Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z psychologie

Maturitní otázky z psychologie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovaný komplet maturitních otázek z psychologie do předmětu společesnkých věd.

Obsah

1.
Paměť
a) Fáze paměti
b) Vlastnosti paměti
c) Druhy paměti
d) Typy paměti
2.
Období Batolete
a) Spánek
b) Strava
c) Vyprazdňování
d) Mytí
e) Strojení
f) Zrak
g) Sluch
h) Hmat
i) Hrubá motorika
j) Jemná motorika
k) Vývoj her
l) Představivost
m) Myšlení
n) Poznání sama sebe
o) První období vzdoru
p) Sociální vývoj
2.
Členění psychologických disciplín
a) Základní psychologické disciplíny
b) Aplikované psych. disciplíny
c) Zdroje motivace
d) Aktivačně — motivační vlastnosti
e) Potřeby
f) Zájmy, záliby, sklony
g) Aspirace, plány, cíle
3.
Nervová soustava jako základ biologické podmíněnosti
a) Biologická podmíněnost - vnitřní podmínky psychiky
b) Nervová soustava funguje na 3 úrovních
c) 3 úrovně duševního života
4.
Pubescence
a) Faktory ovlivňující nástup
b) Tělesný vývoj
c) Vnímání
d) Představování
e) Myšlení
f) Inteligence
g) Emoce
h) Druhé období vzdoru
i) Vývoj myšlení
5.
Vývoj řeči
6.
Sociální podmíněnost psychiky (vnější podmíněnost, ovlivnění)
a) Lidi
b) Společenské normy
c) Výtvory lidské civilizace
7.
Profesionální chování
a) Znaky sociální práce
b) Požadavky na sociálního pracovníka
c) Předpoklady pro úspěšné vykonání práce
8.
Školní věk
a) Tělesný růst má etapy
b) Hrubá motorika
c) Jemná motorika
d) Vnímání
e) Představování
f) Myšlení
g) Paměť
h) Vůle
i) City
j) Sociální vztahy
k) Návyky a zlozvyky
l) Lhaní
m) Nedostatečný prospěch ve škole
n) Chození za školu
o) Dítě nemá smysl pro cenu peněz
p) Neposednost a jiné poruchy vznětlivosti
q) Komplex méněcennosti
r) Kousání nehtů
9.
Období předškolního věku
a) Tělesný vývoj:
b) Biologické funkce
c) City a sociální vztahy
d) Hra
e) Školní zralost
10.
Základní poznávací procesy v průběhu lidského vývoje
a) Novorozenec
b) Kojenecké období
c) Období batolete
d) Předškolní věk
e) Školní věk
f) Pubescence
g) Adolescence
h) Dospělost
i) Stáří a stárnutí
j) Kmetský věk
11.
Prenatální vývoj
12.
Sociální psychologie
a) Výzkumné metody v sociální psychologii
b) Skupiny podle velikosti
c) Podle „důležitosti“ pro jedince
d) Podle toho, zda jsme členy nebo ne
e) Podle příslušnosti
f) Typy rolí
g) Co rozlišujeme na skupině
13.
Pozornost
a) Poruchy pozornosti
b) Vlastnosti pozornosti
c) Druhy pozornosti
14.
Rodina jako primární sociální skupina, socializace
a) Primární skupina
b) Obsah socializace
c) Prostředky
15.
Psychologie problematiky nevyléčitelně nemocných a umírajících
a) Vyrovnávání se se smrtí z vývojového hlediska
b) Reakce pozůstalých na smrt blízké osoby
16.
Vnímání jako základní poznávací proces
a) Vlastnosti vnímání
b) Druhy vnímání
c) Faktory ovlivňující sociální vnímání
d) Skupina a její působení na psychiku jedince
e) Výzkumné metody v psychologii
f) Skupiny podle velikosti
g) Skupina podle důležitosti pro jedince
h) Podle toho, zda jsme členy nebo ne
i) Podle příslušnosti
j) Struktura skupiny
k) Typy rolí
17.
Představování
a) Psychózy
b) Halucinogeny
c) Odchylky
d) Typy představ
18.
Členění životního cyklu
a) Období prenatální
b) Období natální
c) Období postnatální
19.
Krizová období v životě jedince (citový vývoj)
a) Kojenecké obdobíÍ
b) Období batolete
c) Předkolní věk
d) Školní věk
e) Pubescence
f) Adolescence
g) Dospělost
h) Stáří a stárnutí
20.
Psychické reakce nemocného
a) Tělesné projevy
b) Předmět strachu
c) Deprese
d) Vztek a pocit křivdy
e) Pocit viny, méněcennosti a zahanbení
21.
Základní psychologické pojmy
a) Psychologie
b) Psychologické disciplíny
c) Psychika a obsah psychiky
d) Psychologie
e) Metody psychologie
22.
Školní zralost
23.
Psychosomatická onemocnění — zdravý životní styl
a) Zdraví
b) Psychosomatická onemocnění
24.
Seberegulační vlastnosti — vůle
a) Fáze volního jednání
b) Překážky
c) Vlastnosti z hlediska vůle
25.
Zvláštnosti jednání — strach a úzkost, deprese
a) Strach a úzkost
26.
Stáří, kmetský vek
a) Teorie stárnutí
b) Kategorie stáří podle způsobu života lidí nad 80 let
c) Faktory stáří
d) Psychické poznávací procesy
e) Učení, práce a činnosti
f) Inteligence
g) City a sociální vztahy
h) Osobnost
i) Typy lidí přizpůsobující se faktorům stáří
27.
Myšlení
a) Základní myšlenkové operace
b) Formy myšlení
c) Vývoj myšlení
d) Druhy myšlení
e) Druhy problémů
f) Fáze řešení problému
g) Způsoby řešení problému
h) Poruchy myšlení
28.
Hra a práce
a) Kojenecké období
b) Batole
c) Předškolní věk
d) Puberta
e) Dospívání
f) Dospělost
g) Střední
29.
Vztahově postojové vlastnosti
a) Postoje a ideály
30.
Předmět psychologie
a) Pravěk
b) Starověk
c) Středověk
d) Novověk
31.
Učení
a) Fáze učení
b) Druhy učení
c) Faktory ovlivňuiící průběh učení
d) Metody učení a opakování
32.
Stres, frustrace, fóbie
a) Stres
b) Frustrace
c) Fobie
33.
Konflikt a řešení krize
a) Podle behavioristů 3 druhy konfliktních situací
b) Řešení konfliktu
c) Druhy konfliktů
d) Konflikty podle obsahu psychiky
34.
Zralá dospělost
a) Starší dospělost II
35.
Sociální vnímání, poruchy vnímání
a) Poruchy vnímání
36.
Adolescence
a) Tělesný vývoj
b) Psychické poznávací procesy
c) Sociální vztahy
d) specifické vývojové problémy dospívajících
37.
Výkonové vlastnosti osobnosti
a) Stupně a druhy schopností
b) Vědomost, dovednost, návyk
38.
Dospělost mladá, střední
a) Mladá dospělost
b) Střední dospělost
39.
Temperament
40.
Domácí a institucionální pece z psychologického hlediska
a) Institucionální péče
b) Domácí péče

Úryvek

"Sociální psychologie
= věda o tom, jak se člověk v SOC. a kulturních situacích utváří a jak v nich působí
- základním termínem soc. psych. je sociální skupina

výzkumné metody v soc. psych.:
1) pozorování
2) experiment = pokus, laboratorní a přirozený
3) rozhovor - volný, řízený
4) sociometrie vztah mezi jedinci v určité skupině, např. šikana
- hlavně uprostřed malé skupiny
- každý jedinec žije v určité soc. skupině, v mnoha skupinách
- je-li bez skupiny, vlčí děti

skupiny podle velikosti:
malá soc. skupina počet členů není určen (od 3 do 25-40 členů)
- mají mezi sebou osobní vztahy
a) vzájemná závislost členů skupiny
b) dodržování skup. norem a plnění úkolů, které soc. sk.jednotlivým členům dává
c) uspokojování některých potřeb členů skupiny (psychické potřeby)
- každá malá sociální skupina má společný cíl a spol. činnost a spol. zájmy
- rodina je základní malá soc. skupina
velká soc. skupina = makroskupiny, makrostruktury
- od 3 do nekonečna lidí (např. lidí stojící ve frontě), et. skupiny, národy, příslušníci jedné profese, největší - lidstvo
- bez osobních vztahů, neznají se navzájem
- dostává se tam náhodou, nebo ze své podstaty, svým povoláním

podle „důležitosti“ pro jedince:
- jak subjektivní (každý to prožívá jinak)
a)primární sk. - přímé a důvěrné vztahy mezi členy
- intimní atmosféra, silné citové vazby
- velká soudržnost mezi členy
- mají hluboký vliv na formování osobnosti jedince
- jsou základem pro proces socializace
- rodina - uspokojuje potřeby svých členů
- ne ve všech rodinách jsou důvěrné vztahy, proto rodina může být i v sekundární skupině
- širší rodina + vrstevnické party (puberta, adolescence)
b)sekundární sk. - založena většinou na náhodných vztazích
- spojuje členy většího společného zájmu
- méně citu, formální vztahy
- převládá účelová racionalita — vím, proč tam jsem (je mi tam dobře, chci se naučit věci)
- podílejí se na procesu socializace (zájmové organizace, sportovní kluby, pracovní kolektiv)


podle toho, zda jsme členy nebo ne:
- je zde silná motivační síla
sk. členské sk., kde už jsme (rodina, třída)
sk. referenční (vztažné) - tam chceme být (rodina mého přítele)
- nejdůležitější je motivace
- mají největší motivační sílu pro chování a jednání jedince
- ovlivňují naše jednání a chování
negativní referenční sk. - chtěl bych tam být ale to, že se tam dostanu ‚je to pro mě stres, protože ztratím jiné přátele, odejdou ode mě

podle příslušnosti:
vlastní( my) -jsem členem skupiny, má všechno kladné v našem podvědomí (cíle, vztahy s jedinci)
- nebezpečí diskriminace, rasismu, náboženské nesnášenlivosti
- skupina se hodnotí kladně, ostatní jsou negativní
cizí (oni)

struktura skupiny:
sociometrie - ukazuje vztahy ve sk., jakým systémem rolí je tvořena skupina
společenská role očekávaný způsob chování jedince nacházejícího se v určité společenské pozici (např.vůdce)
pozice - postavení jedince ve skupině
a) subjektivní to, co si jedinec připisuje sám
b) objektivní - ta, kterou nám připisují ostatní

typy rolí:
očekávané - např. dcera- budu poslušná k rodičům
- to, co vyplývá ze společenského statutu, je dané
uskutečňovaná - dcera - někdy drzá, ale někdy pomůže sama od sebe
-je to,jak se jedinec se svojí rolí vypořádává, co chce a jak si ji představuje
- zastáváme celou řadu rolí v životě, dostává se do konfliktu(dcera přítelkyně)

co rozlišujeme na skupině:
druhy vedení skupin - autoritativní
- liberální
- demokrativuí
typy vůdcovství:
tradiční např. romské komunity, založena na tradicích, obyčejích a zvyklostech legální — vztahy mezi podřízenými a nadřízenými, založeno na pravidlech
charismatický osobní vliv vůdce na ostatní členy, kouzlo osobnosti
znaky vůdcovství:
a) uznávání a porozumění potřebám ostatních členů
b) vůdce se projevuje iniciativně, organizační schopnosti, osobní účast na vedení skupiny
c) dokáže motivovat členy skupiny
d) sociální citlivost vůči dění ve skupině + starost o jednotlivce"

Poznámka

Velmi, velmi tématicky zamtené. Otázky přeskakují z jedné oblasti do druhé.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7599
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse