Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z účetnictví

Maturitní otázky z účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem 25 maturitních otázek z účetnictví. Zabývá se právní úpravou účetnictví, účetními doklady, oceňováním majetku, evidencí zásob materiálu i evidencí zásob zboží. Předkládá témata směnek, zúčtovacích vztahů, účtování daní, účtování mezd a časového rozlišení. Rozebírá problematiku evidence pohledávek po lhůtě splatnosti a rezerv, DPH a její evidence, dlouhodobého majetku a jeho odpisů, evidence výnosů a nákladů. Věnuje se hospodářskému výsledku, finanční analýze, účetním výkazům v jednoduchém a podvojném účetnictví, rozvaze, manažerskému, jednoduchému a podvojnému účetnictví. Závěr sleduje zvláštnosti účtování v akciových společnostech a společnostech s ručením omezeným.

Obsah

1.
Právní úprava účetnictví
1.1.
Kdo je povinen vést účetnictví
1.2.
Účetní jednotka
1.3.
Účetní období
1.4.
Účetní soustavy
1.5.
Druhy účetnictví a účetní soustavy
2.
Účetní doklady
2.1.
Druhy účetních dokladů
2.2.
Náležitosti účetního dokladu
2.3.
Prvotní záznam
3.
Oceňování majetku účetní jednotky
3.1.
Způsoby oceňování jednotlivých složek majetku a závazků
3.1.1.
Investiční majetek
3.1.2.
Zásoby
3.1.3.
Majetek na finančních účtech
3.1.4.
Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně
4.
Evidence zásob materiálu
4.1.
Oceňování zásob
4.1.1.
Metoda oceňování v pořizovacích cenách
4.1.2.
Metoda FIFO
4.1.3.
Metoda LIFO
4.1.4.
Metoda průměrných cen
4.1.5.
Metoda stálých cen (pevných skladových cen)
4.2.
Účtování o pohybu zásob
5.
Evidence zásob zboží
5.1.
Metoda A – evidence zboží
5.2.
Metoda B – evidence zboží
5.3.
Prodej zboží - metoda B
5.4.
Pořízení zboží nákupem - metoda A
5.5.
Prodej zboží
5.6.
Úbytek zboží
6.
Směnky
7.
Zúčtovací vztahy
7.1.
Zúčtovací vztahy z obchodního styku
8.
Účtování daní
8.1.
Účtování daně z příjmů právnických osob
8.2.
Účtování daně z příjmů fyzických osob
8.3.
Účtování majetkových daní (DPH, spotřební daň, ostatní daně a poplatky)
9.
Časové rozlišení
9.1.
Účty dohadných položek
10.
Evidence pohledávek po lhůtě splatnosti a rezerv
10.1.
Opravné položky
10.1.1.
Druhy a tvorba opravných položek
10.2.
Zákonné rezervy
10.3.
Ostatní rezervy
11.
Účtování mezd
11.1.
Postup pro výpočet mzdy
11.2.
Mzda k výplatě
11.3.
Náhrada za nemoc
11.4.
Náhrada za dovolenou
11.5.
Zdravotní pojištění a sociální pojištění
11.6.
Evidence mezd
11.7.
Účtování mezd
12.
Daň z přidané hodnoty a její evidence
12.1.
Osvobození od daně
12.2.
Zdanitelné plnění v tuzemsku
12.3.
Práva a povinnosti plátců
12.4.
Situace ve firmách
12.5.
Zdanitelné plnění při dovozu a vývozu
13.
Dlouhodobý majetek
13.1.
Hmotný dlouhodobý majetek
13.2.
Nehmotný dlouhodobý majetek
13.3.
Finanční investice
13.4.
Ocenění dlouhodobého majetku
13.5.
Evidence dlouhodobého majetku
13.6.
Opotřebení, odpisy, oprávky
14.
Odpisování dlouhodobého majetku
14.1.
Odpisy
14.1.1.
Rovnoměrné (lineární) odpisy
14.1.2.
Zrychlené (degresivní) odpisy
15.
Evidence nákladů a jejich časové rozlišení
15.1.
Náklady
15.2.
Časové rozlišení
16.
Evidence výnosů
16.1.
Výnosy
16.1.1.
Provozní výnosy
16.1.2.
Finanční a mimořádné výnosy
17.
Hospodářský výsledek a jeho složky
17.1.
Hospodářský výsledek
17.2.
Zisk
17.3.
Ztráta
17.4.
Další položky upravující hospodářský výsledek
17.4.1.
Časové rozlišení nákladů a výnosů
17.4.2.
Kurzové rozdíly
17.4.3.
Opravné položky
17.4.4.
Dohadné položky
18.
Finanční analýza
18.1.
Cash flow
18.2.
Efektivnost
18.3.
Rentabilita
18.4.
Zisk
18.5.
Rozbor výnosů, nákladů, zisku a rentability (metody)
19.
Účetní výkazy v jednoduchém a podvojném účetnictví
19.1.
Knihy jednoduchého účetnictví
19.1.1.
Peněžní deník
19.1.2.
Evidence pohledávek a závazků
19.1.3.
Pomocné účetní knihy
19.2.
Knihy podvojného účetnictví
19.2.1.
Deník
19.2.2.
Hlavní kniha
19.2.3.
Knihy analytické evidence
20.
Rozvaha
20.1.
Inventura
20.2.
Inventární soupis
20.3.
Inventarizace a její druhy
21.
Manažerské účetnictví
21.1.
Finanční účetnictví
21.2.
Manažerské účetnictví
21.2.1.
Kalkulace, rozpočetnictví, operativní evidence a vnitropodnikové účetnictví
21.2.2.
Hospodářská střediska
21.3.
Ocenění vnitropodnikových výkonů
22.
Jednoduché účetnictví
22.1.
Základní znaky jednoduchého účetnictví
22.2.
Funkce
22.3.
Analytická evidence
22.4.
Účetní závěrka
22.5.
Účetní uzávěrka - uzavírání účetních knih
23.
Podvojné účetnictví individuálních podnikatelů
23.1.
Účtování individuálního podnikatele
23.1.1.
491 – Účet individuálního podnikatele
23.2.
Cizí zdroje, rezervy
23.2.1.
Členění a tvorba rezerv
23.3.
Dlouhodobé závazky
24.
Zvláštnosti účtování v akciových společnostech
24.1.
Založení akciové společnosti
24.1.1.
Upisováním akcií
24.1.2.
Bez upisování akcií
24.2.
Základní majetek akciové společnosti
24.3.
Akcie
24.4.
Emisní ážio
24.5.
Účetní uzávěrka
24.6.
Rozdělení zisku
25.
Zvláštnosti účtování ve společnosti s ručením omezeným
25.1.
Zřizovací výdaje
25.2.
Rozdělení hospodářského výsledku
25.3.
Zvýšení a snížení základního jmění
25.4.
Účetní uzávěrka
25.5.
Rozdělení zisku

Úryvek

"25. Zvláštnosti účtování ve společnosti s ručením omezeným

- kapitálová společnost, samostatná právnická osoba
- základní jmění je tvořeno souhrnem všech vkladů společníků - min. 200 000,-
- společníci ručí za své závazky do výše svého vkladu zapsaného do Obchodního rejstříku
- musí získat podnikatelské oprávnění (živnostenský list, koncesní listina)
- společníky mohou být fyzické i právn. osoby, vklad 1společníka musí být min. 20 000,-
- společníků může být 1 - 50. V případě 1 společníka musí být ZJ splaceno jednorázově.
- vklady společníků
a) peněžité
b) nepeněžité - ve společenské smlouvě musí být uveden předmět vkladu, cena v Kč
- společnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku, od tohoto dne má povinnost vést účetnictví

- v den zápisu musí být splaceno:
nejméně 30% na každý peněžitý vklad

- rezervní fond - tvoří se z disponibilního zisku do výše 10% ZJ
1. rok 10%
2. rok a více let 5%

Zřizovací výdaje
N vznikající před založením společnosti, souvisí s náklady, které jsou spojeny se založením spol., patří sem př. výdaje za právnické služby, správní poplatky, pronájem. Jde o zvláštní druh NIM - odepisujeme ve 2. odpisové skupině.

a) výdaje < 20 000,- účtujeme na komplex. NPO - účet 382 (.N příštích období )
b) výdaje > 20 000,- účtujeme na účet 011- zřiz. výdaje a odepis. ve 2. odpis. skup.(účet oprávek 071)

Společníci jsou v pracovně-právním vztahu
dostávají mzdu jako ost. zaměstnanci, mzda je pro ně příjmem ze závislé činnosti a je daňově uznaným N společnosti, účtujeme na účtě 522. Jestliže jsou v jedné firmě zaměstnanci i společníci, dělají se 2 ZVL (zvlášť pro zaměstnance a pro společníky)

Rozdělení hospodářského výsledku
a) disponibilní zisk
příděl do RF 431 / 421
zvýšení základního jmění 431 / 411
úhrada ztráty z min. let 431 / 429"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a účetní osnovy. Čistý text tvoří cca 38 stran. Má heslovitou formu. V textu se vyskytují zkratky. Částečně čerpá z: http://www.imaturita.cz/scripts/text_print.php?id=410, http://skola.vydrar.net/UCE/Otazky%20z%20uce_vse.pdf, http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/otazky/ucetnictvi/UctovaniZbozi.doc, http://skola.vydrar.net/UCE/Otazky%20z%20uce_vse.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12519
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse