Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Management: vybrané problémy

Management: vybrané problémy

Kategorie: Management, Podnikatelský záměr

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 9 otázek ke státní zkoušce srozumitelným způsobem vysvětluje vybranou problematiku z oblasti managementu. Jednotlivé otázky se zabývají prvky, styly či zásadami řízení, využitím informačních technologií ve firmě, komunikací či kontrolou. Zpracovány jsou rovněž úlohy, struktura, obsah a postup tvorby podnikatelského plánu a nechybí informace o projektovém řízení, managementu rizika a firemní identitě.

Obsah

1.
Řízení
1.1.
Vymezení, fáze, typy
1.2.
Personální řízení
1.3.
Manažerův styl řízení
1.4.
Hlavní význam vůdcovství v řízení
1.5.
Faktory vlivu manažera
1.6.
Prvky vůdcovství
1.7.
Znaky dobré vize, řízení sdílenou vizí
1.8.
Koučování
1.9.
Významnost naléhavosti problémů
2.
Informační systémy
2.1.
Informace, manažerské myšlení
2.2.
Informační strategie firmy, IT ve firmě
2.3.
Informační systém a nároky na něj
2.4.
Informační strategie, výdaj na IT, užitek IT
2.5.
Informační technologie, kvalita IT ve firmě
2.6.
IS/IT, vliv na konkurenceschopnost
2.7.
Implementace a její řízení
2.8.
Řízení zdrojů IT
2.9.
Kritéria pro IT
2.10.
Faktory úspěchu
2.11.
Lidský aspekt efektivnosti IT
2.12.
Ukazatele přínosu IT, výdaje na IT
2.13.
Digitální ekonomika
2.14.
Intelektuální kapitál, PQM, e-learning
3.
Komunikace
3.1.
Vymezení
3.2.
Komunikační proces
3.3.
Základní pravidla komunikace
3.3.1.
Postavení sdělujícího
3.3.2.
Postavení příjemce
3.3.3.
Naslouchání
3.4.
Vnitřní komunikační systémy
3.4.1.
Základní pravidla pro komunikace uvnitř organizace
3.4.2.
Ústní komunikace
3.4.3.
Neverbální komunikace
3.4.4.
Písemná komunikace
3.4.5.
Analýza příjemce
3.4.6.
Vytváření pozitivního obrazu o firmě
3.4.7.
Komunikační kanály
3.4.7.1.
Oficiální komunikace
3.4.7.2.
Neoficiální komunikace
3.5.
Vnější komunikační systémy
3.6.
Úroveň komunikace
3.7.
Nedostatky v komunikaci
4.
Kontrola
4.1.
Vymezení
4.2.
Fáze
4.3.
Členění kontrolních procesů
4.4.
Hodnotící kritéria
4.5.
Typy kontroly
4.6.
Operativní kontrola
4.7.
Význam a chyby kontroly
4.8.
Provádění kontrol
4.9.
Doporučení pro kontrolní činnost
4.10.
Prevence
4.11.
Subjekt a četnost kontrol
4.12.
Zásady formování vnitřního kontrolního systému, chyby při něm
5.
Podnikatelský plán
5.1.
Úlohy
5.2.
Obsah a struktura
6.
Zásady tvorby podnikatelského plánu
6.1.
Předinvestiční fáze
6.2.
Investiční fáze
6.3.
Provozní fáze
6.4.
Zpracovatelský tým
6.5.
Technologicko-ekonomické studie
6.6.
Analýza trhu
6.7.
Strategie a kritéria
6.8.
Finanční analýza a kritéria hodnocení
6.8.1.
Rentabilita kapitálu
6.8.2.
Doba úhrady
6.8.3.
Kritéria pracující s časem a další
6.9.
Zdroje financování projektu
7.
Management rizika
7.1.
Křivka pravděpodobnosti
7.2.
Náhlé, plíživé riziko
7.3.
Příčiny nesolventnosti
7.4.
Teorie rizika
7.5.
Jistota, politika rizika
7.6.
Nástroje politiky rizika
7.7.
Srovnání větších a menších podniků
8.
Projektové řízení
8.1.
Vymezení
8.2.
Projekt
8.3.
Metodologie projektového řízení
8.4.
Výhody lepšího řízení projektů
8.5.
Zásady úspěšných projektů
8.6.
5 základních elementů působí na projektový management
8.7.
Projektový manažer
8.8.
Manažer činnosti
8.9.
Manažer zdrojů
8.10.
Stavební zákon
9.
Firemní identita a její hlavní prvky
9.1.
Identita, její prvky a složky
9.2.
Vnitropodniková komunikace a její analýza
9.3.
Image firmy
9.4.
Asistentka
9.5.
Vizitky

Úryvek

". Řízení
• komunikativní proces, zaměřený na cílené ovlivňování pracovníků dané produkční jednotky – podniku
systém řízení podniku se dá rozložit do následujících dimenzi:
• procesní
• hierarchická
• strukturální
• personální
O procesní dimenzi
• se dá hovořit tehdy, jestliže se řízení podniku dá rozložit do sledu jednání nebo komplexů jednání
• hierarchická dimenze: rozhodnutí o detailech jsou podřízena rozhodnutím rámcovým

V rámci procesní dimenze řízení podniku se rozlišují fáze, které se cyklicky vracejí. Jedná se v hrubém členění – tyto fáze:
• příprava rozhodnutí (plánování a organizování)
• zajištění rozhodnutí (materiálním a lidským činitelem)
• prosazení rozhodnutí (vlastní rozhodovací a koordinační činnost)
• kontrola plnění rozhodnutí

V rámci hierarchické dimenze se obvykle rozhoduje mezi:
• strategickým
• taktickým
• operativním řízením
Nejvyšší zásady pro řízení podniku, jsou přičítány strategické úrovni. V realitě se tyto nejvyšší zásady nacházejí někdy ve statutech, stanovách, písemně zaznamenaném obrazu podniku nebo ve filozofii podniku.

Strategické řízení se oproti jiným úrovním řízení vyznačuje:
• vztahem k podniku jako celku
• největším časovým dosahem (dlouhodobostí)
• nejvyšším stupně abstrakce
Vztahy mezi strategickými cíli jednání a jejich determinantami nesmějí být viděny jednoduše kauzálně jedním směrem, neboť jsou charakterizovány vzájemnou závislostí, hledání strategií je kreativním procesem
v rámci taktického řízení se strategické cíle obsahově konkretizují a rozkládají se do většího počtu taktických plánů s kratším dosahem
operativní řízení se vztahuje k uskutečňování střednědobých taktických dílčích plánů v každodenním životě podniku.

Při uspořádání strukturální dimenze řízení podniku (organizace) jde o zvolení stupně regulace, nebo proorganizovanosti pracovních procesů. Vysoký stupeň regulace je účelný jenom u opakujících se jednání mezi relativně stabilními podmínkami jednání. Nízký stupeň regulace zlepšuje oproti tomu přizpůsobivost nečekaným situacím.

Personální dimenze
• zahrnuje spektrum různých forem vztahů mezi lidmi jakožto účastníky organizace ve vzrůstající míře ale i dynamický aspekt rozvoje personálního potenciálu podávajícího výkon a jeho iterativní koordinace se strategickými marketingovými cíli
• řízení spolupracovníků vyžaduje jak nastavení výhybek na strategické úrovni, tak i konkrétní chování v každodenním životě podniku
• řízení podniku je takto prezentováno jako systém, v němž se za účelem zachování systémové efektivity jednotlivých dimenzí by tyto měly být mezi sebou co nejlépe koordinovány
• má v celém systému řízení nejdůležitější postavení
můžeme rozlišovat dvě kategorie personálního řízení:
• strukturální personální řízení, do kterého přednostně zařazujeme: utváření mzdových systémů a jejich aplikaci a utváření (organizace, plánování, vybavení) pracovišť a práce
• interakční personální řízení, které se zabývá problematikou vzájemného působení osob nebo skupin"

Poznámka

Orientační body textu jsou značeny barevně.
Součástí práce je schéma, kopie textu a tabulka a rozsahu cca 1 strany.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu 2 až 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24366
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse