Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z českého jazyka a literatury

Maturitní otázky z českého jazyka a literatury


Kategorie: Čeština, Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o komplet 24 maturitních otázek z českého jazyka - mluvnice a 25 maturitních otázek z literatury. Otázky zahrnují všechny obvyklá témata z gramatiky a také okruhy od nejstarší literatury po současnost. Poslední otázka je věnována spisovateli Egonu Hostovskému.

Obsah

Maturitní otázky z českého jazyka - mluvnice
1.
Jazyk a řeč, jazykověda, světové jazyky a jejich klasifikace
1.1
Jazyk a jazykové kmeny
2.
Slovanské jazyky a jejich členění
2.1
Příbuznost slovanských jazyků
2.2
Staroslověnština
3.
Vývoj českého jazyka
3.1
Vývoj až po novou češtinu
4.
Vývoj českého pravopisu
4.1
Naivní pravopis a diakritický pravopis
4.2
Bratrský a barokní pravopis
4.3
Obrozenecký a moderní pravopis
5.
Hláskosloví
5.1
Samohlásky a souhlásky
5.2
Ortografie a ortoepie
6.
Útvary národního jazyka
6.1
Obecná čeština
6.2
Nářečí
7.
Slohové rozvrstvení jazykových prostředků
7.1
Prostředky slohově neutrální
7.2
Prostředky slohově zabarvené
7.3
Neologismy a vulgarismy
8.
Slohové postupy a slohové útvary, funkční styly
9.
Přechodníky a jejich tvoření
9.1
Druhy přechodníků
10.
Trpný rod v češtině
10.1
Jazykový alibismus
11.
Obohacování slovní zásoby
11.1
Přejímání, přenášení a tvoření slov
12.
Synonyma, homonyma, antonyma, paronyma
13.
Slovotvorný a morfematický rozbor
13.1
Základové slovo a slovotvorný základ
14.
Nepravidelnosti větné stavby
15.
Věty jednočlenné a dvojčlenné
16.
Složitá souvětí - rozbor
17.
Aktuální členění věty
18.
Projevy mluvené a psané, veřejné a neveřejné, připravené a nepřipravené
19.
Syntaktické vztahy ve větě jednoduché, větné členy základní a rozvíjející
19.1
Základní větné členy
20.
Funkční styly - styl umělecký
21.
Souvětí souřadné a podřadné, jazykový rozbor
22.
Mluvnické kategorie sloves
23.
Druhy vedlejších vět a poměry mezi větami téže úrovně
24.
Mluvnické kategorie jmen
24.1
Jména podstatná, přídavná a zájmena
Maturitní otázky z české a světové literatury
1.
Starověká literatura
1.1
Antická
1.1.1
Řecká literatura a její dělení
1.1.2
Římská literatura a její dělení
1.2
Orientální literatura
1.2.1
Sumerská, akkadská, babylónská
1.2.2
Egyptská
1.2.3
Indická
1.2.4
Čínská
1.2.5
Perská
1.2.6
Hebrejská
1.2.7
Arabská
2.
Středověká evropská literatura
2.1
Orientální - LiPo, Tu Fu, Kálidása
2.2
Evropská
2.2.1
Francouzská - Alexandreida, Tristan a Izolda-
2.2.2
Anglická - Beowulf
2.2.3
Španělská -Píseň o Cidovi
2.2.4
Německá -Píseň o Nibelunzích
2.2.5
Ruská - Slovo o pluku Igorově
2.3
Staroslověnské písemnictví
2.3.1
Literatura staroslověnská
2.3.2
Období zápasu dvou kultur
2.3.3
Vítězství latiny a pronikání češtiny
2.3.4
Rozvoj česky psané literatury
3.
Středověká evropská literatura, česká literatura období středověku
3.1
Hrdinské eposy
3.2
Dvorská lyrika
3.3
Rytířské eposy
3.4
Literatury poloviny 12. století a 13. století - Kosmova kronika, glosy, bohemismy
3.5
Literatura konce 12. století - píseň Svatý Václave, Kunhutina modlitba, Alexandreida
3.6
Literatura za vlády Karla IV. - Vita Caroli, Legenda o sv. Prokopu, Legenda o sv. Kateřině
3.7
Husitská literatura - předchůdci Husa, Mistr Jan Hus
3.8
Polipanské období - Petr Chelčický
4.
Česká a světová renesance
4.1
Renesance a humanismus
4.2
Reformace
4.3
Světová renesanční literatura
4.3.1
Italská - Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio
4.3.2
Francouzská - Francois Villon, Erasmsu Rotterdamský, Pierre de Ronsard
4.3.3
Španělská - Lope de Vega, Miguel de Cervantes Saavedra
4.3.4
Portugalská - Luis de Camoes
4.3.5
Anglická - William Shakespeare, Geoffrey Chaucer
4.4
Renesance a humanismus v českých zemích
4.4.1
Latinští humanisté - Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Jan z Rabštejna
4.4.2
Národní humanisté - Viktorin Kornel ze Všehrd, Václav Hájek z Libočan, Jan Blahoslav
5.
Světová a česká barokní literatura
5.1
Italská literatura - Torquato Tasso
5.2
Španělská literatura - Pedro Calderon de la Barca
5.3
Anglická literatura - John Milton, William Blake
5.4
Německá literatura - Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen
5.5
Francouzská literatura
5.6
České baroko
5.6.1
Bedřich Bridel - Co Bůh, člověk?
5.6.2
Adam Michna z Otradovic - Loutna česká
5.6.3
Václav Jan Rosa - Čechořečnost
5.6.4
Bohuslav Balbín - Rozmanitosti z historie Království českého
5.6.5
František Beckovský - Poselkyně starých příběhů českých
5.6.6
Václav Šteyer - Brus jazyka českého
6.
Klasicizmus, osvícenství, české národní obrození
6.1
Znaky
6.2
Francie - Pierre Corneille, Jean Racine, Moliére, Jean de la Fontaine
6.3
Itálie - Carlo Goldoni
6.4
Osvícenství ve Francii - Fracois Voltaire, Charles de Montesquieu, Denis Diderot
6.5
Osvícenství v Anglii - Daniel Defoe, Jonathan Swift
6.6
České národní obrození (NO)
6.6.1
Příčiny vzniku NO
6.6.2
Periodizace
6.6.3
I. etapa NO - František Martin Pelcl, Josef Dobrovský, Václav Matěj Kramerius
6.6.4
II. etapa NO - Josef Jungmann. František Palacký, Pavel Josef Šafařík, Jan Kollár
6.6.5
III. etapa NO - Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben
7.
Romantismus ve světě
7.1
Anglický romantismus - George Gordon Byron, Percy Bysshe Shelly, Walter Scott
7.2
Ruský romantismus - Michail Jurjevič Lermontov, Alexandr Sergejevič Puškin
7.3
Francouzský romantismus - Victor Hugo, Stendhal, Alexandr Dumas ml.
7.4
Americký romantismus - Edgar Allan Poe
7.5
Polský romantismus - Adam Mickiewicz
7.6
Německý romantismus - bratři Grimmové, Heinrich Heine
7.7
Český romantismus - Josef Kajetán Tyl, Karel Hynek Mácha, Karel Sabina
8.
Počátky realizmu v české literatuře
8.1
Karel Havlíček Borovský - Obrazy z Rus, Epigramy, Křest svatého Vladimíra, Král Lávra
8.2
Božena Němcová - Národní báchorky a pověsti, Slovenské pohádky a pověsti
8.3
Generace májovců
8.4
Jan Neruda - Hřbitovní kvítí, Písně kosmické, Balady a romance, Povídky malostranské
8.5
Vítězslav Hálek - Večerní písně, V přírodě, Muzikantská Liduška
8.6
Karolína Světlá - Vesnický román, Kříž u potoka, Frantina
8.7
Adolf Heyduk - Cimbál a husle
8.8
Rudolf Mayer - V poledne
8.9
Jakub Arbes - Štrajchpudlíci, Newtonův mozek,
9.
Realismus v 2. pol. 1 stol.; kritický realismus
9.1
Znaky a jazyk
9.2
Francouzský realismus
9.2.1
Honoré de Balzac - Lidská komedie, Otec Goriot,Evženie Grandetová
9.2.2
Gustave Flaubert - Paní Bovaryová, Citová výchova
9.2.3
Guy de Maupassant - Miláček, Kulička
9.2.4
Emile Zola - Rougon Macquartové, Zabiják
9.3
Ruský realismus
9.3.1
Nikolaj Vasiljevič Gogol - Taras Bulba, Mrtvé duše, Revizor
9.3.2
Ivan Sergejevič Turgeněv - Lovcovy zápisky
9.3.3
Lev Nikolajevič Tolstoj - Anna Karenina, Vojna a mír, Zločin a trest
9.3.4
Anton Pavlovič Čechov - Strýček Váňa, Višňový sad, Dáma s psíčkem
9.4
Anglický realismus
9.4.1
Charles Dickens - Oliver Twist, Kronika Pickwickova klubu
9.4.2
Thomas Hardy - Tess z d´Urbervillů
9.5
Norský realismus
9.5.1
Henrik Ibsen - Nora, Peer Gynt
9.6
Polský realismus
9.6.1
Henryk Sienkiewicz - Quo vadis?
9.6.2
Boleslav Prus - Farao
9.7
Americký realismus
9.7.1
Mark Twain - Dobrodružství Huckleberryho Finna
10.
Ruchovci a lumírovci, realizmus v české literatuře
10.1
Svatopluk Čech - Písně otroka, Jitřní písně
10.2
Eliška Krásnohorská
10.3
Josef Václav Sládek - Zlatý máj, Zvony a zvonky
10.4
Jaroslav Vrchlický - Eklogy a písně, Selské balady, Zlomky epopeje
10.5
Julius Zeyer - Vyšehrad, Radúz a Mahulena
10.6
Alois Jirásek - Mezi proudy, Psohlavci, F. L. Věk
10.7
Zikmund Winter - Nezbedný bakalář, Rosina sebranec
10.8
Karel Václav Rais - Výminkáři, Rodiče a děti
10.9
Antal Stašek - Blouznivci našich hor
10.10
Tereza Nováková - Jan Jílek, Jiří Šmatlán
10.11
Josef Holeček - Naši
10.12
Jan Herben
10.13
Jindřich Šimon Baar - Hanýžka a Martínek
10.14
Karel Klostrman
10.15
Alois a Vilém Mrštíkové - Pohádka máje, Maryša
10.16
Ignát Herman - U snědeného krámu
10.17
Josef Karel Šlejhar - Ptáče
10.18
Karel Matěj Čapek-Chod - Kašpar Lén mstitel
10.19
Ladislav Stroupežnický - Naši furianti, Zvíkovský rarášek
10.20
Gabriela Preissová - Její pastorkyňa
11.
Moderna na přelomu století
11.1
Symbolismus
11.2
Dekadence
11.3
Impresionismus
11.3.1
Josef Svatopluk Machar - Magdalena
11.3.2
Karel Hlaváček - Pozdě k ránu
11.3.3
Viktor Dyk - Milá loupežníků, Krysař
11.3.4
Fráňa Šrámek
11.3.5
Petr Bezruč - Slezské písně
11.3.6
Otokar Březina - Tajemné dálky
11.3.7
Jakub Deml - Mé svědectví o Otokaru Březinovi
12.
Avantgardní tendence v české poezii 20. století
12.1
Definice jednotlivých směrů
12.2
Vítězslav Nezval - Podivuhodný kouzelník, Básně noci, Akrobat, Edison
12.3
Jiří Wolker - Host do domu , Ukřižované srdce
12.4
Karel Teige
12.5
Konstantin Biebl - Zloděj z Bagdádu, Nový Ikaros
12.6
Jaroslav Seifert - Město v slzách, Samá láska, Hodina míru, Na vlnách TSF
12.7
Vladislav Vančura - Amazonský proud, Rozmarné léto, Markéta Lazarová
13.
Básníci tragického vidění světa v období mezi válkami
13.1
Expresionismus
13.1.1
Jakub Deml - Tanec smrti, Hrad smrti, Moji přátelé
13.1.2
Richard Weiner - Mnoho nocí, Mezopotámie
13.1.3
Bohuslav Reynek - Hrad na sněhu
13.1.4
František Halas - Sépie, Tvář, Dokořán
13.1.5
Vladimír Holan - Blouznivý vějíř
13.1.6
Jan Zahradníček - Pokušení smrti, Žíznivé léto
13.1.7
Vilém Závada - Siréna, Cesta pěšky
13.1.8
František Hrubín - Zpíváno z dálky, Země sudička, Romance pro křídlovku
14.
Světová literatura mezi válkami
14.1
Francie
14.1.1
Guillaume Apollinaire - Alkoholy, Kaligramy
14.1.2
André Breton - Nadja
14.1.3
Paul Valér - Kouzla
14.1.4
Romain Rolland - Petr a Lucie
14.1.5
Marcel Proust - Hledání ztraceného času
14.1.6
Antoine de Saint - Exupéry - Citadela
14.1.7
Louis-Ferdinand Céline - Smrt na úvěr
14.2
Anglie
14.2.1
John Galsworthy - Sága rodu Forsytů
14.2.2
Gilbert Keith Chesterson - Povídky otce Browna
14.2.3
Herbert George Wells - Válka světů
14.2.4
Joseph Conrad - Srdce temnoty
14.2.5
David Lawrence - Synové a milenci
14.2.6
James Joyce - Dubliňané
14.2.7
Wirginie Woolfová - Hodiny
14.3
Amerika
14.3.1
Theodor Dreisser - Americká tragédie
14.3.2
Raymond Chandler - Hluboký spánek
14.3.3
Francis Scott Fitzgerald - Něžná je noc, Velký Gatsby
14.3.4
William Faulkner - Divoké palmy
14.3.5
John Steinbeck - O myších a lidech
14.3.6
Ernest Hemingway - Komu zvoní hrana, Stařec a moře
14.4
Německo
14.4.1
Hugo von Hoffmannsthal - Blázen a smrt
14.4.2
Alfred Döblin - Alexandrovo náměstí
14.4.3
Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid
14.4.4
Lion Feuchtwanger - Falešný Nero
14.4.5
Thomas Mann - Smrt v Benátkách
14.4.6
Pražská německá literatura
14.4.6.1
Franz Kafka - Proměna, Zámek
14.4.6.2
Franz Werfel - Sjezd abiturientů
14.4.6.3
Herman Hesse - Hra skleněných perel
14.4.6.4
Robert Musil - Zmatky chovance Törlesse
14.5
Rusko
14.5.1
Vladimír Majakovskij - Oblak v kalhotách
14.5.2
Sergej Alexandrovič Jesenin - Slavnost za mrtvé
14.5.3
Alexandr Blok
14.5.4
Boris Pasternak - Doktor Živago
14.5.5
Leonid Andrejev - Tma
14.5.6
Andrej Bělij - Petrohrad
14.5.7
Isaak Babel - Rudá jízda
14.5.8
Michail Šolochov - Mistr a Markétka
15.
Česká avantgardní meziválečná próza, expresionizmus
15.1
Vladislav Vančura - Obrazy z dějin národa českého, Pekař Jan Marhoul, Útěk do Budína
15.2
Ivan Olbracht - O zlých samotářích, Žalář nejtemnější, Bejvávalo
15.3
Jaroslav Hašek - Trampoty pana Tenkráta, Osudy dobrého vojáka Švejka
15.4
Richard Weiner - Mnoho nocí, Mezopotámie
15.5
Ladislav Klíma- Svět jako vědomí a nic, Utrpení knížete Sternenhocha
15.6
Josef Váchal - Krvavý román
15.7
Josef Čapek - Stín kapradiny, Kulhavý poutník
15.8
Marie Majerová - Přehrada, Siréna, Havířská balada
15.9
Marie Pujmanová - Pacientka doktora Hegla, Lidé na křižovatce
16.
Legionářská literatura, ruralizmus, psychologická próza
16.1
Legionářská literatura
16.1.1
Josef Kopta - Třetí rota v zajetí
16.1.2
Rudolf Medek - Anabáze, Plukovník Švec
16.1.3
Jaroslav Kratochvíl - Prameny
16.1.4
František Langer - Jízdní hlídka
16.2
Ruralisté
16.2.1
František Křelina - Plaché světlo, Půlnoční svítání
16.2.2
Jan Čep - Dvojí domov, Zeměžluč
16.2.3
Vlasta Javořická
16.3
Psychologická próza
16.3.1
Jaroslav Havlíček - Petrolejové lampy
16.3.2
Egon Hostovský - Cizinec hledá byt
16.3.3
Edvard Valenta - Jdi za zeleným světlem
16.3.4
Václav Řezáč - Nástup, Bitva
17.
Neoklasické tendence v české próze, katolicky orientovaná próza
17.1
Karel Čapek - životopis, témata v literatuře
17.1.1
Zahradníkův rok, R.U.R, Továrna na absolutno, Krakatit, Věc Makropulos
17.1.2
Válka s mloky, Hordubal, Obyčejný život, Bílá nemoc, Matka, Zářivé hlubiny
17.1.3
Hodnocení Čapkova díla, význam a přínos
17.2
Karel Poláček - Muži v offsidu, Bylo nás pět
17.3
Eduard Bass - Cirkus Humberto, Klabzubova jedenáctka
17.4
Jan Čep - Dvojí domov, Modrá a zlatá
17.5
Jaroslav Durych - Sedmikráska, Služebníci neužiteční
17.6
Karel Schulz - Kámen a bolest
17.7
Jarmila Glazarová - Advent, Vlčí jáma
18.
České meziválečné divadlo a česká dramatická tvorba mezi válkami
18.1
Osvobozené divadlo - Jindřich Honzl, Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec, Jan Werich
18.2
Divadlo Vlasty Buriana - Jaroslav Marvan
18.3
D34 - Emil František Burian
18.4
Fráňa Šrámek - Měsíc na řekou
18.5
Viktor Dyk - Krysař
18.6
Alois Jirásek - Jan Hus, Jan Žižka
18.7
Gabriela Preissová - Její pastorkyňa
18.8
František Langer - Jízdní hlídka
18.9
Bratři Čapkové - Ze života hmyzu
18.10
Karel Čapek - Věc Makropulos, R.U.R
18.11
Dějiny filmu ve zkratce
19.
Světová literatura po roce 1945
19.1
Německo
19.1.1
Ziegfried Lens - Hodina němčiny
19.1.2
Günter Grass - Plechový bubínek
19.1.3
Heinrich Böll - Billiár o půl deváté
19.1.4
Anna Seghersová - Sedmý kříž
19.1.5
Johanes Marie Zimmel - Láska je jen slovo
19.1.6
Friedrich Dürrenmatt - Fyzikové
19.1.7
Petr Hantke - Vzpílání publiku
19.1.8
Pavel Kohout
19.2
Itálie
19.2.1
Ignato Silone - Fontamara
19.2.2
Carlo Levi
19.2.3
Alberto Moravia - Horalka, Římanka
19.3
Francie
19.3.1
Albert Camus - Cizinec
19.3.2
Jean Paul Sartre - Nevolnost, Mouchy
19.3.3
Claude Simon - Vítr
19.3.4
Samuel Beckett - Čekání na Godota
19.4
Anglie
19.4.1
William Golding - Pán much
19.4.2
George Orwell - Farma zvířat
20.
Česká poezie po 2. světové válce, v padesátých letech a na počátku šedesátých
20.1
Skupina 42
20.2
Jiří Orten - Cesta k mrazu, Ohnice
20.3
Jiří Kolář - Dny v roce a roky ve dnech
20.4
Ivan Blatný - Melancholické povídky, Terestris
20.5
Josef Kainar - Nové mlýny, Kuře v hodinách
20.6
Skupina katolických básníků
20.7
Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky
20.8
Vítězslav Nezval - Zpěv míru, Podivuhodný kouzelník, Pantomima
20.9
František Halas - Kohout plaší smrt, Dokořán, Naše paní Božena Němcová
20.10
Jaroslav Seifert - Město v slzách, Samá láska, Píseň o Viktorce
20.11
Vladimír Holan - Triumf smrti, První testament
21.
Česká poezie od poloviny 60. let do současnosti
21.1
Jaroslav Seifert - Na vlnách TSF, Maminka, Píseň o Viktorce
21.2
Vladimír Holan - Oblouk, Vanutí
21.3
František Hrubín - Romance pro křídlovku
21.4
Jan Skácel - Metličky, Dávné proso
21.5
Oldřich Mikulášek - Agogh
21.6
Jiří Suchý - Klokočí, Motýl
21.7
Karel Šiktanc - Heinovské noci, Adam a Eva
21.8
Josef Hiršal
21.9
Václav Hrabě - Stop - time, Blues v modré a bílé
21.10
Ivan Wernish - Prasinec
21.11
Karel Kryl - Bratříčku, zavírej vrátka
21.12
Underground - J. H. Krchovský
22.
Česká próza po roce 1945, v 50. letech a na poč. 60. let
22.1
Oficiální literatura
22.1.1
Jan Drda - Němá barikáda
22.1.2
Julius Fučík - Reportáž psaná na oprátce
22.2
Díla povzbuzující národní uvědomění
22.3
Psychologické romány
22.3.1
Eduard Valenta - Jdi za zeleným světlem
22.3.2
František Křelina - Každý své břímě
22.3.3
Miroslav Hanuš - Já- spravedlnost
22.4
Padesátá léta v české próze
22.4.1
Jan Otčenášek -Občan Brych
22.4.2
Václav Řezáč - Nástup
22.4.3
Rudolf Kalčík - Král Šumavy
22.4.4
Ludvík Vaculík - Sekyra, Morčata
22.4.5
Josef Škvorecký - Zbabělci, Tankový prapor
23.
Česká próza od 60. let do současnosti
23.1
Arnošt Lustig - Démanty noci, Dita Saxová
23.2
Ladislav Fuks - Pan Theodor Mundstock
23.3
Bohumil Hrabal - Perlička na dně, Postřižiny, Ostře sledované vlaky
23.4
Vladimír Páral - Milenci a vrazi, Mladý muž a bílá velryba
23.5
Ota Pavel - Smrt krásných srnců
23.6
Jan Trefulka - O bláznech jen dobré
23.7
Vladimír Körner - Údolí včel, Psí kůže, Zánik samoty Berhof
23.8
Milan Kundera - Směšné lásky, Žert, Život je jinde
24.
České divadlo a dramatická tvorba po roce 1945
24.1
Vývoj muzikálu - Starci na chmelu
24.2
Reakce na okupaci a na válku - Jan Drda - Dalskabáty hříšná ves
24.3
Budovatelské hry
24.4
Absurdní drama
24.4.1
Josef Topol - Konec masopustu, Hlasy ptáků
24.5
Bytové drama - Vlasta Chramostová
24.5.1
Ivan Klíma - Zámek
24.5.2
Václav Havel - Zahradní slavnost, Audience
24.5.3
Pavel Landovský - Sanitární noc
24.5.4
Pavel Kohout - Válka v prvním poschodí
24.5.5
Milan Uhde - Velmi tiché Ave
24.6
Divadla malých forem
24.7
Naivní divadlo
24.8
Alternativní scény
24.9
Coolness dramatika - Jiří Pokorný, Marek Horoščák
24.10
Televizní tvorba
25.
Egon Hostovský
25.1
Životopis
25.2
Hlavní díla a jejich rozbory

Úryvek

"POEZIE PO VÁLCE:
-vznikaly různé skupiny:a)Skupina 42 (skupina literátů a výtvarníku. Snažili se najít ve své tvorbě smysl existence a porozumět světu. Pojmenovávaly věci skutečnými jmény a neužívali metafory.Patří sem:Ivan Blatný, Jiří Kolář, Josef Kainar, Jindřich Chalupecký. Odkazovali k Jiřímu Ortenovy. Hlavním tématem byl existencializmu. Odvolávala se na Jeffersona-Nové mýty.)O skupině 42 více knize Na hranicích umění
b) skupina Ohnice (rychle zanikla)
c) skupina RA (město Rakovník, surrealizmus)
d) skupina katolických básníků (kolem časopisu AKORD, který vycházel v Brně. V hlavní roli Jan Zahradníček. Časopis přestal vycházet po roce 1948,ale znovu vyšel v roce 1968.)
e) dynamoarchisté (skupina kolem deníku MLADÁ FRONTA, mladí nadšenci, v čele byl komunista Pavel Kohut.

-Po roce 1945 básníci chtěli oslavit osvobození, psaly se básně oslavující Rudou armádu, hovoříme o poezii DÍKUVZDÁNÍ. Tuto poezii psali: Seifrt, Holan, Nezval, Tujmanová, Šrámek.


Jiří Orten:
-nepatřil do Skupiny 42, ale jeho díla jsou sem zařazena. Píše poezii existencializmu-člověk v každodenní situaci, láska, smrt.
-zemřel tragicky, srazila ho sanitka
-jeho díla vyšla až po válce díky Otu Orrnestovy (jeho bratr)
-pocházel z židovské rodiny z Kutné Hory. Studoval jazykovou školu a pak dramatickou konzervatoř v Praze. Ze studií byl z rasových důvodů vyloučen.
Cesta k mrazu: -první sbírku vydal pod pseudonymem Karel Jílek. Verše jsou naplněny naivním pohledem na svět.
Jaro
Ohnice-tato sbírka vyšla pod pseudonymem Karel Jakub, naivita a chápání jsou narušeny pocity lidského zmaru, absurdity doby a odcizení.
-Po roce 1989 vychází další knihy, většinou básně pojmenované podle sešitu ve kterém vyšly.např:
Modrá, Červená…
-píše poezii určenou mladým lidem

Jiří Kolář:
-básník, výtvarník, světově proslulý, překladatel
-básnická a výtvarná tvorba se prolínají, maloval koláže
-shromažďoval kolem sebe celou řadu umělců. Scházeli se v kavárně Slavia.V literatuře se zaměřil převážně na běžného člověka s jeho pocity a starostmi.
-zprvu nemohl publikovat,roku 1980 byl nucen emigrovat, spíše mu nebyl povolen návrat domů. Žil v Paříži. Jeho knihy zde i vycházely.
Dny v roce a roky ve dnech: dvojkniha. První kniha spíše básně, druhá kniha je autentický deník. Námětem knihy je poválečná cesta po Německu. Objevuje se zde textová koláž. Poválečné dění je pro něj typické.
Prometheova játra: básnická sbírka z 50. Let. Vyšla až v roce 1990. Volně se zde střídá báseň s prózou. Kniha působí jako útržky, které jsou spojeny pocitem strachu. Kniha není souvislý proud myšlenek, různě se prolínají 2 příběhy.První báseň je parafráze polské spisovatelky. Ve válce Němci vezou vlakem zajatce. Jeden zajatec umírá, Němci ho nechají ležet na kolejích a odjedou, ostatní se koukají jak zajatec umírá. Založena na autentickém obrazu každodennosti. Je to ojedinělá sbírka v české literatuře. Je to jedna ze 3 sbírek,které stojí na začátku temné literatury.Do temné literatury patří také La Salleta (poutní místo, kde se objevila Marie)-viz Zahradníček. Pak sem také patří Terestris (čarodějnice,která svádí muže)- viz Blatný.
Veršovaný Ezop: sbírka napsaná v 50. Letech. Pojednává o lidské krutosti.
Skutečná událost
Jásající hřbitov
Každodenní komedie: Tuto sbírku věnoval Klímovi
-v poezii píše experimenty:
Mistr Sun o básnickém umění
Náhodný svědek-vychází v 60. letech"

Poznámka

Práce je kompilační a obsahuje věcné chyby. Místo opat Jarloch je uveden opat Jan Loch, místo kanovník Vincentius je uveden Vincentitus, Seifrt místo Seifert, František Martin Pecl místo Pelcl aj. Pozor na velké množství pravopisných chyb a překlepů. Rozsah jednotlivých otázek pro gramatiku je cca 0,5 strany. V literární části je rozsah jedné otázky v rozmezí 6 - 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20172
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse