Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Management veřejného sektoru IV

Management veřejného sektoru IV

Kategorie: Management, Veřejná ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje tři přehledně strukturované a informačně obsáhlé otázky z managementu veřejného sektoru. První otázka vymezuje daně, provádí jejich rozdělení a sleduje vývoj daňové teorie. Druhý okruh se zabývá veřejnými statky, jejich distribucí, efektivností poskytování a odvozuje také poptávkovou funkci po veřejných statcích. Poslední, nejrozsáhleji zpracovaná otázka, se věnuje efektivnosti daní. Přibližuje zde druhy daňových nákladů a probírá problematiku nadměrného daňového břemena nebo daňového dopadu.

Obsah

1.
Základy daňové teorie
1.1.
Definice daní
1.2.
Funkce daní
1.3.
Daňové principy
1.4.
Historie daňových teorií
1.4.1.
Klasická ekonomie
1.4.2.
Keynesiánská teorie zdanění
1.4.3.
Neokonzervativismus
1.5.
Současný stav daňové teorie
2.
Veřejné statky
2.1.
Definice a dělení veřejných statků
2.2.
Nástroje pro omezení spotřeby
2.2.1.
Dávkový systém
2.2.2.
Mechanismus čekání
2.3.
Podmínka efektivnosti pro poskytování veřejných statků
2.4.
Odvození poptávkové funkce po veřejných statcích
2.5.
Alternativní model odvození poptávkové funkce po veřejných statcích
2.6.
Alternativní modely veřejné spotřeby
2.6.1.
Lindhalův model
2.6.2.
Model skutečných preferencí
3.
Efektivnost daní
3.1.
Úvod
3.2.
Administrativní náklady
3.2.1.
Administrativní náklady přímé
3.2.2.
Administrativní náklady nepřímé
3.3.
Nadměrné daňové břemeno
3.4.
Důchodový a substituční efekt daně
3.5.
Velikost nadměrného daňového břemene
3.5.1.
NDB a elasticita nabídky
3.5.2.
NDB a elasticita poptávky
3.5.3.
NDB a velikost daně
3.5.4.
NDB při různých daních
3.5.5.
Vliv selektivní spotřební daně na užitek spotřebitele
3.5.6.
Vliv důchodové daně na užitek spotřebitele
3.5.7.
Důchodová daň versus selektivní spotřební daň
3.6.
Distorzní účinky daní přímých
3.7.
Daňový dopad
3.7.1.
Daňové dopady
3.7.2.
Daňový přesun na konkurenčních trzích
3.7.3.
Elasticita poptávky a přesun daně
3.7.3.1.
Neelastická poptávka
3.7.3.2.
Absolutně elastická poptávka
3.7.4.
Elasticita nabídky a přesun daně
3.7.4.1.
Neelastická nabídka
3.7.4.2.
Absolutně elastická nabídka
3.7.5.
Daňový dopad na trhu práce
3.7.6.
Daňový přesun a dopad v monopolním prostředí
3.7.6.1.
Specifická spotřební daň v monopolu
3.7.6.1.1.
Lineární poptávka
3.7.6.1.2.
Jednotková poptávka
3.7.6.1.3.
Zachování obratu
3.7.7.
Faktory ovlivňující daňový přesun a dopad

Úryvek

"12A) ZÁKLADY DAŇOVÉ TEORIE
(Definice daní, funkce daní (alokační, redistribuční, stabilizační, stimulační), daňové principy (efektivnost, pozitivní vliv na ekonomické chování subjektů, spravedlnost, správné působení na makroekonomické agregáty, právní perfektnost a průhlednost), historie daňových teorií (klasická ekonomie – A. Smith – kánony, daňový pluralismus, keynesiánská teorie zdanění – M. Keynes, neokonzervativmus – A. Laffer a jeho křivka, současná daňová teorie – J. Stiglitz.)

Definice daní
Daně představují jeden druh příjmů veřejných rozpočtů (státních, municipálních, nebo v některých zemích rozpočtů vyšších stupňů územní samosprávy a také veřejných fondů). Příjmy veřejných rozpočtů můžeme rozdělit na:
• daně,
• poplatky,
• půjčky.

Daň představuje transfer finančních prostředků od soukromého k veřejnému sektoru.

Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje v časových intervalech (např. každoroční placení daně z příjmů), nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností (např. při každém převodu nemovitosti).
Neúčelovostí daně se rozumí skutečnost, že konkrétní daň v určité výši nemá financovat konkrétní vládní projekt, nýbrž že se stane součástí celkových příjmů veřejného rozpočtu, z něhož se budou financovat různé veřejné potřeby.
Neekvivalentnost pro poplatníka znamená, že nemá nárok na protihodnotu ve výši odpovídající jeho platbě.

Z ekonomického hlediska patří mezi daně i cla, neboť se jedná o povinnou neúčelovou platbu do státního rozpočtu, placenou při přechodu zboží nebo služby přes státní hranici. V současnosti se prakticky setkáváme pouze se cly dovozními, jejichž účel je ochranářský, sloužící k omezení dovozu určitých zboží nebo služeb do země, nebo k cenovému zvýhodnění domácí produkce.
Pokud je platba daňového charakteru uložena jednorázově, nazývá se dávkou. Jako příklad můžeme uvést dávky z majetku a z přírůstku na majetku, uložené po první světové válce v ČSR na válečné zisky a majetky.

Funkce daní
Úloha zdanění vyplývá z hlavních ekonomických funkcí veřejného sektoru. Jsou to:
• funkce alokační – uplatňuje se tehdy, když trh projevuje neefektivnost v alokaci zdrojů. Příčiny tržního selhání jsou: existence veřejných statků, statků pod ochranou, externalit a nedokonalá konkurence;
• funkce redistribuční – je důležitá proto, že lidé nepovažují rozdělení důchodů a bohatství vzniklých fungováním trhu za spravedlivé. Veřejné finance (daně) mají za úkol přesunout část důchodů a bohatství směrem od bohatších jedinců k chudším;
• funkce stabilizační – znamená zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice v zájmu zajištění dostatečné zaměstnanosti a cenové stability. O této roli fiskální politiky se vede mnoho sporů. Odpůrci tvrdí, že snaha po stabilizaci je právě tou příčinou, která vyvolává nestabilitu. Je však nesporné, že fiskální (daňový) systém je schopen ovlivňovat agregátní národohospodářské ukazatele – ať už je jeho důsledek jakýkoliv.

Za nejdůležitější funkci daní se v literatuře o daních často označuje tzv. fiskální funkce. Rozumí se jí získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů, z nichž jsou pak financovány veřejné výdaje. Fiskální funkce je historicky nejstarší (panovník musel od poddaných získávat prostředky k financování potřeb dvora a státu) a je obsažena ve všech třech výše uvedených funkcích. U funkce alokační jde o získání prostředků na financování oblastí trhem podceněných, u funkce redistribuční jde o získání financí pro chudé (odkud odjinud než od bohatých). Při plnění stabilizační funkce reguluje vláda výši daňových příjmů podle hospodářského cyklu.
Význam daní jakožto příjmů veřejných rozpočtů vyjadřuje jejich podíl na celkových příjmech, který v ČR dosahuje více než 90%.

Daňové principy (zásady)
Od dob Adama Smithe se na požadavcích kladených na dobrý daňový systém a na jednotlivé daně mnoho nezměnilo. Základní požadavky vyjádřené ve slavných „daňových kánonech“ (spravedlnost, efektivnost, právní perfektnost a průhlednost), jsou uznávány dodnes a současní autoři se liší spíše v podrobnostech rozpracování jednotlivých bodů než v názorech na body samotné. Výsledkem je pak soustava požadavků většího či menšího rozsahu."

Poznámka

Otázky jsou zpracovány v rozsahu 8 až 20 stran. Součástí práce jsou grafy a tabulka, rozsah čistého textu činí cca 26 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25221
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse