Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z chemie

Maturitní otázky z chemie

Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje 26 podrobně a přehledně zpracovaných maturitních otázek z chemie shrnujících středoškolské učivo průmyslových škol chemických. Výklad je doplněn řadou ilustrací, chemických vzorců a rovnic. Pro podrobný přehled témat viz desetinný obsah.

Obsah

1.
Chemická vazba
1.1.
Kovalentní vazba
1.2.
Iontová vazba
1.3.
Koordinačně kovalentní vazba
1.4.
Kovová vazba
1.5.
Mezimolekulové síly
1.6.
Hybridizace orbitalů
2.
Chemické reakce
2.1.
Protolytické reakce
2.2.
Srážecí reakce a součin rozpustnosti
2.3.
Redoxní reakce
2.4.
Komplexotvorné reakce
3.
Disociace kyselin a zásad
3.1.
Disociace kyselin ve vodě, disociační konstanta kyseliny
3.2.
Odvození vztahů pro výpočet pH silné a slabé kyseliny
3.3.
Disociace zásad ve vodě, disociační konstanta zásady
3.4.
Odvození vztahů pro výpočet pH silné a slabé zásady
3.5.
Význam tlumivých roztoků (pufry)
4.
Fázové rovnováhy
4.1.
Definice fáze, složky, stupně volnosti
4.2.
Gibbsův zákon fází
4.3.
Popis jednosložkové soustavy, fázový diagram vody
4.4.
Dvousložkové soustavy
4.5.
Diagramy ideální dvousložkové soustavy
4.6.
Destilace a rektifikace
5.
Elektrodové rovnováhy
5.1.
Elektroda a elektrodový děj
5.2.
Nernstova rovnice
5.3.
Galvanické články
5.4.
Elektrody I. druhu
5.5.
Elektrody II. druhu
6.
Kapalné roztoky tuhých látek
6.1.
Tenzimetrie
6.2.
Ebulioskopie
6.3.
Kryoskopie
6.4.
Osmotický tlak
7.
Plyny
7.1.
Model ideálního plynu
7.2.
Stavová rovnice ideálního plynu, molární plynová konstanta
7.3.
Jednoduché děje s ideálním plynem
7.4.
Vlastnosti reálného plynu, Van der Waalsova rovnice
7.5.
Zkapalňování plynu
7.6.
Jouleův-Thomsonův efekt
8.
Kapaliny
8.1.
Pára nad kapalinou
8.2.
Tlak nasycených par
8.3.
Teplota varu
8.4.
Viskozita kapalin
8.5.
Povrchové napětí, mezipovrchové napětí
8.6.
Měření povrchového napětí
9.
Termodynamický princip
9.1.
Základní pojmy termodynamiky
9.2.
Formulace prvního termodynamického principu
9.3.
Izotermická expanze – reverzibilní a ireverzibilní
9.4.
Izotermická komprese – reverzibilní a ireverzibilní
9.5.
Izobarický děj, entalpie, tepelné kapacity
10.
Vodík, kyslík, voda, roztoky
10.1.
Vodík
10.2.
Kyslík
10.3.
Voda
10.4.
Roztoky
11.
Nepřechodné prvky
11.1.
Sodík
11.2.
Vápník
11.3.
Hliník
11.4.
Uhlík
11.5.
Dusík
11.6.
Síra
11.7.
Chlor
12.
Alkany
12.1.
Definice, názvosloví
12.2.
Rozbor struktury
12.3.
Užití
13.
Nenasycené uhlovodíky – alkeny, alkyny
13.1.
Alkeny
13.2.
Definice, názvosloví
13.2.1.
Rozbor struktury
13.2.2.
Užití
13.3.
Alkyny
13.4.
Definice, názvosloví
13.4.1.
Rozbor struktury
13.4.2.
Užití
14.
Areny
14.1.
Definice, názvosloví
14.2.
Reaktivita
14.3.
Užití
15.
Halogenderiváty a organokovové sloučeniny
15.1.
Halogenderiváty
15.1.1.
Definice, názvosloví
15.1.2.
Reaktivita
15.1.3.
Užití
15.2.
Organokovové sloučeniny
15.2.1.
Definice, názvosloví
15.2.2.
Reaktivita
15.2.3.
Užití
16.
Dusíkaté deriváty
16.1.
Nitrosloučeniny
16.1.1.
Definice, názvosloví
16.1.2.
Užití
16.2.
Aminy
16.2.1.
Definice, názvosloví
16.2.2.
Reaktivita
16.2.3.
Užití
17.
Hydroxyderiváty
17.1.
Definice, názvosloví
17.2.
Reaktivita
17.3.
Užití
18.
Karbonylové sloučeniny
18.1.
Definice, názvosloví
18.2.
Reaktivita
18.3.
Užití
19.
Karboxylové kyseliny
19.1.
Definice, názvosloví
19.2.
Reaktivita
19.3.
Užití
20.
Deriváty karboxylových kyselin
20.1.
Substituční deriváty karboxylových kyselin
20.1.1.
Halogenkyseliny
20.1.2.
Hydroxykyseliny
20.1.3.
Aminokyseliny
20.2.
Funkční deriváty karboxylových kyselin
20.2.1.
Halogenidy karboxylových kyselin
20.2.2.
Anhydridy karboxylových kyselin
20.2.3.
Estery karboxylových kyselin
20.2.4.
Amidy karboxylových kyselin
20.2.5.
Nitrily karboxylových kyselin
20.2.6.
Deriváty kyseliny uhličité
21.
Proteiny
21.1.
Aminokyseliny
21.2.
Peptidy
21.3.
Proteiny
21.4.
Role proteinů v organismu, příklady důležitých proteinů
21.5.
Katabolismus a anabolismus aminokyselin
22.
Sacharidy
22.1.
Monosacharidy
22.2.
Disacharidy
22.3.
Polysacharidy
22.4.
Fotosyntéza
23.
Metabolismus
23.1.
Význam a rozdělení metabolismu
23.2.
Charakteristika katabolismu a anabolismu
23.3.
ATP – význam a přehled jeho zdrojů
23.4.
Enzymy – složení, funkce, rozdělení
23.5.
Řízení aktivity enzymů
23.6.
Příklady enzymů
24.
Glukosa jako zdroj energie
24.1.
Glykolýza, význam ATP a NAD
24.2.
Anaerobní metabolické dráhy
24.3.
Aerobní degradace glukózy
24.4.
Elektronový transportní řetězec
24.5.
Energetická bilance procesů
25.
Lipidy
25.1.
Rozdělení, struktura, příklady, význam
25.2.
Lipidy a biomembrány
25.3.
Transport lipidů v organismu; chylomikrony, HDL, LDL
25.4.
Metabolismus lipidů
26.
Nukleové kyseliny
26.1.
Složení
26.2.
Rozdělení a význam
26.3.
Nukleotidy, nukleosidy a princip genetického kódu
26.4.
Replikace, transkripce, translace
26.5.
Genové manipulace, PCR

Úryvek

"2. CHEMICKÉ REAKCE

Chemická reakce je proces, při kterém nastávají látkové změny, tj. dochází ke změnám ve složení a struktuře látek.
Látky, které do reakce vstupují, se nazývají reaktanty. Látky, které reakcí vznikají, se nazývají produkty.

Chemická rovnice je stručný symbolický zápis chemické reakce.
Reaktanty produkty

Čísla udávající v chemické rovnici počet částic reaktantů a produktů se nazývají stechiometrické koeficienty.
Pro každou chemickou rovnici platí, že součet atomů každého zúčastněného prvku musí být na obou stranách rovnice stejný.

Reakce dělíme na: - syntetické


- reakce rozkladné

- reakce substituční

2.1. PROTOLYTICKÉ REAKCE

Proteolytické reakce se uskutečňují mezi kyselinami a zásadami.

Arhenius definoval: Kyseliny – jsou to látky, které v roztocích disociují na vodíkové kationty a příslušné aniony.
Zásady – jsou látky, které v roztocích disociují na hydroxidové anionty a příslušné kationty.

Brönsted definoval:
Kyselina je látka schopná předávat proton (vodíkový kation) jiné látce – je donorem protonu.
Zásada je látka schopná vázat proton – je akceptorem protonu.

HA + B A- + HB+
Kyselina zásada zásada kyselina

Příklady protolytických reakcí:
kyselina zásada zásada kyselina
HCl NaOH NaCl H2O
H2O NH3 OH- NH4+

Z uvedených příkladů je zřejmé, že některé látky mohou reagovat jako kyseliny i jako zásady. Tyto látky mají amfiprotní charakter (např. H2O. NH3)
Reagují jako kyseliny nebo zásady podle toho, jak silnou zásadu nebo kyselinu mají jako partnera v reakci.
Pozn. Látky, které nepřijímají ani neodevzdávají protony (nejsou tedy schopny zúčastnit se proteolytických reakcí), se nazývají aprotní (benzen, CCl4).

Významné protolytické reakce

1. Disociace kyselin a zásad
a) Disociace kyselin ve vodě

Disociace kyseliny ve vodě je protolytická reakce kyseliny a vody za vzniku iontů.

Obecně disociaci kyseliny ve vodě vyjádříme rovnicí:

…disociační konstanta

Disociace vícesytných kyselin probíhá jako postupné odštěpování protonů z molekuly kyseliny.
Hodnoty disociačních konstant jsou kritériem pro dělení kyselin na:
- silné kyseliny >10-2
Ve vodě jsou téměř úplně disociovány na oxoniové kationty a příslušné anionty.
Př. : HNO3, H2SO4, HClO4, HCL, HBr,HI
- slabé kyseliny = 10-4 – 10-2
Ve vodných roztocích jsou koncentrace nedisociovaných molekul a disociací vzniklých
iontů srovnatelné
Př. HF, H3PO4, H2SO3
- slabá kyseliny

Poznámka

Práce obsahuje nákresy, schémata, grafy nebo tabulky o rozsahu cca 10 stran.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 4 až 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25370
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse