Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky - účetnictví

Maturitní otázky - účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi podrobně, v rozsahu 3 až 4 stran na okruh, zabývá těmito maturitními otázkami:

Obsah

1.
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku
 jaké informace účetnictví sděluje
 co je předmětem účetnictví
 komu a k čemu informace získané z účetnictví slouží
 jaké druhy účetnictví se používají

2.
Právní úprava účetnictví v ČR
• kdo je povinen vést účetnictví
• jaké zásady se musí dodržovat při vedení účetnictví
• čem pojednává Zákon o účetnictví

3.
Rozvaha jako soupis majetku účetní jednotky
 jak je sledován majetek v účetnictví
 pojem Aktiva
 pojem Pasiva
 bilanční princip
 jak se projevují změny rozvahových stavů

4.
Rozpis rozvahy do účtů, účet a soustava účtů
 co se zachycuje na účtech a účet znázorněte
 jaké znáte druhy účtů
 podvojnost zápisů
 počáteční zůstatek, obraty stran, konečný zůstatek
 uzávěrka účtů
 soupisy účtů (účtové osnovy a účtové rozvrhy)

5.
Dokladovost a účetní knihy
 jak a kam se zachycují účetní případy
 jaké jsou náležitosti účetních dokladů
 značení a číslování dokladů
 jaké účetní knihy se používají při vedení účetnictví a jak se do nich zapisuje

6.
IM – účtování o pořízení
 jakým způsobem si účetní jednotka může pořídit majetek
 účetní případy spojené s pořízením majetku
 jaké účty slouží k evidenci majetku
 pojem pořizovací cena

7.
IM – účtování o odpisech a vyřazení
 co vyjadřují odpisy majetku
 účetní a daňové odpisy
 pojem oprávky
 pojem zůstatková cena
 jaké účetní případy se účtují při vyřazení majetku

8.
Oběžný majetek – zásoby a způsoby účtování o zásobách
 jaké znáte druhy zásob
 jaké jsou povolené způsoby účtování o zásobách
 jaké účetní případy se účtují při pořízení zásob materiálu a zboží – oběma způsoby

9.
Evidence zásob v účetní jednotce a jejich oceňování
 jak se oceňují zásoby při příjmu na sklad a při výdeji ze skladu
 jak se evidují zásoby v účetní jednotce
 jaké účetní případy se účtují při příjmu zásob na sklad a při výdeji ze skladu
 na základě jakých dokladů se účtuje o pohybu zásob

10.
Oběžný majetek – zásoby vlastní výroby
 co jsou to zásoby vlastní výroby
 oceňování zásob vlastní výroby
 jaké účetní případy je třeba zaúčtovat při převzetí těchto zásob na sklad a při jejich vyskladnění

11.
Kontrola stavu zásob. Zachycení výsledků kontroly v účetnictví
 Jaký význam má inventarizace zásob
 jaké účetní případy je třeba zaúčtovat při zjištění inventarizačních rozdílů – vysvětlete účtování oběma způsoby
 co jsou to nepřevzaté zásoby – jak se o nich účtuje
 co jsou to nevyfakturované dodávky – jak se o nich účtuje

12.
Oběžný majetek – peněžní prostředky a ceniny
 jak se oceňují peníze a ceniny
 jaké účetní případy je třeba zaúčtovat při příjmu a výdeji peněz do pokladny
 jak se účtují převody peněžních prostředků mezi pokladnou a bankovními účty
 jak se vede analytická evidence k peněžním prostředkům
 jaké účetní případy se účtují při nákupu cenin a při jejich spotřebě
 jak často se provádí inventarizace pokladny a jak se zaúčtují její výsledky

13.
Oběžný majetek - Krátkodobý finanční majetek
 na jakých účtech se účtuje o jednotlivých druzích krátkodobého finančního majetku
 jaké účetní případy je třeba zaúčtovat při pořizování krátkodobého finančního majetku
 jak se účtuje prodej a výnosy z prodeje krátkodobého finančního majetku

14.
Krátkodobé finanční zdroje
 k čemu účetní jednotka může použít tyto zdroje a jak je může získat
 jaké účetní případy se účtují při získání krátkodobého bankovního úvěru, splátky tohoto úvěru a úroky z úvěru
 jaké účetní případy jsou spojené s vydáním a prodejem krátkodobých dluhopisů
 jak se zaúčtují jiné krátkodobé výpomoci
 jak se majitelům emitovaných dluhopisů po lhůtě splatnosti proplácí jejich hodnota včetně úroků a daně z příjmů

15.
Zúčtovací vztahy - Pohledávky a závazky z obchodního styku
 co jsou to pohledávky, jak se účtuje jejich vznik
 jak se účtuje o poskytnutých provozních zálohách
 jaký den se považuje za den přijatého zdanitelného plnění
 jak vznikne závazek vůči dodavatelům
 jak se účtuje o přijatých zálohách
 jaký den se považuje za den uskutečněného zdanitelného plnění

16.
Účtování o směnkách a eskontním úvěru
 jak se účtuje uhrazení závazku vůči dodavatelům směnkou
 jak se zaúčtuje proplacení této směnky
 jak se zaúčtuje uhrazení pohledávky směnkou
 jaké účetní případy je nutné zaúčtovat je-li směnka předložena k eskontu a je-li poskytnut bankou eskontní úvěr

17.
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního zabezpečení
 jaké účetní případy se účtují na účtě Zaměstnanci
 jaké účetní případy se účtují na účtě Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
 kdy má účetní jednotka ostatní závazek vůči zaměstnancům a jak se o něm účtuje
 kdy má účetní jednotka pohledávku za zaměstnancem a jak se o ní účtuje

18.
Účtování daní a dotací
 jaké účetní případy se účtují na účtech Daň z příjmu
 jaké účetní případy se účtují na účtě Ostatní přímé daně
 jaká Daň z přidané hodnoty se účtuje ve prospěch účtu Daň z přidané hodnoty a jaká DPH se účtuje na vrub tohoto účtu
 jak se účtuje o spotřební dani, o dani silniční, o dani z nemovitosti a o dalších daních
 jaké účetní případy je třeba zaúčtovat v souvislosti se získáním dotací

19.
Pohledávky a závazky ke společníkům
 v jakých případech /uveďte příklady/ vzniká účetní jednotce pohledávka za společníky
 jak se o těchto pohledávkách účtuje, uveďte souvztažné účty
 jaké závazky má účetní jednotka vůči společníkům
 jak se účtuje vznik závazků vůči společníkům a jak jejich vyrovnání.

20.
Jiné pohledávky a závazky
 pojem odložená daňová pohledávka a závazek
 jak se vypočítá „odložená daň“ a jak se zaúčtuje
 uveďte příklady na použití účtů Jiné pohledávky a Jiné závazky
 vysvětlete pojem „opce“ a jak se o nich účtuje

21.
Dlouhodobé zdroje financování – Základní jmění
 jak se vytváří základní jmění podle jednotlivých právních forem společnosti
 jaké účetní případy je třeba zaúčtovat při vzniku společnosti, týkající se základního jmění
 jak se účtuje o navýšení a snížení základního jmění
 pojme emisní ážio
 v jakých případech se účtuje na účtě Ostatní kapitálové fondy

22.
Časové rozlišení nákladů a výnosů
 pojem náklad příštích období a jak se zaúčtují
 pojem výdaje příštích období a jak se zaúčtují
 pojem výnosy příštích období a jak se zaúčtují
 pojem příjmy příštích období a jak se zaúčtují

23.
Kurzové rozdíly a jejich účtování
 jak vznikne kurzový rozdíl u pohledávek a závazků během účetního období, jak se zaúčtuje
 jak se účtuje kurzový rozdíl u valutové pokladny
 jak se vyčíslí a zaúčtují kurzové rozdíly na konci účetního období
 převod kurzových rozdílů do dalšího účetního období

24.
Dohadné účty
 co je považováno za dohadnou položku aktivní
 kdy se o této položce účtuje, uveďte souvztažné účty
 co je považováno za dohadnou položku pasivní
 kdy se o této položce účtuje, uveďte souvztažné účty
 jak se zaúčtuje zrušení těchto položek

25.
Hospodářský výsledek
 jak se vyčíslí provozní hospodářský výsledek
 jak se vyčíslí hospodářský výsledek z finančních operací
 jak se vyčíslí hospodářský výsledek z běžné činnosti
 jak se vyčíslí hospodářský výsledek za účetní období a jak se zaúčtuje
 pojem hrubý účetní zisk

26.
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání
 jak se rozděluje účetní zisk podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem, zaúčtujte
 jak se rozděluje účetní zisk podle rozhodnutí orgánů účetní jednotky, zaúčtujte
 jak se vypořádá účetní ztráta podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem, zaúčtujte
 jak se vypořádá účetní ztráta podle pravidel stanovených rozhodnutím orgánů účetní
 jednotky

27.
Rezervy – jejich tvorba a čerpání
 význam rezerv, proč je účetní jednotka vytváří
 které právní předpisy upravují tvorbu a čerpání rezerv
 na kterých účtech se účtuje o rezervách a jaké jsou k nim souvztažné účty
 kdy dochází k čerpání rezerv, jak se toto čerpání zaúčtuje a jak je tím ovlivněn základ daně z příjmu

28.
Dlouhodobé závazky a úvěry
 který závazek je z účetního hlediska považován za dlouhodobý
 jaké účetní případy se účtují na účtě Bankovní úvěry
 jaké účetní případy se účtují na účtě Emitované dluhopisy
 jaké účetní případy se účtují na účtě Závazky z pronájmu
 jaké jiné dlouhodobé závazky se mohou v účetní jednotce vyskytnout a jak se účtujÍ

29.
Opravné položky – jejich tvorba a rušení
 kdy se vytvářejí opravné položky, z jakého důvodu se vytvářejí, k jakému majetku se vytvářejí
 jak se účtuje tvorba opravných položek
 jaké je třeba dodržet zásady při tvorbě opravných položek
 jak se účtuje zrušení, případně snížení opravných položek
 pojem opravná položka k nabytému majetku

30.
Úcetní záverka a uzáverka
• který právní predpis upravuje provádení úcetní záverky a uzáverky
• co tvorí úcetní záverku
• co tvorí úcetní uzáverku pri vedení jednoduchého úcetnictví
• co tvorí úcetní uzáverku pri vedení podvojného úcetnictví
• co je obsahem „prílohy“

31.
Účetnictví fyzických osob
 kdo může vést jednoduché účetnictví
 jaké účetní knihy se vedou podle Zákona o účetnictví při vedení jednoduchého účetnictví
 v čem spočívá účetní uzávěrka a závěrka v jednoduchém účetnictví
 jak se vypočítá základ daně z příjmu při vedení jednoduchého účetnictví

32.
Účetnictví pěnžních bank
 proč mají banky specifické účetnictví
 charakteristika účtové osnovy pro banky
 jaké účetní případy se účtují při vzájemném styku mezi bankami
 jak se účtují hotovostní operace bank
 účtování nákladů a výnosů v bankách

33.
Účetnictví pojišťoven
 proč mají pojišťovny specifické účetnictví
 charakteristika účtové osnovy pro pojišťovny
 jak se účtují případy typické pro pojišťovnu
 účtování nákladů a výnosů v pojišťovně
 v čem spočívá účetní závarka pojišťovny

34.
ÚČETNICTVÍ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ
 jak hospodaří rozpočtové organizace
 typická rozpočtová osnova
 jak se účtují náklady a výnosy

35.
ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
 jak hospodaří příspěvkové organizace
 jak účtují náklady a výnosy
 jak se provádí účetní uzávěrka

37.
Účtování v jednotlivých právních formách – akciová společnost
 jak se účtuje při založení akciové společnosti
 jak se účtuje zvýšení základního jmění akciové společnosti
 co je to emisní ážio a jak se o něm účtuje
 jak se účtuje rozdělování zisku akciové společnosti
 co tvoří účetní závěrku akciové společnosti

38.
Účtování v jednotlivých právních formách – společnost s ručením omezeným
 jak se účtují výdaje společnosti před jejím vznikem
 jak se vytváří základní jmění a jak se zaúčtuje
 jak se tyto výdaje zachytí v počáteční rozvaze
 jak se účtují mzdy společníků
 jaké účetní případy je třeba zaúčtovat při rozdělení zisku případně úhradě ztráty

39.
Účtování v jednotlivých právních formách - veřejná obchodní společnost
 jak se účtuje při založení této společnosti
 jak se účtují výdaje, které má společnost před svým vznikem
 jak se společníci mohou podílet svojí prací na činnosti společnosti a jak se zaúčtují zálohy na podíl na zisku
 v čem spočívá specifická úprava účtování daně z příjmu ve veřejné obchodní společnosti
 jak pohlíží na společníky této společnosti Zákon o daních z příjmu

40.
Účtování v jednotlivých právních formách - komanditní společnost
 jaké účetní případy se účtují při založení této právní firmy
 jak se komanditisté a komplementáři podílejí na činnosti společnosti
 jak se účtuje o mzdách společníků a o jejich podílech na zisku
 jak se účtuje při rozdělování hospodářského výsledku

Úryvek

"1. Účetnictví jako součást informační soustavy podniku

 jaké informace účetnictví sděluje
 co je předmětem účetnictví
 komu a k čemu informace získané z účetnictví slouží
 jaké druhy účetnictví se používají

Předmět účetnictví - v obecném pojetí je předmětem účetnictví hospodářská činnost účetní jednotky. K jejímu provozování jsou nezbytné určité prostředky představující majetek, který účetnictví sleduje z dvojího pohledu:
1. podle jeho konkrétní formy, složení, v účetnictví se tento
pohled nazývá AKTIVA
2. podle zdrojů, z nichž je financován, v účetnictví se tento
pohled nazývá PASIVA

Účetnictví vedeme aby obchodník, řemeslník nebo jiný podnikatel znal stav svého jmění. Aby věděl, z čeho se jeho jmění skládá, zda mu přibývá nebo ubývá (zda vydělal či prodělal), kolik má peněz v hotovosti apod.
Účetnictví vzniklo r. 1494, kdy bylo prvně souvisle sepsáno v knize (italského mnicha).

Účetnictví poskytuje informace pro:

 vlastníky ( podnikatelé, akcionáři, společníci)
 věřitele ( banka poskytla úvěr, firma)
 vládu (prostřednictvím daňových orgánů a statistiky)
 veřejnost ( jak je na tom firma, nákup cenných papírů)
 zákazníky ( zda se stát zákazníkem, či ne)
 konkurenční podniky (podle zákona musí podnik určité údaje vykázat - zveřejnit)
 zaměstnance firmy"

Poznámka

Maturitní otázky do účetnictví pro střední školy, nejlépe pro Obchodní akademii OA Polská 1543. Výborně zpracované - 40 otázek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7131
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse