Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Manažerské účetnictví a controlling ke zkoušce

Manažerské účetnictví a controlling ke zkoušce

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Ostrava - Slezská Ostrava

Charakteristika: Práce obsahuje vypracování odpovědí na 55 otázek ke zkoušce z manažerského účetnictví a controllingu, jejichž přehled je uveden v obsahu níže. Jednotlivé otázky jsou zpracovány v rozsahu několika hesel až cca 0,5 strany a týkají se mnoha aspektů účetnictví a controllingu.

Obsah

1.
Jaké jsou zásady pro vedení finančního účetnictví?
2.
Co je předmětem daňového účetnictví?
3.
Co je manažerské a nákladové účetnictví?
4.
Jaké jsou rozdíly mezi finančním a daňovým účetnictvím?
5.
Jak manažerské účetnictví využívá a doplňuje finanční účetnictví?
6.
Které zásady manažerského účetnictví jsou v rozporu s finančním účetnictvím?
7.
Co jsou kalkulační úroky?
8.
Co je kalkulační nájemné?
9.
Co jsou kalkulační odpisy a kalkulační rizika?
10.
Co jsou oportunitní náklady?
11.
Jaký je vztah manažerského účetnictví a controllingu?
12.
Co je to controlling a jaké má funkce?
13.
Co řeší strategický controlling?
14.
Strategický controlling má za úkol zabezpečit trvalé zajištění existence podniku
15.
Co řeší projektový controlling?
16.
Co řeší výrobní controlling?
17.
Co řeší investiční controlling?
18.
Co řeší personální controlling?
19.
Co řeší controlling nákupu?
20.
Co řeší controlling prodeje?
21.
Co řeší finanční controlling?
22.
V čem spočívá role controllera?
23.
Jaké jsou požadavky na top manažera ze strany vlastníků, zákazníků a zaměstnanců?
24.
Jaké druhy plánů rozeznáváme z časového hlediska?
25.
Co by mělo předcházet strategickému plánu?
26.
Co definuje mise?
27.
Co definuje vize?
28.
Co řeší strategický plán a na jaké časové období se definuje?
29.
Vyjmenujte hlavní druhy a podnikových ročních plánů v chronologickém sledu?
30.
Co je obsahem jednotlivých druhů podnikových ročních plánů?
31.
Co je obsahem plánu prodeje ve výrobní společnosti a z jakých podkladů vychází?
32.
Co je obsahem plánu výroby ve výrobní společnosti a z jakých podkladů vychází?
33.
Na základě jakých podkladů se sestavují jednotlivé druhy podnikových plánů?
34.
Co řeší operativní plánování?
35.
Co je náplní forecastingu a jak probíhá?
36.
Jaká základní členění nákladů rozeznáváme?
37.
Možnosti výpočtu plánu jednotlivých nákladů za výrobní společnost
38.
Možnosti definování plánu režijních nákladů
39.
K čemu slouží metoda ABC a jaký problém řeší?
40.
Co je to cost driver a k čemu slouží?
41.
Co je to SWOT analýza a k čemu slouží?
42.
Nakreslete bod zvratu a vysvětlete jeho význam
43.
Definujte typový kalkulační vzorec?
44.
Co je to kalkulační jednice, kalkulační položka, kalkulační množství?
45.
Jaké druhy kalkulací rozeznáváme?
46.
Jaký je u kalkulací postup výpočtu přímých a nepřímých kalkulačních položek?
47.
Co je to rozpočet a jak se sestavuje?
48.
Co je to pružný rozpočet variabilních nákladů a jak se vypočítává?
49.
Co je to analýza odchylek v controllingu a na základě jakých druhů odchylek se provádí?
50.
Co je odchylka vlivu objemu výroby (výkonů)?
51.
Jak se vypočítává odchylka vlivu cen?
52.
Jak se vypočítává odchylka vlivu měrných spotřeb?
53.
Co je odchylka vlivu skladby?
54.
Co je to alokace nákladů?
55.
Co je Balanced Scorecard a k čemu slouží?

Úryvek

"Kontrolní otázky pro zápočty a zkoušky – N2KP

1. Jaké jsou zásady pro vedení finančního účetnictví? – definováno platnou českou legislativou, proces přibližování k mezinárodním standardům. Zákon o účetnictví, Účetní vyhlášky a předpisy ČR, účetní standardy. Nadnárodní podniky – IAS, IFRS, USGAAP. Sleduje info za podnik jako celek. Určeno pro externí uživatele (daňové orgány, banky)
Finanční účetnictví slouží pro finanční řízení firmy. Tomuto požadavku se přizpůsobuje struktura klíčových výkazů: rozvahy a výsledovky, cash flow.
 Rozvaha je statický výkaz – přehled stavu majetku a zdrojů jeho financování k určitému dni.
 Výsledovka je dynamický výkaz – náklady, výnosy a zisk za určité období.
 Cash-Flow dynamický výkaz, příjmy a výdaje v jednotlivých časových úsecích (dnech týdnech, měsících apod.)

2. Co je předmětem daňového účetnictví? – řízeno legislativními normami, daně přímé: Zákon o dani z příjmu F a P osob , daně majetkové: dědická a darovací, z nemovitosti, z převodu nemovitosti, silniční daň x daně nepřímé: DPH, spotřební,
Třídí veškeré náklady na daňově uznatelné a daňově neuznatelné
Všechny výnosy považuje za daňově uznatelné, pokud není doloženo jejich zdanění.

Z finančního účetnictví vychází daňové účetnictví, které podle daňových předpisů třídí veškeré náklady na:
 daňově uznatelné (tj. náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů)
 daňově neuznatelné (pokuty, penále, náklady na „repre“, vyplacené podíly na zisku apod.).
Podobně je tomu i u výnosů, kde platí zásada, že všechny výnosy jsou zdanitelné s výjimkou těch, u kterých lze doložit, že byly zdaněny již při jejich vzniku.


3. Co je manažerské a nákladové účetnictví? Manažerské účetnictví: není řízeno legislativou ani předpisy, není standardizováno – každá firma má tvořeno pro své potřeby – podléhá potřebám managementu a jeho obsah je definován jako controllingový model klíčovými top manažery. Manažerské účetnictví dává analytický pohled na podnik v okamžiku řešení rozhodovací úlohy, orientace na budoucí vývoj

Nákladové účetnictví – součást manažerského, zaměřeno na tvorbu nákladů již vzniklých, jejich analýzu, čerpá infa z účetnictví k řízení procesu o kterém již bylo rozhodnuto.

Nákladové (provozní) účetnictví (jde až na analytické účty – až do detailů středisek)
 tvoří soustava analytických účtů, které slouží především vnitropodnikovému řízení.
 je úzce spojeno s kalkulacemi, rozpočty, hmotnou stránkou hospodářských procesů, kontrolní činností atd.
 je zaměřeno buď na výnosy, nebo na střediska, v poslední době i na procesy. Tradiční nákladové účetnictví postupně přerostlo v manažerské účetnictví.

4. Jaké jsou rozdíly mezi finančním a daňovým účetnictvím? Finanční účetnictví vychází z pravidel účtování - věrný obraz o hospodaření X daňové účetnictví – ze zákonných předpisů. Jde o úpravu finančního účet.dle platné legislativy vedoucí ke správnému výpočtu a odvodu daní.

Finanční účetnictví
 sleduje informace za podnik jako celek
 je určeno především pro externí uživatele (např. daňové orgány, banky).
 je upravováno závaznými normami (je standardizováno), zákon o účetnictví, účtové osnovy a postupy pro různé typy účetních jednotek.

Daňové účetnictví
 Z finančního účetnictví vychází daňové účetnictví,
 které podle daňových předpisů třídí veškeré náklady na daňově uznatelné (tj. náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů) a daňově neuznatelné (pokuty, penále, náklady na „repre“, vyplacené podíly na zisku apod.). Podobně je tomu i u výnosů, kde platí zásada, že všechny výnosy jsou zdanitelné s výjimkou těch, u kterých lze doložit, že byly zdaněny již při jejich vzniku.

Odpisy v daňovém 4 roky ve finančním 6 let (delší dobu – kvůli bance, když chci úvěr, potřebuji lepší výsledek hospodaření).


5. Jak manažerské účetnictví využívá a doplňuje finanční účetnictví? Finanční účetnictví je sestavováno na základě předpisů daného státu – pro nadnárodní firmy pak není možné vycházet jen z účetnictví, manažerské účetnictví čerpá infa z finančního a ty jsou doplňována o další infa na základě kterých může dojít k porovnávání vytýčených cílů a plánování budoucích i na mezinárodní úrovni.
Manažerské účetnictví
 Slouží bezprostředně pro efektivní řízení podniku a jeho vnitropodnikových útvarů (středisek).
 Využívá údajů finančního i nákladového účetnictví, kalkulací, operativní evidence, statistiky, používá statistických, matematických aj. metod a postupů.
 Jeho předmětem jsou nejen náklady, ale i výnosy, někdy i cash flow.
 Zajišťuje možnost soustavné kontroly v rámci controllingu a poskytuje podklady pro manažerské rozhodování. Je součástí manažerského informačního systému.

Finanční účetnictví
 Ve finančním účetnictví se náklady vymezují jako úbytek ekonomického prospěchu, který se projevuje poklesem aktiv nebo přírůstkem dluhů a který v hodnoceném období vede ke snížení vlastního kapitálu (jiným způsobem, než je výběr kapitálu vlastníky).

Naopak manažerské účetnictví neřeší daňovou „uznatelnost“ a „neuznatelnost“ nákladů, ale je řešena účelnost a hospodárnost vynakládaných nákladů.

Manažerské účetnictví je nadstavbou finančního účetnictví a je zaměřeno na sběr a poskytování interních, zejména finančních a doplňkových kvantitativních informací, které jsou nad rámec finančního účetnictví a jsou využity pro controlling.
6. Které zásady manažerského účetnictví nejsou v rozporu s finančním účetnictvím?????
7. Které zásady manažerského účetnictví jsou v rozporu s finančním účetnictvím? Účtování kalkulačních úroků, nájemného, odpisů
8. Co jsou kalkulační úroky? – úroky plynoucí z využití vlastního kapitálu (co bych získala investicí místo do podnikání do státních dluhopisů)
Kalkulační úroky se definují ve výši, která odpovídá reálným úrokům získaných půjčením vlastních peněz s obdobným rizikem
9. Co je kalkulační nájemné? – z vlastních využívaných prostor vypočtené tržní nájemné, které bych dostala v případě jeho pronájmu někomu jinému
Kalkulační nájemné se definuje ve výši, která odpovídá tržního hodnotě nájmu daných prostorů a ploch."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26512
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse