Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Marketingový mix

Marketingový mix


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma z marketingu marketingový mix. Rozebírá výrobek, cenu, propagaci a distribuci.

Obsah

1.
Výrobek
2.
Cena
3.
Propagace
4.
Distribuce

Úryvek

"17. Marketingový mix

- Je jedním ze základních nástrojů marketingu, pomáhá nám rozčlenit na co se zaměřit při tvorbě marketingového plánu
- Prvky: - Výrobek
- Cena
- Propagace
- Distribuce

Výrobek

- Je to statek nebo služba, který se stává předmětem směny na trhu a je určen k uspokojení potřeb zákazníka
- Marketing chápe výrobek jako komplexní
- Komplexní výrobek je souhrn všech fyzických a psychologických vlastností výrobku, jejichž prostřednictvím dochází k uspokojení potřeb zákazníků
- Otázka 4 a 5

Cena

- Je výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodaný výrobek či službu
- Je to jediná část mark. mixu, která přináší podniku nějaký úžitek – tržby
- Určuje, co podnik ze své činnosti na trhu získá
- Množství zboží, které zákazníci kupují, závisí na jeho ceně
- Otázka 6Propagace

- Marketingovou komunikaci používá firma k přesvědčování, informování, nebo ovlivňování dnešních či budoucích zákazníků.
- Cílem marketingové komunikace je zvyšovat informovanost spotřebitelů o nabídce
- K uskutečnění cílů mark. komunikace, můžeme požít tyto formy stimulace: - Reklamu
- Podporu prodeje
- Publicitu
- Přímý marketing
- Osobní prodej


Distribuce

- Je souhrn všech činností, které zpřístupňují výrobky všem zákazníkům prostřednictvím distribučních kanálů
- Na začátku je výrobce a na konci zákazník
- Distribuce může být: - Přímá = Výrobek jde přímo od výrobce ke spotřebiteli
- Nepřímá = Mezi výrobce a spotřebitelem jsou mezičlánky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54247916c35f6.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Marketingovy_mix_1.10..doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse