Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z ekonomie - pro obchodní akademie

Maturitní otázky z ekonomie - pro obchodní akademie

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 25 maturitních otázek z ekonomiky. Podrobně popisuje hlavní ekonomická témata. Každá otázka má dvě části kromě otázek číslo 8, 9 a 20.

Obsah

1A. Makroekonomie – národní hospodářství
1.1
Hospodářská politika státu
1.2
Struktura národního hospodářství
1.3
Makroekonomické agregáty – nominální a reálný produkt
1B. Okolí podniku
1.1
Vztahy podniku k obci
1.2
Vztahy podniku k bance
1.3
Vztah podniku ke státu
1.4
Stakeholderské pojetí podniku
2A. Hlavní činnost podniku
2.1
Výrobní proces
2.2
Příprava výroby, plán výroby
2.3
Plánování výrobního programu
2.4
Organizační typy výroby
2.5
Uspořádání výrobního procesu
2.6
Evidence výroby
2B. Hrubý domácí produkt
2.1
Metody výpočtu HDP
2.2
Rozdíl mezi národním a domácím produktem
2.3
Čistý ekonomický blahobyt
3A. Inflace,měření inflace
3.1
Měření inflace
3.2
Míra inflace
3.3
Typologie inflace
3B. Oběžný majetek
3.1
Definice a členění oběžného majetku
3.2
Odhad celkové spotřeby materiálu
3.3
Skutečná spotřeba materiálu
3.4
Stanovení velikosti nákupu
3.5
Nákupní marketing
3.6
Logistika
3.7
Zabezpečení skladování
4A. Plán zásobovaní
4.1
Zásobování
4.2
Rychlost oběhu zásob, efektivnost hospodaření se zásobami
4.3
Zásady racionálního zásobování
4.4
Druhy zásob
4.5
Limity a normy zásob
4.6
Minimální zásoba
4.7
Maximální zásoba
4B. Příčiny inflace
4.1
Nabídková a poptávková inflace
4.2
Očekávaná, anticipovaná, neanticipovaná inflace
4.3
Setrvačná, jádrová inflace
4.4
Důsledky inflace
5A. Prodejní činnost podniku
5.1
Organizace prodeje
5.2
Náklady na prodej
5.3
Plánování prodeje
5.4
Udržování zásob výrobků – skladování, expedice, fakturace
5.5
Evidence ve skladu prodeje
5B. Struktura a důsledky nezaměstnanosti
5.1
Míra nezaměstnanosti
5.2
Měření nezaměstnanosti
5.3
Důsledky nezaměstnanosti
5.4
Struktura nezaměstnanosti
5.5
Typy nezaměstnanosti
6A. Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost
6.1
Dobrovolná nezaměstnanost
6.2
Nedobrovolná nezaměstnanost
6B. Právní stránka prodeje
6.1
Smlouva o dílo
6.2
Kupní smlouva
6.3
Reklamace, nároky na odpovědnosti za vady
6.4
Písemný styk při uzavírání a plnění kupních smluv
7A. Politika zaměstnanosti
7.1
Cíle státní politiky
7.2
Nástroje politiky zaměstnanosti
7.3
Cesty snižování nezaměstnanosti
7B Prodej výrobků na domácím trhu
7.1
Jak získávat zákazníky
7.2
Písemný styk při uzavírání a plnění kupních smluv
7.3
Jak se marketingově plánuje
8.
Zahraniční obchod-formy
8.1
Mezinárodní obchod - proč existuje a co znamená
8.2
Rizika zahraničního obchodu
9.
Obchodní operace při vývozu a dovozu
9.1
Vývozní obchodní operace
9.2
Dovozní obchodní operace
10A. Dražba, veletrhy a výstavy
10.1
Dražba
10.2
Veletrhy a výstavy
10B. Marketingová činnost podniku – prostorová distribuce, komunikace
10.1
Distribuce a distribuční politika
10.2
Typy velkoobchodů
10.3
Typy maloobchodních jednotek
10.4
Distribuční systém v Evropské unii
10.5
Propagace
10.6
Reklamní prostředky
10.7
Styk s veřejností
10.8
Event marketing
10.9
Kyber marketing
11A. Marketingová činnost podniku-produkt,cena
11.1
Produkt
11.2
Životní cyklus produktu
11.3
Změny výrobních programů
11.4
Druhy cen
11.5
Cenová politika podniku
11.6
Stanovení úrovně cen nových výrobků
11.7
Stanovení pravidel pro změny cen
11.8
Vliv eura na marketingovou tvorbu cen
11B. Měnový kurz
11.1
Nominální měnový kurz
11.2
Reálný měnový kurz
11.3
Bilaterální a efektivní kurz
11.4
Promptní a termínovaný měnový kurz
12A. Integrace podniku
12.1
Druhy integrace
12.2
Koncentrace kapitálu
12.3
Holdingová společnost
12B. Zahraniční obchod - platební podmínky
12.1
Druhy plateb
12.2
Zvláštní formy placení v zahraničí
13A. Hospodaření s dlouhodobým majetkem
13.1
Činnosti při pořizování dlouhodobého majetku
13.2
Dlouhodobý pronájem majetku
13B. Hospodářský výsledek
13.1
Členění hospodářského výsledku
13.2
Rozdělení zisku a vypořádání ztráty
13.3
Rozdělení zisku
13.4
Vypořádání ztráty
13.5
Náklady
13.6
Výnosy
13.7
Kalkulace
14A. Odměňování práce
14.1
Složení mzdy
14.2
Mzdové předpisy a evidence zaměstnanců
14.3
Předpisy na úrovni podniku
14B. Peníze
14.1
Vývoj peněz
14.2
Formy peněz
14.3
Ochranné prvky bankovek
14.4
Proces vytváření bezhotovostních peněz obchodními bankami
15A. Trh cenných papírů
15.1
Členění cenných papírů
15.2
Cenné papíry peněžního trhu
15.3
Cenné papíry kapitálového trhu
15.4
Cenné papíry úvěrové
15.5
Cenné majetkové papíry
15B. Vznik a ukončení pracovního poměru
15.1
Dohody o pracích
15.2
Dohody o rozvázání pracovního poměru
16A. Hospodaření se zaměstnanci
16.1
Druhy manažerů podle stylu řízení
16.2
Získávání zaměstnanců
16.3
Způsob výběru zaměstnanců
16.4
Postup při výběru zaměstnanců
16.5
Evidence zaměstnanců
16.6
Péče o zaměstnance
16.7
Odbory
16.8
Organizace personální práce
16B. Úvěrový trh
16.1
Druhy úvěru
16.2
Poskytování úvěru
17A. Běžný účet
17.1
Balíčkování služeb
17.2
Vkladové služby
17.3
Bezhotovostní placení
17.4
Přímé bankovnictví
17.5
Platební karty
17.6
Výhody platebních karet
17B. Management
17.1
Druhy a složky řízení
17.2
Vnitřní uspořádání organizace
18A. Kapitálové společnosti
18.1
Společnost s ručením omezeným
18.2
Akciová společnost
18B. Ostatní banky
18.1
Druhy obchodních bank
18.2
Základní funkce obchodní banky
18.3
Zásady bankovních operací
18.4
Rozvaha banky
18.5
Management bankovních aktiv a pasiv
18.6
Zamezení proti praní špinavých peněz
19A. Bankovní systém v ČR, právní úprava bankovnictví, opatření k nápravě činnosti bank
19.1
Bankovní systém v ČR
19.2
Právní úprava bankovnictví
19.3
Nucená správa
19B. Obchodní společnosti, osobní společnosti
19.1
Obchodní společnosti
19.2
Zakladatel obchodní společnosti
19.3
Ukončení podnikání v obchodní společnosti je dvoustupňové
20.
Ústřední banka a její funkce
20.1
Funkce České národní banky
20.2
Družstvo
21A. Podnikání
21.1
Podnikatelský záměr - v čem a jak budeme podnikat
21.2
Podnikatelské filozofie
21.3
Hospodaření podniku
21.4
Cíle podniku
21.5
Růst podniku
21B. Pojišťovny
21.1
Činnosti pojišťoven
21.2
Pojistná smlouva
21.3
Druhy pojišťoven
21.4
Komerční pojištění
21.5
Druhy penzijního připojištění
22A. Financování podniku
22.1
Členění zdrojů financování
22B.Výrobní činitelé
22.1
Produkční možnosti (hranice výrobních možností)
22.2
Náklady obětované příležitosti
22.3
Výrobní činitel – práce
23A. Krátkodobé financování
23.1
Zdroje financování oběžného majetku
23B. Trh
23.1
Členění trhu
23.2
Druhy trhu
23.3
Struktura trhu
23.4
Přirozený monopol
23.5
Poptávka
23.6
Nabídka
23.7
Působení poptávky a nabídky na trhu
24A. Dlouhodobé financování
24.1
Vlastní kapitál
24.2
Dlouhodobý cizí kapitál
24B. Ekonomické systémy,efektivnost
24.1
Efektivnost
24.2
Druhy ekonomického systému
24.3
Členění trhu
24.4
Důsledky působení tržního mechanismu
25A. Interní a externí financování
25.1
Odpisy
25.2
Nerozdělený zisk
25.3
Akcie
25.4
Obligace
25B. Základní ekonomické pojmy-potřeby,statky,služby
25.1
Zájem o ekonomii
25.2
Úroveň a kvalita života jako cíl hospodaření
25.3
Mikroekonomie a makroekonomie
25.4
Maslowova pyramida potřeb
25.5
Prostředky uspokojování potřeb

Úryvek

"1.B Okolí podniku
Podnik není izolován, ale je obklopen vnějším světem, okolím. Okolím podniku rozumíme vše, co je za pomyslnými hranicemi podniku jako sociálně ekonomického a technického systému a čím je podnik ovlivňován a co případně sám může ovlivnit. Vliv okolí na podnik je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená.

Okolí podniku má následující prvky:
• geografické
• sociální
• politické a právní
• ekonomické
• ekologické
• technologické
• etické
• kulturně historické

Vztahy podniku k obci
Každý podnik působí v určitém regionu a svou činností do něj zasahuje.

Nejdůležitější vztahy podniku k obci:

1. Vztahy v oblasti podnikání a práce
a) obecní úřady – vydávají podnikatelům doklady o souhlasu obce s umístěním provozovny
b) živnostenské úřady – udělují podnikatelům souhlas k podnikání prostřednictvím živnostenských listů nebo koncesních listin
c) úřady práce – pomáhají občanům hledat zaměstnání, vyplácejí podpory v nezaměstnanosti, zprostředkovávají rekvalifikaci pro nezaměstnané, poskytují příspěvky na nově zřízená pracovní místa

2. Vztahy ve finanční oblasti
- v současnosti mají obce své vlastní rozpočty jejichž nejvýznamnější příjmovou položkou je daň z příjmu FO a PO, tzn. že finanční prostředky, které byly vytvořeny podnikateli a podniky na území obce se dostanou zpět tam, kde byly vytvořeny.
- Další příjmy rozpočtů obcí tvoří daně z nemovitostí, aj. poplatky

3. Vztahy v oblasti životního prostředí
- podniky svou činností znečišťují všechny složky životního prostředí (ovzduší, voda, půda)

Vztahy podniku k bance

- banka je důležitým partnerem podniku"

Poznámka

Práce byla vypracována k maturitní zkoušce na Soukromé střední odborné škole v Hranicích. Součástí práce jsou tabulky a schémata. Čistý text je cca 160 stran. Rozsah jednotlivých otázek je cca 3 - 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20111
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse