Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z českého jazyka - gramatika a sloh pro obchodní akademie

Maturitní otázky z českého jazyka - gramatika a sloh pro obchodní akademie

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor 20 vypracovaných otázek z gramatiky a slohu. Autor v heslech vysvětluje vybrané otázky ze syntaxe, slovotvorby, morfologie a stylistiky. Jsou zde i pasáže týkající se obecně jazyka a jazykovědy.

Obsah

1.
Slovesa
1.1
Slovesný kmen přítomný a minulý
1.2
Systém slovesných tříd
1.2.1
Tvary jednoduché
1.2.2
Tvary složené
1.3
Slovesné třídy a vzory
1.4
Slovesný vid
2.
Čeština a jazyky příbuzné
2.1
Indoevropské jazyky
2.2
Ugrofinské jazyky
2.3
Praslovanština
3.
Skupiny slovanských jazyků
4.
Odborný styl
4.1
Rysy odborného stylu
4.2
Druhy odborného stylu
4.3
Kompozice odborných textů
4.4
Jazykové prostředky
4.5
Útvary
5.
Krátké informační útvary a další útvary informačního charakteru
5.1
Krátké informační útvary
5.2
Základní rysy vybraných informačních útvarů
5.3
Jazykové prostředky
5.4
Další útvary informačního charakteru
5.4.1
Výpisek
5.4.2
Osnova
5.4.3
Konspekt
5.4.4
Teze
5.4.5
Resumé
5.4.6
Rejstřík
5.4.7
Obsah
6.
Podstatná jména
6.1
Charakteristika podstatných jmen a příklady
6.2
Životnost
6.3
Rod
6.4
Číslo
6.5
Pády
7.
Popis, charakteristika a životopis
7.1
Popis
7.1.1
Kompozice
7.1.2
Návrh osnovy popisu
7.1.3
Jazykové prostředky
7.2
Charakteristika
7.2.1
Kompozice
7.2.2
Jazykové prostředky
7.3
Životopis
7.3.1
Kompozice
7.3.2
Jazykové prostředky
8.
Obohacení slovní zásoby
8.1
Tvoření slov
9.
Umělecký styl, vypravování
9.1
Kompozice
9.2
Jazykové prostředky
10.
Dialog a útvary založené na dialogu
10.1
Rozdíl mezi dialogem a interview
10.2
Diskuze
10.3
Polemika
10.4
Debata
10.5
Panelová diskuze
10.6
Beseda
11.
Slovníky a jejich typy
11.1
Typy slovníků
11.2
Řazení slov do slovníků
12.
Řečnický styl, řečnické útvary, styl projevů mluvených a psaných
12.1
Společné rysy
12.2
Řečnické umění
12.3
Řečnické útvary - proslov, projev, přednáška
12.4
Kompozice
12.5
Zvuková stránka řečnických projevů
12.6
Vnější stránka vystoupení
12.7
Styl mluvených a písemných projevů
12.7.1
Mluvený projev - druhy, výskyt, jazykové prostředky
12.7.2
Psaný projev - realizace, grafické prostředky, hlavní principy
13.
Úvaha
13.1
Kompozice
13.2
Návrh osnovy
13.3
Jazykové prostředky
13.4
Útvary založené na úvahovém postupu - kritika a recenze
14.
Publicistický styl
14.1
Kompozice útvarů stylu publicistického
14.2
Typy úvodů
14.3
Struktura článku
14.4
Jazyk stylu publicistického
14.4.1
Titulek
14.4.2
Popisky
14.5
Specifika stylu publicistického
14.5.1
Psaní článku
14.5.2
Redigování článku
14.5.3
Stálé prvky novin
14.6
Grafická úprava - typografie
14.7
Útvary stylu publicistického
15.
Slohové rozvrstvení slovní zásoby
15.1
Pojmy slovo, slovní zásoba a jazyk
15.2
Dělení slov podle významu
15.3
Slovní druhy - latinsky
15.4
Morfém
15.5
Národní jazyk, český národní jazyk
15.6
Slovní zásoba českého jazyka
15.7
Dělení slovní zásoby
16.
Sloh
16.1
Slohotvorní činitelé
16.2
Slohové útvary a slohové postupy
17.
Osobní a úřední korespondence
17.1
Útvary
17.2
Kompozice
17.3
Jazykové prostředky
18.
Výklad a referát
18.1
Výklad a pojednání
18.2
Dělení
18.3
Téma
18.4
Kompozice
18.5
Návrh osnovy
18.6
Jazykové prostředky
18.7
Zvláštnosti mluvených a psaných odborných projevů
18.8
Referát - kompozice, jazykové prostředky
19.
Souvětí podřadné, druhy vedlejších vět
19.1
Souvětí podřadné
19.2
Druhy vedlejší vět
19.2.1
Podmětná
19.2.2
Předmětná
19.2.3
Přívlastková
19.2.4
Doplňková
19.2.5
Přísudková
19.2.6
Příslovečná
20.
Mluvnická stavba věty jednoduché, větné členy
20.1
Věta jednoduchá
20.2
Větné členy

Úryvek

"Umělecký styl
- umělecký styl je stylem krásné literatury neboli beletrie – rozlišují se tři druhy existence literárního díla, a to lyrika, epika a drama
- projevy uměleckého stylu mají proti ostatním funkčním stylům (prostě sdělovací, administrativní, publicistický, odborný) navíc estetickou funkcí, která od nich umělecký styl výrazně odlišuje a staví ho na zvláštní místo
- umělecké texty také mají nějaký věcný obsah, jsou však úmyslně utvářeny tak, aby působily na citové a estetické vnímání adresáta, přinášejí subjektivní názory, postoje, pocity a nálady autora
Vypravování
- slohový projev, který uvádí nějaký příběh, událost nebo řadu událostí často v jejich logické souvislosti nebo časové posloupnosti
- události a příběhy tvoří podstatu vypravování
- mohou být vzaty ze života nebo být vymyšlené

Kompozice
I. Úvod – např. seznámení s dobou příběhu, prostředím, hrdiny, důvodem, proč je příběh vyprávěn
II. Vlastní vypravování
1. Expozice
2. Zápletka, kolize
3. Konflikt
4. „Katastrofa“ (vyvrcholení)
5. Rozuzlení (peripetie)
III. Závěr – obecný závěr, vyvození poučení z příběhu, možno sem řadit i rozuzlení apod.

Jazykové prostředky
- dějová slovesa
- konkrétní podstatná jména
- živosti a tím větší působivosti se dosahuje např. kratšími větami, někdy i jednočlennými, přímou řečí, různými druhy vět, zvláště větami zvolacími
- častá přímá řeč
- volíme různá přirovnání – názornost


Dialog = prostý rozhovor
- rozhovor, který probíhá běžně mezi lidmi
- jazykový projev z oblasti běžně dorozumívací
- probíhá mezi dvěma i více lidmi a složí k předávání informací
- konverzace – rozhovor mezi více lidmi; rozhovor společenského typu
- znakem je střídání funkcí dvou osob (mluvčí a posluchač)
- hlavní zásady rozhovoru
mluvčí – musí ovládat komunikační dovednosti zejména klást jasné, stručné otázky a umět se logicky vyjadřovat
posluchač – umět naslouchat a rozlišit podstatné a nepodstatné informace

Směrový rozhovor = interview
- bývá psané i mluvené
- musí být vždy autorizovaný (tj. schválený autorem)
- nejtěžší otázky si ponecháme nakonec
- zpočátku pokládáme jednu nebo dvě otázky, na které známe odpověď
- všímáme si také chování, oblečení a dalších detailů charakteristické pro prostředí
- odpovědím musíme dobře rozumět
- klademe „otevřené“ otázky na, které nelze odpovědět pouze „ano“
- ptáme se „proč, jak“
- vždy si počínáme tak, že odpověď očekáváme
- na závěr poděkujeme"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách a obsahuje tabulku i schémata. Čistý text je cca 42 stran. Rozsah jednotlivých otázek je cca 1 - 2 strany. Práce byla vypracována k maturitní zkoušce na Soukromé střední odborné škole v Hranicích.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20113
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse