Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z ekonomie

Maturitní otázky z ekonomie


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840, Kladno

Charakteristika: Práce je souborem vypracovaných maturitních okruhů z ekonomických předmětů vytvořených především pro studenty SPŠ & VOŠ, Kladno ze školního roku 2012/2013. Obsahuje dílčí otázky například z předmětů Praktické činnosti, Marketing a management, Ekonomie, Účetnictví aj. Jednotlivé otázky jsou sestaveny velice přehledně a srozumitelně a zabývají se rozmanitými tématy z mikroekonomie, makroekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, managementu, personalistiky či marketingu. Pro podrobný přehled témat viz obsah.

Obsah

1.
Základní pojmy ekonomie
1.1.
Základní ekonomický problém
1.2.
Ekonomické systémy
1.3.
Životní úroveň a ukazatele jejího hodnocení
1.4.
Hospodářský proces a jeho fáze
2.
Trh
2.1.
Vymezení trhu
2.2.
Tržní subjekty
2.3.
Nabídka
2.4.
Poptávka
2.5.
Zboží
2.6.
Tržní mechanismus (rovnováha na trhu)
2.7.
Struktura trhu
3.
Podnikání
3.1.
Přehled právních forem podnikání
3.2.
Znaky podnikatele
3.3.
Podnikání podle živnostenského zákona
3.4.
Družstva
4.
Obchodní společnosti
4.1.
Zahájení a ukončení činnosti obchodní společnosti
4.2.
Členění obchodních společností
4.3.
Osobní obchodní společnosti
4.3.1.
Veřejná obchodní společnost
4.3.2.
Komanditní společnost
4.4.
Sdružení podniků
4.4.1.
Koncentrace
4.4.2.
Kooperace
5.
Kapitálové obchodní společnosti
5.1.
Společnost s ručením omezeným
5.2.
Akciová společnost
6.
Majetková a kapitálová struktura firmy
6.1.
Aktiva
6.2.
Oběžný majetek
6.3.
Pasiva
6.4.
Rozvaha
6.5.
Oceňování majetku a závazků
6.5.1.
Možnosti oceňování v rozvaze
6.5.2.
Oceňování materiálu a zboží
6.5.3.
Oceňování výdeje materiálu
7.
Hospodářská činnost firmy
7.1.
Náklady
7.2.
Kalkulace cen
7.3.
Výnosy
7.4.
Výkaz zisku a ztrát – výsledovka
7.5.
Hospodářský výsledek
7.6.
Analýza bodu zvratu
8.
Výroba
8.1.
Základní otázky výroby
8.2.
Vstupy a stupně rozpracovanosti výroby
8.3.
Typy výrob
8.4.
Výrobní dávka
8.5.
Výrobní kapacita
8.6.
Stanovení optimální výrobní dávky
8.7.
Účtování výrobků
8.8.
Jakost výroby
9.
Zásobování
9.1.
Členění zásob
9.2.
Stupně rozpracovanosti výroby
9.3.
Plán zásobování
9.4.
Metody řízení zásob
9.5.
Výpočet optimální zásoby
9.6.
Doklady související se skladováním
9.7.
Logistika
9.8.
Účtování zásob
10.
Investiční činnost firmy
10.1.
Pojem investice, členění investic, možnosti oceňování majetku
10.2.
Zdroje financování dlouhodobého majetku
10.3.
Opotřebení dlouhodobého majetku, odpisy a jejich funkce
10.4.
Evidence dlouhodobého majetku
10.5.
Účtování dlouhodobého majetku
10.6.
Účtování odpisů
11.
Personální činnost firmy
11.1.
Náplň činnosti personálního management
11.2.
Zákoník práce (vznik a zánik pracovního poměru)
11.3.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
11.4.
Výpověď
11.5.
Pracovní doba a způsoby jejího rozvržení, přestávky v práci, nárok na dovolenou
12.
Vedení podniku (management)
12.1.
Pojem management
12.2.
Vnitřní a vnější faktory podnikání
12.3.
Prostředí managementu
12.4.
Úrovně managementu
12.5.
Historie managementu
12.6.
Manažerské funkce
13.
Manažerské funkce – rozhodování, plánování, kontrola
13.1.
Rozhodování
13.1.1.
Etapy rozhodovacího procesu
13.1.2.
Základní typy rozhodovacích problémů
13.2.
Plánování
13.2.1.
Dělení plánů
13.2.2.
Postup tvorby komplexního strategického plánu
13.3.
Kontrola
13.3.1.
Funkce, fáze, druhy kontroly
14.
Manažerské funkce – organizace firmy, vedení a motivace zaměstnanců
14.1.
Organizace
14.1.1.
Organizace a její činnost
14.1.2.
Základní pojmy
14.1.3.
Dělení organizace firmy
14.1.4.
Způsoby tvorby organizačních struktur
14.1.5.
Způsoby propojení organizačních struktur
14.2.
Podniková dokumentace
14.3.
Osobní plánování, management osobního času
14.4.
Porady
14.5.
Organizace porad
14.5.1.
Příprava porady
14.5.2.
Fáze porady
14.5.3.
Následné aktivity
14.6.
Vedení a motivace zaměstnanců
14.6.1.
Historický vývoj motivačních koncepcí
14.6.2.
Motivační nástroje
15.
Marketing
15.1.
Funkce a druhy marketingu
15.2.
Segmentace trhu
15.3.
Informační zdroje marketingu
15.4.
Historický vývoj marketingu
15.5.
Nástroje marketingového mixu
15.5.1.
Výrobek
15.5.2.
Cena
15.5.3.
Distribuce
15.5.4.
Propagace
16.
Účetnictví
16.1.
Zásady vedení účetnictví
16.2.
Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti
16.3.
Účetní doklady
16.4.
Náležitosti účetních dokladů
16.5.
Vyhotovení účetních dokladů
16.6.
Oběh účetních dokladů
16.7.
Inventarizace majetku a závazků
17.
Účty
17.1.
Druhy účtů a pravidla zapisování na účty
17.1.1.
Rozvahové účty
17.1.2.
Výsledkové účty
17.1.3.
Podrozvahové účty
17.2.
Syntetické a analytické účty
17.3.
Podvojný účetní zápis
17.4.
Účtová osnova
17.5.
Účtový rozvrh
17.6.
Účetní knihy a účetní výkazy
18.
Mzdy, mzdové výpočty
18.1.
Odměňování za práci
18.2.
Formy mezd
18.3.
Pohyblivé složky mezd
18.4.
Příplatky ke mzdě
18.5.
Plat
18.6.
Společná ustanovení pro plat a mzdu
18.7.
Zdravotní pojištění
18.8.
Sociální pojištění
18.9.
Záloha na daň z příjmů zaměstnanců
18.10.
Nemocenské dávky
18.11.
Účtování mezd
19.
Daňová soustava v ČR
19.1.
Přehled
19.2.
Nepřímé daně – daň z přidané hodnoty
19.3.
Nepřímé daně – spotřební daň
19.4.
Nepřímé daně – ekologická daň
19.5.
Daně – rychlý souhrn
20.
Přímé daně
20.1.
Důchodové daně – daň z příjmu fyzických osob
20.1.1.
Příjmy od daně osvobozené
20.1.2.
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
20.1.3.
Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti
20.1.4.
Příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu, ostatní příjmy
20.1.5.
Nezdanitelná část základu daně
20.1.6.
Daňové období a splatnosti daně, slevy na dani
20.2.
Důchodové daně – daň z příjmu právnických osob
20.2.1.
Odečitatelné položky, slevy
20.2.2.
Zálohy na daň fyzické i právnické osoby
20.3.
Majetkové daně – daň z nemovitostí
20.3.1.
Daň z pozemku
20.3.2.
Daň ze staveb
20.3.3.
Společná ustanovení
20.4.
Majetkové daně – daň z převodu nemovitostí
20.5.
Majetkové daně – daň dědická a darovací
20.6.
Majetkové daně – silniční daň
21.
Bankovnictví
21.1.
Funkce peněz a jejich historický vývoj
21.2.
Bankovní soustava v ČR, úloha centrální banky
21.3.
Nástroje měnové politiky
21.4.
Činnost obchodních bank
21.4.1.
Bankovní služby
21.4.2.
Vklady, typy účtů
21.4.3.
Specializované formy spoření
21.4.4.
Typy a druhy platebních karet
21.5.
Typy úroků
21.6.
Typy úvěrů
22.
Národní hospodářství
22.1.
Členění národního hospodářství
22.2.
Makroekonomické ukazatele
22.2.1.
Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt
22.2.2.
Metody zjišťování HDP
22.2.3.
Reálné a nominální HDP
22.2.4.
Co HDP nezahrnuje
22.3.
Hospodářský cyklus
22.4.
Platební bilance
22.5.
Hospodářská politika
22.5.1.
Subjekty
22.5.2.
Nástroje
23.
Inflace a nezaměstnanost
23.1.
Formy a příčiny inflace
23.2.
Nezaměstnanost a její druhy
23.3.
Podpora v nezaměstnanosti
24.
Mezinárodní obchod
24.1.
Absolutní a komparativní výhoda, protekcionismus
24.2.
Clo a jeho význam
24.3.
Rizika zahraničního obchodu
24.4.
Ekonomická integrace
25.
EU
25.1.
Historický vývoj
25.2.
Evropská měnová unie
25.3.
Maastrichtská kritéria
25.4.
Instituce EU
25.5.
Členství ČR v EU

Úryvek

"[1]
 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÝ PROBLÉM
- odpovídá nám na tři základní otázky: a) co vyrábět, jaké výrobky, v jakém množství?
b) jak vyrábět, jakými technologiemi, z jakých zdrojů?
c) pro koho vyrábět (jak rozdělit to, co se vyrobí mezi lidi ke spotřebě)?
 EKONOMICKÉ SYSTÉMY
1) zvyková ekonomika = kmenové vztahy a dělba práce uprostřed malé skupiny osob, kde o řešení základního ekonomického problému rozhoduje náčelník či rada starších na základě zvyků a tradic předchozích generací
2) příkazová ekonomika (centrálně plánovaná) = základní ekonomický problém řeší stát, převládá státní vlastnictví, neexistuje konkurence, výroba se řídí plánem a nikoliv koupěschopnou poptávkou, stát určuje i ceny zboží a služeb, které neodrážejí skutečné výrobní náklady, do vedení firem jsou dosazováni lidé podle politické příslušnosti a ne podle svých znalostí a schopností
3) tržní ekonomika = o řešení základního ekonomického problému rozhoduje pouze trh bez jakéhokoli zásahu státu, v této čisté podobě neexistuje ani nikdy neexistovala, jedná se pouze o ekonomickou teorii
4) smíšená ekonomika = tržní ekonomika doplněná o zásahy státu
* minimální úloha státu ve smíšené ekonomice = stanoví zákony a dbá na jejich dodržování, zajišťuje fungování nezávislých soudů, zajišťuje vnitřní i vnější bezpečnost státu, financuje (školství, zdravotnictví, vědu a výzkum, budování infrastruktury apod.), provádí makroekonomická stabilizační opatření (snaží se o co nejnižší nezaměstnanost, inflaci apod.)
 ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A UKAZATELE JEJÍHO HODNOCENÍ
- životní úroveň = stupeň uspokojování hmotných a duševních potřeb lidí a souhrn životních podmínek, za kterých jsou tyto potřeby uspokojovány
- názorné pojmy: osobní spotřeba obyvatelstva, úroveň bydlení, úroveň zdravotní péče, sociální jistoty, úroveň vzdělání, délka volného času, průměrná délka života, životní prostředí
UKAZATELE HODNOCENÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ
1) globální ukazatel
- HDP (hrubý domácí produkt) = vyjadřuje finální produkci, vytvořenou výrobními faktory na území určitého státu za určitý čas (nejčastěji za rok) v peněžním vyjádření
* na jednoho obyvatele v ČR činil v roce 2009 cca 350 000,-Kč"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Práce obsahuje grafy, tabulky a schémata o rozsahu cca 13 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26935
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse