Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Marketing - vypracované okruhy

Marketing - vypracované okruhy

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletní přehled oblasti marketingu, který je vhodný jako maturitní otázky nebo studijní materiál. Mimo základních definic marketingu se text věnuje i marketingovému mixu nebo poptávce s nabídkou. Ale opominuty nejsou ani žádné další důležité oblasti marketingu. V některých částech práce se text zaměřuje více na cestvní ruch.

Obsah

1.
Význam marketingu
2.
Definice
3.
Podnikatelské koncepce
3.1
Výrobní koncepce
3.2
Výrobková koncepce
3.3
Prodejní koncepce
3.4
Marketingová koncepce
3.5
Sociální koncepce
3.6
Společenská koncepce
4.
Marketingová krátkozrakost
4.1
Vývoj marketingu
4.2
Etapy vývoje marketingu
5.
Marketingové strategie
5.1
Strategie minimálních nákladů
5.2
Strategie diferenciace produktu
5.3
Strategie tržní orientace
5.4
Strategie konsolidační a růstová
6.
Swot analýza
6.1
Vnitřní prostředí
6.2
Vnější prostředí
6.3
Marketingové mikroprostředí
6.4
Marketingové makroprostředí
6.5
U SWOT analýzy vyjmenujeme
7.
Marketingový mix
7.1
Analýza portfolia – strategická
7.2
Analýza firmy General Electric (GE)
7.3
Výpočet atraktivnosti trhu
7.4
Výpočet konkurenčního prostředí
7.5
Výpočet atraktivnosti trhu
7.6
Výpočet konkurenčního prostředí
7.7
Příklad: SWOT analýza – HYPERNOVA
7.7.1
Silné stránky
7.7.2
Výhody silných stránek
7.7.3
Opatření k posílení silných stránek
7.7.4
Slabé stránky
7.7.5
Nevýhody slabých stránek
7.7.6
Opatření k odstranění slabých stránek
7.7.7
Příležitosti (vnější prostředí)
7.7.8
Možnost využití příležitostí
7.7.9
Hrozby
7.7.10
Možnosti zamezit hrozbám
7.7.11
Opatření ke snížení hrozeb
8.
Marketingový výzkum
8.1
Výzkum musí být
8.2
Požadavky na informace z výzkumu
8.3
Vnitřní marketingový výzkum
8,4 Vnější marketingový výzkum
8.5
Primární marketingový výzkum
8.6
Sekundární marketingový výzkum
8.7
Základní marketingový výzkum
8.8
Aplikovaný marketingový výzkum
8.9
Kvalitativní marketingový výzkum
8.10
Kvalitativní marketingový výzkum
8.11
Organizace marketingového výzkumu
8.12
Základní metody marketingového výzkumu
9.
Produkt
9.1
Charakteristika
9.2
Komplexní výrobek
9.3
Členění výrobků
9.4
Proces inovace výrobků
9.5
Vývoj nových produktů
9.6
Postup vývoje nových produktů
9.7
Etapa realizace
9.8
Druhy nových výrobků
9.9
Výrobková koncepce
9.10
Životní cyklus produktu
9.11
Fáze životního cyklu
9.12
Služba jako produkt
9.13
Diverzifikace služeb
9.14
Strategie zavádění výrobků na trh
9.15
Užitek ochranné známky
10.
Životní cyklus spotřebitele
10.1
Poptávka po produktech se liší podle
11.
Segmentace trhu
11.1
Kritéria trhu
11.2
Výhody segmentace trhu
11.3
Hlediska segmentace
11.4
Segmentace v cestovním ruchu
11.4.1
Strategie jednoho cílového trhu
11.4.2
Koncentrovaná marketingová strategie
11.4.3
Totální marketingová strategie
11.4.4
Nerozlišované marketingové strategie
11.4.5
Podle geografického hlediska
11.4.6
Demografická segmentace
11.4.7
Psychografická segmentace
11.4.8
Chování zákazníků
12.
Marketingová komunikace
12.1
Komunikace
12.2
Zpětná vazba
12.3
Prvky komunikačního procesu
12.4
Služby procesu marketingové komunikace
13.
Komunikační mix
13.1
Hodnocení komunikace
13.2
Model marketingové komunikace AIDA
13.3
Základní strategie marketingové komunikace
14.
Reklama
14.1
Základní požadavky kodexu pro reklamu
14.2
Formy reklamy
14.3
Výhody reklamy
14.4
Nevýhody reklamy
14.5
Vnější reklamní prostředky
15.
Podpora prodeje v CR
15.1
Práce s veřejností (Public relations)
15.2
Krizové scénáře
16.
Komunikační prostředky
16.1
Komunikace verbální
16.2
Komunikace neverbální
16.3
Osobní prodej
16.4
Výhody
16.5
Přímý marketing
16.6
Základní znaky přímého marketingu
16.7
Cílová skupina a její reakce
16.8
Komunikační politika v oblasti CR
17.
Cena
17.1
Funkce ceny
17.2
Rozvážná cena
17.3
Marketingové pojetí ceny
17.4
Cenová politika firmy
17.5
Marketingové pojetí ceny
17.6
Cenová politika firmy
17.7
Metody cenové tvorby
17.8
Faktory ovlivňující cenu
17.9
Cenové změny
18.
Marketingová distribuce
18.1
Distribuční strategie
18.2
Distribuční kanály
18.3
Distribuce v CR
18.4
Sdružení manažerů v CR
18.5
Organizátoři zájezdů za odměnu = incentivní turistika
18.6
Organizátoři konferencí, meetingů a kongresů
19.
Velkoobchod – VO
19.1
Úkoly:
19.2
Typy velkoobchodních organizací
20.
Maloobchod – MO
20.1
Druhy maloobchodních organizací
20.2
Přednosti a nevýhody maloobchodu
20.3
Maloobchod bez prodejních prostor
21.
Tržní mechanismus
21.1
Trh
21.2
Typy trhů
21.3
Zásahy státu do tržního hospodářství
21.4
Zvláštnosti trhu služeb
21.5
Koloběh výrobních činitelů
21.6
Rozbor nabídky
21.6.1
Faktory ovlivňující Na
21.6.2
Na na trhu výrobních faktorů
21.6.3
Trendy na straně Na v CR
21.7
Rozbor poptávky
21.7.1
Faktory ovlivňující Po
21.7.2
Cenová elasticita a pružnost Po
21.7.3
Vlivy působící na vývoj Po v CR
21.8
Faktory ovlivňující chování spotřebitele
21.9
Charakteristika spotřebitele
21.9.1
Proces nákupního chování (vyplývá z činitelů)
21.9.2
Způsoby odlišení produktu
22.
Motivační marketingová teorie
22.1
Herzbergova „dvoufaktorová“ teorie
22.2
Mc Gregorova teorie „teorie XY“
22.3
Charakteristika služeb z hlediska marketingu
22.4
Rozšířený marketingový mix v CR
23.
Vnitřní a vnější prostředí firmy
23.1
Kontrolovatelné faktory
23.2
Podnik CR a vnější vztahy k ostatním subjektům
23.3
Analýza konkurence
23.4
Situační analýza podniku
23.5
Cílový trh
24.
Marketingové strategie podle typu poptávky
24.1
Konverzní strategie
24.2
Stimulující strategie
24.3
Rozvojová strategie
24.4
Remarketingová strategie
24.5
Udržovací strategie
24.6
Synchromarketingová strategie
24.7
Demarketingová strategie
24.8
Protipůsobící strategie
25.
Specifika marketingu služeb

Úryvek

"Cenová politika firmy
snaha firmy udržet pozici na trhu (defenzivní x ofenzivní)
zaměřuje se na konkurenci
zabývá se:
rozhodování o investicích, o výrobcích a odbytových nákladech
odběrateli, odhadem bonity, koupě schopnosti odběratelů
metodami tvorby cen + hodnocení faktorů, které působí na cenu
posuzuje poptávku a nabídku a tzv. pružnost Po a Na, zda je Po a Na v rovnováze, jak vypadá v jiném státě
odhaduje se nasycenost trhu zbožím, službami – neustále sledovat odbyt
stanovit min. hranici, pod kterou by ceny neměly klesnout, tato hranice je stanovena stálými náklady
stanovení velikosti ztrát, které jsou ještě přijatelné, aby firma nezkrachovala
volba nejvhodnější metody tvorby cen

Metody cenové tvorby
1) Metoda založená na nákladech (nákladově orientovaná cena)
např. kalkulace Ná autokarového zájezdu (Ná přímé, nepřímé) + marže
výhoda: nenutí podnikatele ke snižování Ná
nevýhoda: u luxusního zboží, které by mohlo být cenově dražší než jsou Ná, podnikatel zde prodělává

2) Metoda založená na poptávce (poptávkově orientovaná cena)
vychází z odhadu objemu prodeje, odhadu Po, stoupání Po = stoupání ceny
vychází z prestiže, kterou zákazník přisuzuje výrobku
pokud se zákazníkovi výrobek líbí, je ochoten zaplatit více

3) Metoda založená na základě cen konkurence (konkurenčně orientovaná cena)
srovnávání, podobné ceny
tato upravená cena zpětně ovlivňuje Ná

4) Metoda stanovená na základě MAR cílů firmy
a) metoda přežití – firma, která má problémy s přebytkem výr. kapacity, velmi silná konkurence či zákazník náhle změnil své požadavky. Cílem je prodat – rychle snížit ceny, prodat za min. cenu, ale rychle! Firmě nejde o zisk, ale o udržení se.
b) maximalizace běžného zisku – firma zvýší ceny na max., chce prodat co nejdražší, nezajímá se o budoucnost. Buďto končí, nebo chce momentálně vydělat – krátkodobé.
c) maximalizace běž. příjmů – firmy, které mají hodně nepřímých Ná, Po po výrobcích je vysoká. Většina CK, protože Po po zájezdech je vysoká.
d) maximalizace obratu – vysoký obrat, snížení ceny, chce prodat hodně výrobků za nízké provoní Ná. Tam, kde je nízká kupní síla obyvatel.
e) maximální využití trhu – vyšší ceny za atraktivnější výrobky, které prozatím konkurence ještě nemá. Ceny snižovat, až se objeví konkurence.

5) Metoda stanovení cen na základě hodnoty vnímané zákazníkem
luxusní zboží, určitý segment zákazníků
lidé s vysokými příjmy, zboří dobře zabalené
firma musí vytipovat kolik zákazníků, jak vysoké ceny, kde prodávat, …

Stanovení cen u nových výrobků
Penetrační oceňování
vychází z nízké ceny výr.
získat vyšší tržní podíl
získat výhody nad konkurencí a snaha znesnadnit to konkurenci
snížení Ná a masová výroba
např. když je na trhu hodně podobných výr., všechny mají zhruba stejnou kvalitu, Po závisí na ceně. Pokud se dobře prodává – cena se pomalu zvyšuje

Sbírání smetany
vyšší vstupní cena – rychlá návratnost Ná
pouze pro skupinu prestižních zákazníků – mají dost peněz, ale chtějí stále něco nového

distribuční síť – čím více zprostředkovatelů, tím je výr. dražší. Ideál: výrobce – zákazník

ekonomické podmínky – výrobci – dochází k „předělávání kapitálu“ mezi jednotlivými výrobci, které se snaží vyrábět to, po čem je největší Po

Faktory ovlivňující cenu

VNITŘNÍ
1) Cíle firmy
nejčastějším cílem je dosažení zisku, dále dosažení max. obratu, udržení určitého počtu zákazníků, jméno firmy,…
2) Organizace cenové politiky
prováděno centralizovaně – cena peně stanovena, měnit pouze vedení firmy
decentralizovaně – prodejce může sám rozhodnout, komu cenu sníží
3) MAR mix
cena je vázána na všechny prvky mixu
4) Diferenciace výrobků
odlišení jinak stejných výrobků (balení, servis, forma prodeje)
5) Náklady

VNĚJŠÍ
1) Po po výrobcích
čím vyšší Po, tím může být vyšší cena. Důležitá je dostupnost výr., životní naléhavost potřeby, kupní síla
2) Konkurence
3) Distribuční síť
4) Ekonomické podmínky
5) Opatření centrálních orgánů
stanovení max. či min. ceny, mohou stanovit protimonopolní opatření
dumpingové ceny = stát může rozhodnout, že výr. se bude prodávat za dotované ceny státem"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10584
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse