Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Marketing a management - vypracované okruhy k bakalářským zkouškám

Marketing a management - vypracované okruhy k bakalářským zkouškám


Kategorie: Management, Marketing

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. Pobočka Praha, Praha 5

Charakteristika: Tato práce obsahuje 20 podrobně vypracovaných otázek k bakalářským zkouškám na hotelové škole. Charakterizují základní problematiku nejen z oblasti managementu a personalistiky, ale také z marketingu.

Obsah

1.
Pojetí managementu, jeho úrovně, prostředí managementu
1.1.
Management – významy a různé interpretace
1.2.
Historie managementu
1.3.
Japonský přístup
1.4.
Úrovně manažerského řízení
1.5.
Prostředí managementu
1.6.
Management a podnikání
2.
Profil manažera, obecné principy jeho práce, manažerské kompetence a jejich specifika
2.1.
Postavení manažera v organizaci
2.2.
Profil manažera
2.3.
Základní kompetence
2.4.
Styl manažerské práce
2.5.
Manažerské funkce
2.6.
Úrovně řízení
2.7.
Sebeřízení a řízení času
3.
Soudobá úloha a význam managementu lidských zdrojů
3.1.
Historie personalistiky
3.2.
Personální politika
4.
Plánování, postup při sestavování plánů, členění plánů
4.1.
Plánování jako manažerská funkce
4.2.
Podstata plánování – charakteristika
4.3.
Postup tvorby plánů
4.4.
Členění plánů
5.
Žádoucí manažerské motivační přístupy k pracovníkům, jejich kombinace
5.1.
Řízení implementace
5.2.
Motivování
5.3.
Motivační koncepce
5.4.
Maslowova teorie
5.5.
Herzbergova teorie dvou faktorů
5.6.
McGregorova teorie X A Y
5.7.
Model očekávání (Victor Broom)
5.8.
Teorie ekvity (Stay Adams)
5.9.
Teorie potřeb (David Mc Clelland)
5.10.
Vůdcovství
5.11.
Nežádoucí motivace
5.12.
Vedení a řízení
5.13.
Systémový přístup vedení
5.14.
Ovlivňování
5.15.
Řízení podle cílů MBO (management by objectives)
6.
Rozhodování – významná manažerská aktivita
6.1.
Rozhodovací procesy
6.2.
Stránky rozhodování
6.3.
Struktura rozhodovacích problémů
6.4.
Druhy rozhodnutí
6.5.
Rozhodovací problémy
6.6.
Rozhodování za rizika a nejistoty
7.
Kontrola – určitá forma zpětné vazby
7.1.
Fáze a druhy kontrol
7.2.
Průběh kontroly
7.3.
Vnější kontrola
7.4.
Vnitřní kontrolní systém
7.5.
Kritické kontrolní body
7.6.
Formy kontroly
7.7.
Hlavní principy celosvětového managementu v oblasti kontroly
7.8.
Porovnávání zásad v oblasti kontroly
8.
Personální marketing – možnosti jeho uplatnění v organizaci
8.1.
Vyhledávání a získávání
8.2.
Výběr
8.3.
Přijetí pracovníka
8.4.
Vzdělávání zaměstnanců
8.5.
Systém vytváření personálních záloh
9.
Vnitrofiremní komunikace
9.1.
Charakteristika a cíle
9.2.
Bariéry
9.3.
Osobní prezentace
10.
Identita organizace, její kultura, etika managementu
10.1.
Složky identity organizace (schéma)
10.2.
Kultura organizace
10.3.
Etika v managementu
11.
Podstata a cíle marketingu
11.1.
Úkol marketingu
11.2.
Marketingová koncepce
11.3.
Druhy marketingové koncepce
12.
Úloha marketingu v podniku
12.1.
Proces marketingového řízení
12.2.
Realizace
12.3.
Kontrola
12.4.
Marketingový audit
13.
Podstata a význam marketingové analýzy
13.1.
Analýza SWOT
13.2.
Analýza vnějšího prostředí hotelu
13.3.
Marketingový audit
13.4.
Analýza konkurenčních hotelů (podniků)
13.5.
Potřeby a požadavky hostů
13.6.
Segmentace trhu
13.7.
Zaujetí pozice na trhu
13.8.
Portfolio
14.
Kupní rozhodovací proces spotřebitele
14.1.
Analýza kupního chování spotřebitele
14.2.
Proces nákupního rozhodování
14.3.
Proces nákupního rozhodování
15.
Proces marketingového výzkumu
15.1.
Marketingový informační systém (MIS)
15.2.
Postup při řešení problémů
15.2.1.
Definovat problém
15.2.2.
Analýza situace a určení zdrojů informací
15.2.3.
Sběr informací
15.2.4.
Analýza údajů
15.2.5.
Závěrečná zpráva
15.3.
Základní metody pro získávání informací pro marketingový výzkum
16.
Produkt – definice produktu
16.1.
Komplexní výrobek
16.2.
Životní cyklus výrobku
16.3.
Proces vzniku produktu
16.4.
Specifické vlastnosti služeb
17.
Distribuční cesty
17.1.
Druhy distribuce
17.2.
Maloobchod
17.2.1.
Atmosféra v prodejně
17.2.2.
Maloobchod realizovaný bez prodejních prostor
17.3.
Velkoobchod
17.4.
Rezervační systémy
18.
Cena a její význam v marketingu
18.1.
Ceny
18.2.
Cíle firmy při stanovení ceny
18.3.
Tržní cenová politika
19.
Marketingová komunikace a její úloha v podniku
19.1.
Fáze marketingové komunikace
19.2.
Strategie propagace
19.3.
Charakteristika základních nástrojů komunikačního mixu
19.3.1.
Reklama
19.3.2.
Osobní prodej
19.3.3.
Podpora prodeje
19.3.4.
Práce s veřejností
20.
Marketingový mix a jeho význam z hlediska firmy
20.1.
Marketingový mix
20.1.1.
Výrobek (product)
20.1.2.
Cena (price)
20.1.3.
Cesty prodeje (place)
20.1.4.
Stimulování prodeje (promotion)
20.2.
Rozšířený marketingový mix v oblasti služeb a charakteristika jeho jednotlivých prvků

Úryvek

"5) Potřeby a požadavky hostů

Aby hotel mohl plně uspokojovat potřeby a požadavky svých současných i potenciálních hostů, musí především znát odpověď na následující otázky:

 Odkud přicházejí naši hosté?
 Jaká je příčina návštěvy cílového místa (obchodní, turistická zajímavost apod.)?
 Jak přicestovali? Jakým dopravním prostředkem?
 Kdo je naše konkurence v cílovém místě a kdo jsou její hosté?
 Kde se nachází taková koncentrace lidí, kteří jsou dost daleko od svého domova, aby se na noc vrátili domů, ale nenacházejí se dál od našeho hotelu než jeden den cesty autem?
 Existuje na trhu potřeba ohledně ubytovacích služeb, která ještě nebyla uspokojena?
 Jaká je koncentrace lidí v okolí? Kdy a kde se stravují a proč?
 Jaké dopravní tepny využívají lidé, kteří cestují přes nebo kolem cílového místa? Kam jdou? Odkud přicházejí? Kdy cestují přes cílové místo? Kdy se budou vracet?

- úspěšnost hotelu na trhu závisí na schopnosti analyzovat chování i změny v potřebách a požadavcích jak současných, tak i potenciálních hostů
- je třeba zjistit, jak hosté reagují na různé marketingové stimuly, které může hotel použít

Chování hostů ovlivňují:
- vnější faktory (ekonomické, politické, kulturní, technologické a ekologické, marketingové podněty hotelu a jejich osobní charakteristiky

Nákupní chování hostů ovlivňují:
- jejich charakteristiky - kulturní (vliv kulturního prostředí, ve kterém host vyrostl
a ve kterém se nachází v současnosti)
- společenské (příslušnost k určité skupině, a to primární nebo
sekundární, postavení v rodině, role a postavení hosta
ve společnosti)
- osobní (věk, studium, povolání, životní styl, ekonomická situace
hosta, osobnost a osobní image hosta)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 130 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpáno z mnoha zdrojů, např.: http://www.miras.cz/seminarky/management-profil-manazera.php; http://www.miras.cz/seminarky/management-rozhodovani.php; http://www.seminarky.cz/Marketing-hotelovych-sluzeb-Hotel-a-restaurace-U-Dupala-bakalarska-prace-3217; http://www.seminarky.cz/Marketingovy-vyzkum-jako-proces-1308.
Okruhy ke státní bakalářské zkoušce - Vysoká škola hotelová v Praze, obor Hotelnictví.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15411
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse