Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketing - přednášky

Marketing - přednášky

Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bodově zpracované přednášky z marketingu se zabývají trhem, definují makroprostředí i mezoprostředí a podrobně se zaobírají marketingovým informačním systémem. Dále se věnují segmentaci, jejímu významu i typům, charakterizují jednotlivé složky marketingového mixu a také marketingové strategie. Definují cenu a její strategie, všímají si distribuce, výhod i nevýhod distribučních kanálů a poté se pozornost zaměřuje na marketingovou komunikaci. Konec práce obsahuje informace z oblasti tvorby marketingového mixu.

Obsah

1.
Trh jako východisko marketingu
1.1.
Historie trhu
1.2.
Charakteristiky moderního trhu
1.3.
Marketing
2.
Marketing jako funkce
2.1.
Makroprostředí
2.2.
Mezoprostředí – konkrétní trh
2.3.
Zákazník
2.4.
Dodavatel
2.5.
Konkurence
2.6.
Distributoři
2.7.
Veřejnost
3.
Marketingový informační systém (MIS)
3.1.
Proč budovat MIS?
3.2.
Definice
3.3.
Tvorba
3.4.
Zdroje dat
3.5.
Výhody a nevýhody primárních informací
3.6.
Výhody a nevýhody sekundárních informací
3.7.
Interní zdroje informací
3.8.
Externí zdroje informací
3.9.
Marketingový výzkum
3.10.
Plán výzkumu
3.11.
Metody marketingového výzkumu
3.12.
Výběr vzorku
4.
Segmentace
4.1.
Význam segmentace
4.2.
Podmínka segmentace
4.3.
Podstata výzkumu pro potřeby segmentace
4.4.
Meziskupinové odlišnosti
4.5.
Typy segmentace
4.6.
Postup při tvorbě segmentačních studií
4.7.
Segmentační kritéria
5.
Marketingový mix
5.1.
Jak se marketingový mix používá
5.2.
Definice produktu
5.3.
Funkce produktu
5.4.
Klasifikace produktu
5.5.
Teorie totálního výrobku
5.6.
Jádro produktu
5.7.
Kvalita
5.8.
Design produktu
5.9.
Značka
5.10.
Obal výrobku
5.11.
Styl
5.12.
Image
5.13.
Produktová politika, produktové analýzy a strategie
5.14.
Produktové strategie
5.15.
Cyklus tržní životnosti výrobku
5.16.
Marketingové strategie v etapě zavádění produktu
5.17.
Marketingové strategie v etapě růstu
5.18.
Marketingové strategie v etapě zralosti
5.19.
Marketingové strategie v etapě poklesu
5.20.
Shrnutí a kritika koncepce PLC
5.21.
Vývoj nového produktu
6.
Cena
6.1.
Definice ceny
6.2.
Cena jako vyjádření hodnoty
6.3.
Cena z pohledu marketingu
6.4.
Cenový mix
6.5.
Cenová politika firmy
6.6.
Proces stanovení ceny (komplexní přístup
6.7.
Marketingové cíle v oblasti cen
6.8.
Volba cenové strategie
6.9.
Základní cenová strategie
6.10.
Strategie vztahu ceny kvality
6.11.
Strategie cenového soutěžení
6.12.
Strategie cenové dynamiky
6.13.
Strategie cenové diferenciace
6.14.
Analýza nákladů, poptávky a konkurence
6.15.
Analýza poptávky
6.16.
Cenová elasticita
6.17.
Křížová elasticita
6.18.
Příjmová elasticita
6.19.
Stanovení prvotní výše ceny
6.20.
Dialogový přístup k tvorbě ceny
6.21.
Nákladové metody tvorby cen
6.22.
Tržní metody tvorby cen
6.23.
Přizpůsobování ceny podmínkám trhu
6.24.
Cenová kontrola
6.25.
Cenové změny a reakce na ně
7.
Distribuce jako prvek marketingového mixu
7.1.
Distribuce
7.2.
Způsoby distribuce
7.3.
4 hlavní distribuční kanály
7.4.
Úrovně distribučních cest
7.5.
Další možnosti distribuce
7.6.
Přímý vs. nepřímý distribuční kanál - aplikace
7.7.
Přímý distribuční kanál – výhody a nevýhody
7.8.
Nepřímý distribuční kanál – výhody a nevýhody
7.9.
Procesy v distribuci
7.10.
Fyzická distribuce
7.11.
Hlavní funkce mezičlánků (velkoobchod a maloobchod)
7.12.
Velkoobchod
7.13.
Maloobchod
7.14.
Třídění maloobchodů
7.15.
Merchandising
7.16.
Distribuční strategie
7.17.
Konkretizace cílů distribuce
7.18.
Motivace a hodnocení členů distribučních kanálů
7.19.
Distribuční politika
7.20.
Konflikty v distribuci
7.21.
Distribuční systémy
8.
Marketingová komunikace
8.1.
Cíle marketingové komunikace
8.2.
Proces marketingové komunikace
8.3.
Zpráva-model AIDA
8.4.
Podniková komunikace
8.5.
Nástroje komunikačního mixu
8.6.
Marketingový komunikační mix B2C vs. B2B trh
8.7.
Reklama
8.8.
Podpora prodeje
8.9.
Public relations (PR)
8.10.
Osobní prodej
8.11.
Běžné prostředky marketingové komunikace
8.12.
Přímý marketing
9.
Marketingová komunikace strategie a řízení
9.1.
Proces tvorby komunikační strategie
9.2.
Proces tvorby reklamního sdělení
10.
Strategie tvorby marketingového mixu
10.1.
Východiska pro tvorbu marketingového mixu
10.2.
Marketingový řídící proces
10.3.
Etapa plánování
10.4.
Marketingové strategie
10.5.
Realizační etapa
10.6.
Kontrolní etapa

Úryvek

"Distributoři
- obchodníci, přepravci, logistické firmy
Veřejnost
- média, finanční veřejnost, odborná veřejnost (laboratoře, výzkumné ústavy), laická veřejnost, zájmové svazy a sdružení, vnitřní veřejnost, zaměstnanci, místní orgány,

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS)
- Doře řídit firmu znamená dobře řídit její budoucnost, pro dobré řízení budoucnosti je třeba mít dobré informace.
Proč budovat MIS?
- globalizace marketingu – např. firma Nike
- zvyšující se nároky zákazníků
- přechod od cenové k necenové konkurenci
Definice MISu
- MIS zahrnuje pracovníky, zařízení a metody pro sběr, třídění, analýzy, vyhodnocování a distribuování potřebných a přesných informací pro rozhodování marketingových managerů.

Tvorba MISu
- inventura informačních potřeb
- někdy zbytečně vyžadujeme příliš mnoho informaci, někdy naopak požadujeme informace nedostatečně
- stanovení zdroje informací a způsobu jejich získání
- vnitřní informační systém – informace o minulém vývoji, usuzujeme na trendy; informace uvnitř podniku, informace, které již byly shromážděny a vztahují se k minulému období
- marketingový zpravodajský systém – informace o očekávaném vývoji v marketingovém okolí, monitorujeme veškeré informace, které se vztahují k naší problematice
- marketingový výzkum – systematický sběr, analýzy a vyhodnocování informací odpovídajících konkrétní marketingové situaci, před kterou organizace stojí.
- předávání informací
Zdroje dat
- sekundární informace – jednou jsme je již získali, a podle toho se dělí na vnější a vnitřní
- vnější informace – vnější prostředí podniku
- vnitřní informace – vnitřní prostředí podniku
- primární informace – takové, které získáváme poprvé a jediný způsob jakým je dokážeme získat je marketingový výzkum
Výhody a nevýhody primárních informaci
- jsou aktuální přesné, relevantní
- časově a finančně náročné
Výhody a nevýhody sekundárních informací
- dostupné, levné
- zastaralé, zkreslené
Interní zdroje informací"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách, klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny. Obsahuje tabulky a schémata, rozsah čistého textu je cca 47 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21117
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse