Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z chemie

Maturitní otázky z chemie

Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává soubor 25 maturitních otázek z chemie. Věnuje se stavbě atomů, rozdělení organických sloučenin, elektronové konfiguraci atomů a jejich souvislosti s postavením v Mendělejevově periodické soustavě. Rozebírá alkeny, alkadieny, alkiny i arény. Sleduje kovalentní a koordinačně kovalentní, iontovou a kovovou vazbu. Rozebírá problematiku chemických rovnic, stechiometrických výpočtů z chemických rovnic, termochemie, reakční kinetiky a chemické rovnováhy. Uvádí systematické názvosloví organických sloučenin, karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty, hydroxykyseliny, elektrochemii, roztoky, heterocyklické sloučeniny, sacharidy a lipidy. Závěr patří prvkům VI.A skupiny.

Obsah

1.
Stavba atomů
1.1.
Vývoj názorů na stavbu atomu a hmoty
1.2.
Názvosloví organických sloučenin
2.
Rozdělení organických sloučenin
2.1.
Uhlovodíky
2.2.
Deriváty uhlovodíků
2.3.
Elektronový obal atomu
2.3.1.
Charakteristika orbitalů pomocí kvantových čísel
2.3.2.
Tvary a prostorová orientace orbitalů
2.3.3.
Elektronová konfigurace atomu prvků
3.
Elektronové konfigurace atomů a jejich souvislost s postavením v Mendělejevově periodické soustavě
3.1.
Elektronová konfigurace atomu prvků
3.2.
Způsob zapisování elektronové konfigurace
3.3.
Souvislost elektronové konfigurace atomu prvku s vlastnostmi i s postavením prvku v Mendělejevově periodické soustavě
3.4.
Alkany
3.4.1.
Názvosloví, vlastnosti, způsob zápisu vzorců uhlovodíků
3.4.2.
Charakteristické reakce
3.4.3.
Zástupci (významní ve vztahu k průmyslu)
4.
Alkeny
4.1.
Názvosloví, způsob zápisu vzorců uhlovodíků, vlastnosti alkenů
4.2.
Charakteristické reakce
4.3.
Zástupci (významní ve vztahu k průmyslu)
4.4.
Základní chemické výpočty
5.
Alkadieny
5.1.
Rozdělení alkadienů podle polohy dvojné vazby
5.2.
Názvosloví, způsob zápisu vzorců uhlovodíků, vlastnosti alkadienů
5.3.
Charakteristické reakce
5.4.
Zástupci (významní ve vztahu k průmyslu)
5.5.
České a latinské názvosloví anorganických sloučenin
5.5.1.
České chemické názvosloví (názvosloví binárních sloučenin, názvosloví kyselin, zjištění oxidačního čísla centrálního atomu)
5.5.2.
Latinské chemické názvosloví (oxidy, hydroxidy, bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny, soli kyslíkatých a bezkyslíkatých kyselin)
6.
Alkiny
6.1.
Názvosloví, způsob zápisu vzorců uhlovodíků, vlastnosti alkinů
6.2.
Charakteristické reakce
6.3.
Zástupci (významní ve vztahu k průmyslu)
6.4.
Periodická soustava prvků
6.4.1.
Popis
6.4.2.
Údaje získané od jednoho prvku
6.4.3.
Zákonitosti a vztahy v periodické soustavě
7.
Arény
7.1.
Vlastnosti arénů
7.2.
Podmínky aromaticity
7.3.
Názvosloví
7.4.
Rozdělení aromatických sloučenin
7.5.
Charakteristické reakce
7.6.
Zástupci (významní ve vztahu k průmyslu)
7.7.
Chemická vazba
7.7.1.
Příčiny a podmínky vzniku chemické vazby
7.7.2.
Znázornění vzniku chemické vazby
7.7.3.
Typy chemických vazeb
7.7.4.
Kovalentní vazba, koordinačně kovalentní vazba, iontová vazba, kovová vazba
8.
Kovalentní a koordinačně kovalentní vazba
8.1.
Kovalentní vazba
8.1.1.
Vznik a znázornění kovalentní vazby
8.2.
Koordinačně kovalentní vazba
8.3.
Halogenderiváty
8.3.1.
Názvosloví
8.3.2.
Chemické a fyzikální vlastnosti (struktura, chemické vlastnosti, příprava halogenderivátů, fyzikální vlastnosti a použití)
9.
Iontová a kovová vazba
9.1.
Nitroderiváty
9.1.1.
Názvosloví, charakteristika nitro skupiny, chemické a fyzikální vlastnosti, příprava nitrosloučenin
10.
Chemické rovnice
10.1.
Aminoderiváty
10.1.1.
Názvosloví, vlastnosti aminoderivátů, fyzikální vlastnosti
11.
Stechiometrické výpočty z chemických rovnic
11.1.
Alkoholy
11.1.1.
Názvosloví, třídění alkoholů, vlastnosti vyplývající ze struktury skupiny OH
11.1.2.
Typické reakce alkoholů
11.1.3.
Příprava alkoholů, fyzikální vlastnosti
12.
Termochemie
12.1.
Reakce exotermické a endotermické
12.2.
Termochemické zákony
12.3.
Fenoly
12.3.1.
Názvosloví, třídění, vlastnosti fenolů
12.3.2.
Reakce, fyzikální vlastnosti
13.
Reakční kinetika
13.1.
Reakční rychlost
13.1.1.
Faktory ovlivňující reakční rychlost (teplota, koncentrace)
13.1.2.
Srážková teorie reakční rychlosti
14.
Chemická rovnováha
14.1.
Zákon chemické rovnováhy: Guldberg a Waagův zákon
14.2.
Vliv vnějších podmínek na chemickou rovnováhu
14.3.
Aldehydy a ketony
14.3.1.
Názvosloví, vlastnosti vyplývající ze struktury aldehydů
14.3.2.
Výroba, příprava aldehydů a ketonů
14.3.3.
Přehled významných aldehydů a ketonů
15.
Systematické názvosloví organických sloučenin
15.1.
Protolytické děje
15.1.1.
Druhy protolytických reakcí
16.
Karboxylové kyseliny
16.1.
Klasifikace karboxylových kyselin
16.2.
Názvosloví, charakteristika karboxylové skupiny
16.3.
Výjimky dané strukturou (substituované karboxylové kyseliny), chemické vlastnosti
16.4.
Reaktivity
16.5.
Přehled významných kyselin
16.6.
Kyselost a zásaditost roztoků
16.6.1.
Užití a měření pH
16.6.2.
Pufrační kapacita
16.7.
Karboxylové kyseliny (stejné jako bod 16)
16.7.1.
Klasifikace karboxylových kyselin
16.7.2.
Názvosloví, charakteristika karboxylové skupiny
16.7.3.
Výjimky dané strukturou (substituované karboxylové kyseliny), chemické vlastnosti
16.7.4.
Reaktivity
16.7.5.
Přehled významných kyselin
17.
Funkční deriváty karboxylových kyselin
17.1.
Přehled funkčních derivátů
17.1.1.
Halogenidy
17.1.2.
Anhydridy
17.1.3.
Amidy
17.1.4.
Estery
17.2.
Disociace kyselin a zásad
17.2.1.
Disociační konstanty
18.
Hydroxykyseliny
18.1.
Názvosloví
18.2.
Charakteristické vlastnosti hydroxykyseliny
18.3.
Fyzikální vlastnosti
18.4.
Redoxní rovnice
18.4.1.
Vyčíslení oxidačně-redukčních rovnic
18.4.2.
Oxidační a redukční činidlo
19.
Elektrochemie
19.1.
Elektrolyty
19.2.
Elektrochemická řada napětí (Beketova řada)
19.3.
Galvanický článek
19.4.
Elektrolýza
19.5.
Aminokyseliny
19.5.1.
Názvosloví, rozdělení aminokyselin
19.5.2.
Charakteristické vlastnosti
20.
Roztoky
20.1.
Dělení roztoků
20.2.
Vyjádření složení roztoku
20.3.
Deriváty kyseliny uhličité
20.3.1.
Struktura vzorce, názvosloví, zástupci
21.
Heterocyklické sloučeniny
21.1.
Rozdělení, názvosloví
21.2.
Zástupci
21.3.
Kyslík, vodík, voda
22.
Sacharidy
22.1.
Biochemická funkce, rozdělení, charakteristické vlastnosti
22.2.
Vlastnosti a reakce cukrů
22.3.
Zástupci
22.4.
Kovy a jejich vlastnosti
22.4.1.
Umístění kovů v periodické tabulce prvků, vlastnosti kovů
22.4.2.
Postavení kovů v Beketově řadě
22.4.3.
Výroba kovů
22.4.4.
Chemické změny kovů (koroze)
22.4.5.
Reakce kovů
22.4.6.
Zástupci (alkalické kovy, železo, měď, stříbro, zlato)
23.
Lipidy
23.1.
Charakteristika a dělení
23.2.
Mastné kyseliny
23.3.
Látky steroidního charakteru
23.4.
Prvky VII.A skupiny
23.4.1.
Charakteristika, výskyt, vlastnosti, příprava
23.4.2.
Užití, sloučeniny
24.
Prvky VI.A skupiny - chalkogeny (kyslík, síra, selen, telur, polonium), rudotvorné
24.1.
Struktura a vlastnosti organických sloučenin
24.1.1.
Charakteristická vaznost prvků tvořících organické sloučeniny
24.1.2.
Optická aktivita
25.
Prvky IV.A skupiny - uhlík, křemík, germanium, cín, olovo
25.1.
Charakteristika, výskyt, vlastnosti, příprava, užití, sloučeniny
25.1.1.
Reakce organických látek (podle vnějších změn, podle vazebných změn, podle reagujících částic)

Úryvek

"MO24
Prvky VI.A skupiny

Prvky VI.A slupiny – chalkogeny ( kyslík, síra, selen, telur, polonium), rudotvorné

Charakteristika:
- elektronová konfigurace: ns2np4 – 6 valenčních elektronů  6.skupina
- odlišný charakter od kyslíku )plyn, ox.číslo O-II, O2-II); chalkogeny (pevné látky, ox. číslo –II až VI; počet vazeb chalkogenů se zvyšuje přispěním nd orbitalů – chalkogeny tvoří valenční excitované stavy: S*I3s23p33d1
S*II3s13p33d2
- s rostoucím Z klesá elektronegativita, stoupá kovový charakter (S-nekov, Se, Te-polokovy, Po-kov)

Výskyt:
Síra – volná (v blízkosti sopek, doly např. Polsko, sicilie)
- vázaná PbS – galenit, ZnS – sfalerit, FeS2 – pyrit, CaSO4.2H2O – sádrovec, CuFeS2 – chalkopyrit, sopečné plyny – H2; SO2; bílkoviny (biogenní prvek)
Se, Te – v přírodě vzácné
Po – obsaženo v uranové rudě, radioaktivní

Vlastnosti:
• vyskytuje se v několika alotropických modifikacích:
za obyčejné teploty – síra kosočtverečná (S); při 95°C přechází na síru jednoklonnou (S), obě tyto modifikace vytvářejí molekuly S8, zahříváním nad 119°C vzniká kapalná síra; zahříváním kapalné síry vznikají hnědé páry složené z molekul S8, S6, S4, S2; ochlazením par vzniká sirný květ (žlutý prášek); prudkým ochlazením kapalné síry vzniká síra plastická (amorfní)
• středně reaktivní látka; slučuje se téměř se všemi prvky přímo; s kovy často za uvolnění tepla; s Cu, Ag reaguje již za obyčejné teploty; za zvýšené teploty reaguje např. s Cl2, P

Síra má jak oxidační, tak i redukční vlastnosti:
oxidační vlastnosti: Fe + S  FeS
redukční vlastnosti: S + 2HNO3  H2SO4 + 2 NO
• slučuje se s H2: H2 + S  H2S
• na vzduchu hoří: S + O2  SO2"

Poznámka

Práce má heslovitý charakter. Obsahuje tabulky, chemické vzorce a rovnice.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11796
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse