakteristika
5.3.2.
Časové nároky
5.3.3.
Organizačně složité vazby
5.3.4.
Projektová dokumentace
5.4.
Investiční proces
5.4.1.
Přípravná fáze
5.4.2.
Realizační fáze
5.4.3.
Uvedení stavby do provozu
6.
Prostorová struktura celku
6.1.
Celek
6.2.
Postup sestavení prostorové struktury celku
6.3.
Vliv a význam prostorového členění
6.4.
Výstavbová část, skupina, zóna
6.5.
Členění celku na výstavbové části a schéma postupy výstavby

Úryvek

"(3) Podnikatelský projekt, technicko-ekonomická studie při přípravě studie
Podnikatelský projekt, životní cyklus projektu - předinvestiční fáze, investiční fáze, provozní fáze.Formulace komerčních, technických, finančních a ekonomických požadavků na projekt. Stanovení cílů projektu, velikost a umístění projektu. Bilance zdrojů a potřeb. Charakteristika základních parametrů projektu včetně zásad pro budoucí provoz a užívání.Zásady variantního řešení.Úloha architekta ve vztahu: klient (objednatel), veřejný zájem, životní prostředí při dodržování zásad bezpečnosti provádění, užívání, hygienických požadavků a účelného vynaložení finančních prostředků. Základní charakteristiky technické a ekonomické proveditelnosti

projekt je soubor činností, ze kterých se skládá proces

Podnikatelský projekt, životní cyklus projektu – předinvestiční fáze, investiční fáze, provozní fáze

Projektem obecně můžeme chápat proces definování konkrétního záměru, plánování jeho dílčích etap a následně řízení činností, vedoucích k jeho naplnění.
Podnikatelský projekt si takto můžeme představit jako plánování, organizování a řízení úkolů a jejich vykonavatelů – zdrojů pro uskutečnění plánovaných cílů konkrétní společnosti, obvykle s limitovanými prostředky a časem – cílem je prosperita

Podnikatelský projekt jako nástroj pro založení a řízení rozvoje podniku – firmy
- fáze předinvestiční: studie příležitostí, tech.-ekonom. studie, finančně ekonom. část
- otázka managementu, obsazení volného místa na trhu...
- analýzy v rámci trhu – zákazník, konkurence, trh...

Plánem – projektem může být jednoduše na listu papíru zapsaný seznam úkolů a jejich naplánovaný začátek a konec. Naproti tomu komplexní plán může zahrnovat tisíce úkolů a zdrojů, rozpočtů, čítajících milióny korun. Většina těchto projektů sdílí některé komponenty.
Vždy však můžeme říci, že projekt nebo také plánování je pohledem na budoucnost. Oprostíme-li se od technického žargonu, je projekt předpisem (vzorem, modelem, šablonou), který nás má přenést ze stavu, ve kterém se nacházíme "dnes", do stavu ve kterém se chceme nacházet "zítra".

Týká se části nebo celého životního cyklu stavby – sled fází:
1) Předinvestiční fáze
– studie podnikatelských příležitostí
- technicko-ekonomická studie projektu („feasibility study“) / studie proveditelnosti (analýza trhu, marketingová strategie, výběr materiálů, technologií…, analýza rizik, finanční analýza – financování, efektivnost) je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek vlastně popisuje investiční záměr. Jejím účelem je vyhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost a smysluplnost daného investičního projektu a poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí.

Formulace projektu jeho cílů, zákaldních charakteristik
obsah:– marketingová strategie
- velikost firmy a umístění
- technologie výroby
- dopady na živ. prostředí
- finančně-ekonomická část - nákldy projektu, výnosy a náklady provozu, propočty ukazatelů ekonomické efektivnosti
2) Investiční fáze
– vyjednávání a uzavírání kontraktů
- zpracování projektové dokumentace výstavby a předvýrobní marketing
- výcvik pracovníků
3) Provozní fáze
– zahájení provozu
- obnova složek projektu
- rozšíření projektu
- restrukturalizace (revitalizace) projektu"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce je množství nákresů, rozsah čistého textu činí cca 25 stran.
Rozsah jednotlivých otázek je cca 4 až 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24303
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse