Manažerská ekonomika

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se obsáhle a přehledně zabývá těmito okruhy managementu: účetní výkazy firmy a konsolidace výkazů za finanční skupinu, zásady a metody zobrazení majetku, jeho zdrojů, aktiv, zdrojů krytí, nákladů a hospodářských výnosů v účetnictví, výchozí principy firemního finančního managementu, majetková a kapitálová struktura podniku, náklady na kapitál, externí a interní zdroje financování (krátkodobé a dlouhodobé, leasing), podniková investiční činnost, oceňování podniku a cíle a obsahové úkoly firemního finančního managementu.

Obsah

1.
Účetní výkazy firmy a konsolidace výkazů za finanční skupinu
1.1
Druhy účetních výkazů
1.2
Způsob a postupy sestavení účetních výkazů
1.3
Konsolidace
2.
Aktiva podniku a jejich zobrazování v účetnictví
2.1
Oběžná aktiva
2.2
Stálá aktiva
2.3
Druhy dlouhodobého nehmotného majetku (DNM)
2.3.1
Oceňování DNM
2.4
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
2.4.1
Druhy DHM
2.4.2
Oceňování DHM
2.5
Dlouhodobý finanční majetek
3.
Zdroje krytí majetku podniku a jejich evidence v účetnictví
3.1
Dělení závazků
3.2
Vlastní a cizí zdroje
3.3
Nepeněžitý vklad
3.4
Zisk
3.5
Rezervy
3.6
Dlouhodobé závazky a úvěry
4.
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek podniku v účetním zobrazení
4.1
Charakteristické znaky časového rozlišení
4.2
Zásady pro účtování nákladů a výnosů
4.3
Jednotlivé nákladové a výnosové skupiny
4.4
Účetní uzávěrka
4.5
Zjištění výsledku hospodaření v účetnictví
4.6
Rozdělení a užití výsledku hospodaření
5.
Zásady a metody zobrazení majetku a jeho zdrojů v účetnictví
5.1
Bilanční princip
5.2
Účet
5.3
Význam dokladů
5.4
Kontrola
6.
Výchozí principy firemního finančního managementu
6.1
Cash flow
6.2
Riziko
6.3
Čistá současná hodnota
6.4
Optimalizace kapitálové struktury
6.5
Peněžní toky
6.6
Efektivnost kapitálových trhů
6.7
Plánování a analýza finančních údajů
7.
Majetková struktura podniku
7.1
Bilance
7.2
Pohledávky za upsané vlastní jmění
7.3
Stálý majetek (aktiva)
7.4
Oběžný majetek (aktiva)
7.5
Ostatní majetek (aktiva)
7.6
Faktory ovlivňující majetkovou strukturu
8.
Kapitálová struktura podniku
8.1
Podnikový kapitál
8.2
Rozvaha
8.3
Zadluženost
8.4
Finanční struktura
8.5
Optimální míra zadluženosti
9.
Náklady na kapitál
9.1
Explicitní náklady
9.2
Implicitní náklady
9.3
Přírůstkové náklady
9.4
Utopené náklady
9.5
Náklady kapitálu
9.6
Náklady na pořízení jednotlivých druhů kapitálu
9.7
Daňový štít
9.8
Finanční páka
9.9
Faktory působící na rozhodování o míře zadluženosti
9.10
Náklady akciového kapitálu, získaného upisováním kmenových akcií
9.11
Náklady nerozděleného zisku
9.12
Jiné přístupy ke stanovení nákladů kmenového kapitálu
9.13
Odvození nákladů u společností, které nevyplácení dividendy z kmenových akcií
9.14
Náklad finanční tísně
9.15
Průměrné náklady kapitálu
10.
Externí a interní zdroje financování
10.1
Interní zdroje
10.2
Odpisy
10.3
Metody odepisování
10.4
Nerozdělený zisk
10.5
Samofinancování
10.6
Akcie
10.7
Obligace
10.8
Dlouhodobé úvěry
10.9
Finanční leasing
11.
Krátkodobé finanční plánování
12.
Dlouhodobé finanční plánování
12.1
Principy finančního plánování
12.2
Analýza finanční situace
12.3
Prognóza trhu
12.4
Plán prodeje
12.5
Plán tržeb
12.6
Plán peněžních toků
12.7
Plánová rozvaha
12.8
Plánová výsledovka
12.9
Investiční výpočty
12.10
Rozpočet investičních výdajů
12.11
Plán peněžních toků na základě investičních projektů
12.12
Rozpočet dlouhodobého externího financování
12.13
Hodnocení finančního plánu podle výnosnosti
13.
Podniková investiční činnost
13.1
Kategorie podnikových investic dle finanční náročnosti a investičního rizika
13.2
Význam investic pro podnik
13.3
Druhy investičních aktiv podniku
13.4
Odhad budoucích peněžních příjmů z investice
13.5
Stanovení rizika investice
13.6
Elementární pravidla pro finanční investice
13.7
Měření výnosu z finančních investic
13.8
Rizika finančního investování
13.9
Hlavní metody měření rizika
14.
Oceňování podniku
14.1
Důvody pro oceňování podniku
14.2
Metody oceňování podniku
14.3
Účetní oceňovací postupy
14.4
Goodwill
14.5
Tržní hodnota podniku na základě srovnání
15.
Cíle a obsahové úkoly firemního finančního managementu
15.1
Finanční řízení
15.2
Finanční management
15.3
Dominantní úloha financí a finančního řízení
15.4
Krátkodobé cíle
15.5
Finančně manažerská skupina
15.6
Další úkoly finančního řízení podniku
16.
Zdroje krátkodobého financování firem
16.1
Cíle financování oběžného majetku
16.2
Obchodní úvěr
16.3
Krátkodobé bankovní úvěry
16.4
Využití směnek
16.5
Operativní (=provozní) leasing
16.6
Ostatní zdroje financování
17.
Leasingové financování
17.1
Druhy leasingu
17.2
Výhody leasingu
17.3
Nevýhody leasingu

Úryvek

“ KONSOLIDACE
Konsolidovaná účetní závěrka je relativně novým prvkem účetnictví a chápání její funkce prochází postupným vývojem od koncepce „doplňkové informace pro akcionáře mateřského podniku“ ke koncepci „ekonomické jednotky“.

Chápání funkce konsolidované účetní závěrky prošlo určitými peripetiemi, které více či méně ovlivnily celou řadu postupů a řešení uplatněných při jejím sestavení. V zásadě lze tento postupný vývoj rozlišit jako tři koncepce účelu konsolidované účetní závěrky:
1. vlastnická koncepce – informace pouze akcionářům mateřského podniku, nevykazuje žádné info o menšinových podílech ostatních akcionářů
2. koncepce ekonomické jednotky – nezávislý soubor účetních výkazů určeny k uspokojování informačních potřeb všech účastníků skupiny
3. koncepce mateřského podniku – spojení obou předchozích konsolidací. Samostatně právní podniky, ale skupinu chápe v širším smyslu, než jen akcionáře mateřského podniku

Podmínky pro sestavení konsolidované závěrky

Direktiva v čl.1 obsahuje 6 definic vztahu mateřského podniku k dceřinnému podniku, které vymezují skupinu pro účely konsolidace. 4 z nich jsou povinné a dvě volitelné. Proto může být definice skupiny v právní úpravě členských států různá, v závislosti na tom, která definice byla vzata jako základ.
Podnik má status dceřiného podniku, a musí být proto součástí konsolidace, když mateřský podnik:
• má v něm většinu hlasovacích práv akcionářů, nebo
• je akcionářem podniku a právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu tohoto podniku, nebo
• má právo rozhodujícího vlivu na podnik, jehož je akcionářem, nebo
• je akcionářem podniku a kontroluje sám, jresp. Ve shodě s dohodou s ostatními akcionáři většinu hlasovacích práv v tomto podniku

Zbývající dvě volitelné definice zahrnují vztahy:
• podnik, v němž mateřských podnik má podílovou účast (tj. dlouhodobě vlastní 20 a více% kapitálu) a vykonává v něm skutečně rozhodující vliv nebo oba jsou pod jednotným vedením mateřského podniku nebo
• podnik, v němž mateřský podnik tim, že je akcionářem tohoto podniku a s využitím svého hlasovacího práva jmenoval většinu členů správního, řídícího či dozorčího orgánu tohoto podniku v předchozím a běžném finančním roce až do doby přípravy konsolidované závěrky.

Metody konsolidace

Při sestavování konsolidované účetní závěrky za konsolidační celek se využívají tyto konsolidační metody
1. plná – plnou metodou se rozumí začlenění jednotlivých složek rozvahy a výkazu ZaZ dceřiných společností v plné výši, vyloučení účetních případů mezi podniky konsolidovaného celku, které vyjadřují vzájemné vztahy, vykázání případného konsolidačního rozdílu a jeho odpis, rozdělení vlastního kapitálu dceřiných podniků a výsledku hospodaření na podíl připadající mateřskému podniku a podíl menšinových držitelů, vyloučení podílových CP a vkladů, jejichž emitentem je dceřiný podnik a vlastního kapitálu dceřiného podniku, které s váže k vylučovaným CP a vkladům
2. ekvivalenční - při zahrnutí přidruženého podniku do konsolidované účetní závěrky s použije ekvivalenční metoda
3. poměrná – při zahrnutí společného podniku do konsolidované účetní závěrky se použije poměrná metoda konsolidace"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11511
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse