Marketing - přehled

Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracování stručného přehledu tématu marketing. Autor uvádí, že materiál je vhodný pro střední školu nebo první ročník studia na VŠ.

Obsah

1.
Historie vývoje marketingu
2.
Význam marketingu
3.
Obsah marketingu
4.
Prostředí marketingu
5.
Organizace marketingu v podniku
a) Vlivy vnitřní
b) Vlivy vnější
6.
Marketingový výzkum
a) Zjišťování údajů
b) Sekundární údaje
c) Externí údaje
d) Pozorování
e) Průzkum
f) Experiment
7.
Marketingové strategické plánování
a) Cíle organizace Předmět podnikání Určení strategie Alokace zdrojů
b) SWOT
c) Analýza síly a slabosti firmy
d) Předmět podnikání
e) Portfolio analýza
f) Portfolio firmy můžeme znázornit v matici, ve které můžeme předmět podnikání firmy
g) Analýza BCG
h) Analýza GE
8.
Faktory určující atraktivitu podnikání
a) Určení strategie
b) Oblast výroby
c) Alokace zdrojů
d) Strategická podnikatelská jednotka
9.
Trh a cílený marketing
a) Pojem trhu a jeho členění
b) Segmentace trhu
c) Tržní zacílení
d) Tržní umístěníÍ
10.
Výrobek a jeho životní cyklus
a) Výrobek a jeho charakteristika
b) Spotřební zboží
c) Kapitálové statky
d) Výrobní sortiment
e) Značka výrobku
f) Obal
g) Služby
h) Vývoj výrobku
i) Výběr
j) Podnikatelská analýza
k) Rozvoj výrobku
l) Testování na trhu
m) Komercializace
n) Životní cyklus výrobku
o) Uvedení výrobku
p) Fáze růstu
q) Zralost výrobku
r) Fáze úpadku
s) Odchylky v životním cyklu výrobku

Úryvek

"Alokace zdrojů

Alokace, tedy rozdělení zdrojů je závěrečnou fází strat. plánování. Zdroji rozumíme především finanční prostředky. Většinou firma nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky a proto se v této fázi zabývá dvěma základními otázkami:
• Jak a odkud finanční prostředky získá (vlastní či cizí zdroje)
• Jak prostředky přerozdělí v souladu se zvolenou strategií na roz¬voj předmětu svého podnikání
První otázka týkající se naplánování a zajištění finančních zdrojů je problémem finančního managementu. Podkladem rozhodování ve druhém případě jsou především tyto kritéria:
1. velikost investic do příslušného předmětu podnikání,
2. návratnost vložených prostředku,
3. velikost rizika

Jestliže firma nemá finanční prostředky musí přehodnotit své cíle.

Strategická podnikatelská jednotka
U větších a velkých firem, u kterých existuje široká škála podnika¬telských aktivit, dochází k rozdělení a delegování pravomoci a odpo¬vědnosti při strategickém plánování na nižší stupně. Ty také organi¬začně lépe vyjadřují předmět podnikání organizace. Stupně můžeme na¬zvat strategickými podnikatelskými jednotkami (strategic business unit – SBU). Určení jednotky není jednoduché. Může jí být divize, výrobková linie uvnitř této divize nebo jednotlivé výrobky. Obecně ji můžeme definovat jako část firmy, která má své vlastí cíle, vlastí stratg. plánování a samostatně provádí mark. operace. Je za¬měřena na určitý trh a má rozhodovací volnost zejména v těchto ob¬lastech:
• co bude vyrábět
• jak bude výrobky distribuovat
• kdy se budou uskutečňovat rozhodnutí jejího vedení
• ve výběru svých dodavatelů
Při rozhodování o alokaci zdrojů půjde zejména o problém nejvyššího managementu firmy (korporativního vedení). Na základě analýz roz¬hodne o atraktivnosti jednotlivých strat. jednotek o tom, kolik pro¬středků každé jednotce přidělí, tedy rozhodne v jaké výši budou fi¬nancovány. Strategické plánování činnosti SBU probíhá tak, že jed¬notky mají velkou pravomoc, ale také odpovědnost ve stanovení vlast¬ních cílů, volby vlastního portfolia a strategie. Volba však vychází z korporativního strateg. plánování, stejně jako alokace zdrojů mezi jednot. divizemi a SBU probíhá na základě korporativní strategie a rozhodnutí vedení společnosti. Někdy také dochází k změnám které nás nutí vytvořit novou strategii (rušení duty free shopů). Musíme hle¬dat nové cílové trhy a změnit charakter a vybave¬nost obchodů.

Trh a cílený marketing

Trh je mechanismem, který je schopen koordinovat a řídit složité ekonomické vztahy a procesy probíhající ve společnosti.

Pojem trhu a jeho členění
Trh je tvořen těmito subjekty:
 Domácnosti, které vystupují na trhu zboží a služeb jako kupu¬jící. Na druhé straně i jako prodávající. Domácnosti jako vlast¬níci výrobních faktorů (práce, půdy a kapitálu) je prodávají podnikům a za získané peněžní důchody nakupují výrobky a služby potřebné pro uspokojení svých potřeb.
 Podniky jsou subjekty, které vyrábí zboží za účelem prodeje. Vy¬stupují na trhu jako prodávající i kupující. Cílem je dosažení zisku.
 Stát vstupuje na trh jako specifický subjekt. Cílem je ovlivňo¬vání trhu. Může jej uskutečňovat jako prodávající (státní pod¬niky) i jako kupující (státní zakázky).
Podle množství druhů zboží, které na trhu sledujeme, rozlišujeme trh dílčí a agregátní. Dílčí trh se týká jediného druhu zboží (trh auto¬mobilů). Adregátní je trhem veškerého zboží.
Z hlediska územního i věcného rozlišujeme trh místní, který je cha¬rakterizován nabídkou místních, krajových tradičních produktů. Po¬stupným prohlubováním dělby práce vzniká trh národní a specializací nejen v rámci republiky vzniká trh mezinárodní nebo světový.
Podle toho, co je předmětem koupě a prodeje, členíme trh na:
 Trh výrobků a služeb (trh produktů);
 Trh práce, půdy a kapitálu (trh výrobních faktorů);
 Trh peněz (související s trhem kapitálu).

V market. chápání je trh souhrnem všech skutečných a potenciálních kupujících. Velikost trhu potom závisí na počtu kupujících, kteří musí splňovat tři podmínky. Mají zájem o určité zboží, mají peníze a mají možnosti si výrobek koupit."

Poznámka

Práce má několik nedostatků ve struktuře textu. Jeho členění je chvílemi nejasné, viz. poněkud zmatený obsah. Práce je doplněna i o několik nákresů.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6605
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse